Kvartalsrapport första kvartalet 2018

Kvartal 1, 2018 

Kvartal 1, 2018 i sammandrag.

 •  Nettoomsättning för perioden uppgick till 7 614 757 kr.
 •  Rörelseresultat för perioden uppgick till -1 954 186 kr. 
 •  Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 985 651 kr.
 •  Resultat efter skatt uppgick till -1 985 651 kr. 
 •  Resultat per aktie uppgick till -0,60 kr.
 •  Likvida medel per den 31 mars 2018 uppgick till 831 946 kr.
 •  Eget kapital per den 31 mars 2018 uppgick till 8 320 785 kr.  

Kvartal 1, 2017 

Kvartal 1, 2017 i sammandrag. 

 •  Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 550 301 kr.
 •  Rörelseresultat för perioden uppgick till -930 778 kr.
 •  Resultat efter finansiella poster uppgick till -977 434 kr.
 •  Resultat efter skatt uppgick till -770 093 kr. 
 •  Resultat per aktie uppgick till -0,35 kr.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2018 

 • Bolaget genomför och slutför leverans till Air Canada.
 • Bolaget inleder ett nytt teknik- och affärsutvecklingsprojekt för att ta fram tillbehörspaket och tilläggstjänster till AW 12 samt skapa återkommande intäktsströmmar.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Bolaget ingår avtal med Airbus avseende ”Tool Approval”.
 • Bolaget ingår ett villkorat avtal med en grupp professionella investerare för en riktad emission av aktier för minst 4 mkr och max 5 mkr att effektueras under slutet av juli 2018.

VD har ordet 

Aerowash växer. Första kvartalet 2018 var de totala försäljningsintäkterna 7,6 MSEK att jämföra med 1,5 MSEK samma period förra året. Den största försäljningsökningen är givetvis hänförlig till leveransen till Air Canada men jag vill även lyfta fram vår serviceverksamhet i Finland som också ökar kraftigt. I Finland har intäkterna ökat från 162 000 euro första kvartalet 2017 till knappt 222 000 euro under samma kvartal i år.

Vi har samtidigt tagit stora kostnader av engångskaraktär för systemen som levererades till Air Canada med följd att resultatet för första kvartalet är negativt. Rörelsemarginalen i kommande leveranser kommer vara betydligt bättre i takt med att produktionsprocesserna blir effektivare och volymerna ökar. Kostnaderna per tillverkad enhet kommer att sjunka. Som aktieägare bör man ha detta i åtanke.

Det första kvartalet präglades också mycket av att slutföra leveransen till Air Canada. Vi har nu fyra system av AW 12 installerade och driftsatta (i Helsingfors, Montreal, Toronto och Vancover). För vår vidare expansion är det givetvis jätteviktigt att våra kunder och användare på dessa ställen är positiva till produkten och kan tjäna som referenser och ambassadörer för oss.

Under kvartalet påbörjades även ett nytt teknik- och affärsutvecklingsprojekt. Inom ramen för projektet kommer bolaget ta fram tillbehörspaket och tilläggstjänster till AW 12. Vi kommer även utveckla vårt eftermarknadserbjudande. För bolaget finns en stor fördel med att erbjuda tjänster som genererar återkommande intäkter på befintlig kundbas. Vårt erbjudande till kund kommer att stärkas genom projektet liksom vår förmåga att generera återkommande intäktsströmmar.

Efter kvartalets utgång tecknade vi ett avtal med Airbus avseende ”Tool Approval”. Efter genomförd och godkänd verifieringsprocess kommer Airbus att lägga in AW 12 i underhållsmanualen för Airbus flygplan samt i Airbus verktygs- och utrustningsmanual. Verifieringsprocessen beräknas avslutas under 2018. Jag är övertygad om att detta är mycket positivt för Aerowash och att en verifiering från Airbus kommer att bidra till fler affärer.

Vidare har vi ingått ett villkorat avtal med en grupp professionella investerare för en riktad emission av aktier för minst 4 mkr och max 5 mkr att effektueras under slutet av juli 2018. Emissionskursen i den riktade nyemissionen fastställs utifrån en volymviktad snittkurs under sommaren med 10% rabatt. Genom emissionen tillförs bolaget professionella investerare som kommer bidra till bolagets utveckling.

I marknaden fokuserar vi just nu på att få till avslut på de marknader där vi har etablerade samarbeten samt Europa generellt. Vi planerar även för ett större marknads- och mediaevent i höst. Vår målsättning om att sälja 8-10 tvättrobotar under 2018 ligger fast. På tekniksidan har vi stärkt upp organisationen med ytterligare en ingenjör som framförallt kommer arbeta med vår produktion.

Avslutningsvis vill jag än en gång tacka för förtroendet från våra aktieägare.

Stockholm den 30 maj 2018

Niklas Adler, VD

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com
www.aerowash.com
Hammarby Fabriksväg 23, 120 30 Stockholm

Denna information är sådan information som
Aerowash AB är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 30 maj 2018.

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Om oss

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Prenumerera

Dokument & länkar