Kommuniké från extra bolagsstämma i Aerocrine den 10 april 2012

 

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Japan eller Nya Zeeland.

Den extra bolagsstämman beslöt idag att godkänna styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna och innehavarna av bolagets konvertibler 2010/2015. Villkoren för nyemissionen innebär att fyra befintliga aktier i Aerocrine berättigar till teckning av en ny aktie till en teckningskurs om 9 SEK per aktie, vilket innebär att nyemissionen kommer att tillföra Aerocrine ca 260 MSEK[1] före emissionskostnader.

Emissionen är till fullo täckt av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Ett prospekt avseende nyemissionen kommer att offentliggöras omkring den 18 april 2012.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för nyemissionen, se Aerocrines pressmeddelande den 15 mars 2012.

För ytterligare information:

Scott Myers, verkställande direktör i Aerocrine            Michael Colérus, CFO

Tel: 08-629 0781                                                                                                       Tel: 08-629 0785

E-mail: scott.myers@aerocrine.com                            E-mail: michael.colerus@aerocrine.com

Om Aerocrine

Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Aerocrine AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 april 2012 kl 17.00.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Aerocrine. Nyemissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Kanada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Japan eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Aerocrine har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga nya aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Aerocrine överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Nyemissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.


[1] På grund av mellankommande utnyttjande av personaloptioner är emissionsbeloppet något större (cirka 259,9 MSEK) än när styrelsens emissionsbeslut fattades (cirka 259,2 Mkr).

 

 

Om oss

Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007.

Dokument & länkar