• news.cision.com/
  • Aerowash/
  • Aerowash har genomfört en kvittningsemission för att erlägga aktiebaserad ersättning till garanter i företrädesemission

Aerowash har genomfört en kvittningsemission för att erlägga aktiebaserad ersättning till garanter i företrädesemission

Report this content

Aerowash AB (publ) ("Bolaget" eller "Aerowash”) genomförde en företrädesemission i juni 2021. Emissionen var garanterad av ett garantikonsortium som hade rätt till garantiersättning. Garanterna kunde välja om de önskade betalt kontant eller i form av aktier. Vissa garanter valde betalning i form av aktier.

Mot bakgrund av detta genomfördes en kvittningsemission den 31 augusti 2021 om 45 728 B-aktier, motsvarande 388 689 kronor med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 24 juni 2021. Efter nyemissionen uppgår antalet B-aktier till 9 363 241 och antalet A-aktier till 200 000. Aktiekapitalet uppgår till 9 563 241 kronor efter ökning.

Denna information är sådan som Aerowash är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-01 11:06 CET.

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Prenumerera