Marknadsmeddelande 13/18 - Information om Aerowash AB:s teckningsoption

Första dag för handel med Aerowash AB:s teckningsoptioner AERW TO 1 B är den 17 januari 2018. 

En (1) teckningsoption AERW TO 1 B berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie av serie B till en teckningskurs om 60 procent av volymvägd genomsnittlig handelskurs för Aerowash aktie under 10 handelsdagar innan den 1 juni 2018, dock högst 8,10 SEK och lägst aktiens kvotvärde. Teckningsperioden är från 4 juni 2018 till den 15 juni 2018.

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: AERW TO 1 B
ISIN-kod: SE0010546739
Orderbok-ID: 453Y
CFI: RMXXXX
FISN: AEROWASH/OPT RTS 20180615
Första dag för handel: 17 januari 2018
Teckningsperiod: 4 juni 2018 – 15 juni 2018
Marketsegment: ATSE
MIC Code: XSAT

Ticksize: A (Other instruments) 

Stockholm den 11 januari 2018

AktieTorget
08-511 68 000
e-post
info@aktietorget.se  

Om oss

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.