Bokslutskommuniké 2010

God försäljningstillväxt i USA för NIOX MINO. Aerocrine tillförs 268 Mkr netto under 2010

Januari – december 2010

  • Nettoomsättningen har minskat med 14 % till 84,7 (98,8) Mkr, justerat för valutaförändringar minskade nettoomsättningen med 7%.
  • Försäljningen av NIOX MINO® påfyllnadstest har ökat med 10 %
  • Resultat efter skatt uppgick till -85,8 (-85,1) Mkr, motsvarande resultat per aktie före utspädning om -1,2 (-1,3) kr
  • Finansieringsprocess tillför Aerocrine 268 Mkr netto från nya och existerande aktieägare under 2010

Oktober – december 2010

  • Nettoomsättningen minskade med 17 % och uppgick till 21,6 (25,9) Mkr, justerat för valutaförändringar minskade nettoomsättningen med 9%.
  • Försäljningen av NIOX MINO® påfyllnadstest minskade med 3 %
  • Resultat efter skatt uppgick till -23,4 (-17,0) Mkr, motsvarande resultat per aktie före utspädning om -0,2 (-0,3) kr
  • I december erhölls en förbetald order på 6,4 Mkr avseende primärt påfyllnadstest från ett läkemedelsbolag i USA vilken kommer att intäktsföras i samband med leverans under 2011
  • Vid extra bolagsstämma den 21 oktober valdes Scott Beardsley till ny styrelseledamot och  Lars Gatenbeck lämnade.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • I den process som Medisoft SA har fört  i Tyskland för att ogiltigförklara tre av Aerocrines patent  har domslut meddelats för ett av patenten. Aerocrines patent upprätthölls med vissa förändringar i två av patentkraven, vilket innebär att samtliga tre patent är fortsatt giltiga i Aerocrines process gentemot Medisoft.

AEROCRINE I SAMMANDRAG

1 oktober – 31 december 1 januari – 31 december
MKR 2010 2009 2010 2009
Nettoomsättning 21,6 25,9 84,7 98,8
Bruttoresultat 12,7 17,1 57,5 69,0
Bruttomarginal % 59 % 66% 68 % 70 %
Rörelseresultat -21,1 -17,8 -85,0 -84,0
Resultat efter skatt -23,4 -17,0 -85,8 -85,1
Kassaflöde, löpande verksamheten -13,1 -10,1 -74,0 -65,7
Totalt kassaflöde 75,3 -11,7 230,3 -68,5

VD kommentar

”Med stöd av den ytterligare förstärkta ägargruppen och avslutade emissioner har Aerocrine kunnat påbörja investeringar för att erhålla kostnadsersättning för inflammationsmätning från privata sjukförsäkringsbolag, samt förstärka  den kommersiella organisationen i USA.  Försäljningsökningen av NIOX MINO och påfyllnadstester i USA är god, och kan förväntas accelerera efter ytterligare beslut om kostnadsersättning från större sjukförsäkringsbolag. Betalning för inflammationsmätning från privata sjukförsäkringsföretag baserat på begäran från läkare har ökat i omfattning i USA under de senaste månaderna. Nya kliniska riktlinjerna avseende inflammationsmätning i USA förväntas publiceras av American Thoracic Society under första halvåret 2011. Den kliniska studie som Aerocrine genomfört med och hos Kaiser Permanente, ett större amerikanskt sjukförsäkringsbolag, har utfallit med positivt resultat som har publicerats. 

Bolagets resultat i Europa har under året varit svagt. Detta grundar sig dels i ogynnsam valutautveckling och svagt ekonomiskt läge i flera delar av Europa vilket medfört kostnadsneddragningar inom sjukvården, men också i konkurrentaktiviteter. Aerocrine driver med kraft parallella patentprocesser i Europa mot de bolag som till låga priser marknadsför konkurrerande produkter utan licenser under Bolagets patent.

Den nya generationen av NIOX MINO har med framgång lanserats i Europa och USA. Samarbete med Panasonic för att utveckla nästa generation produkter såväl för kliniskt bruk som för användning av patienten i hemmet fortskrider enligt plan”, säger Aerocrines VD Paul de Potocki.

För ytterligare information:

Paul de Potocki, VD                                                                          Michael Colérus, ekonomichef

Tel: 08-629 07 80                                  www.aerocrine.se                           08-629 07 85

Om Aerocrine Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007. Informationen är sådan som Aerocrine AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24/2, 2011 kl 08.00.

Dokument & länkar