Fibromyalgi och arbetsliv

Man räknar med att cirka 200 000 personer lider av fibromyalgi i Sverige och merparten är kvinnor i arbetsför ålder. AFA Försäkring har beviljat 1 600 000 kronor till ett forskningsprojekt som bland annat kommer att analysera arbetslivets och arbets¬platsens betydelse för utvecklandet av fibromyalgi och ge underlag för förebyggande arbete och rehabiliteringsåtgärder.

Projektet kommer att ledas av Lena Eriksson, forskare på Institutionen för Idéhistoria och Vetenskapsteori, Göteborgs universitet, tillsammans med docent Kyra Landzelius på avdelningen för teknik- och vetenskapsstudier vid Göteborgs universitet.

Fibromyalgi är inte erkänd överallt men i Sverige är fibromyalgi accepterad inom hälso- och sjukvårdssystemet. Sverige har en hög procentsats fibromyalgipatienter per capita jämfört med andra länder. Kvinnor utgör 90 procent av patienterna.

- Syftet med forskningsprojektet är att skapa en kunskapsbas för rehabilitering och förebyggande åtgärder genom att analysera arbetslivets och arbets¬platsens betydelse i förhållande till fibromyalgi, säger Lena Eriksson, Vi ska även studera hur sjukdomsbegreppet uppstår och utvecklas och hur sjukdomen hanteras inom professionen och av patientgrupper samt hur den beskrivits i media och offentlig debatt.

Symptomen på fibromyalgi kännetecknas av trötthet och smärtsymptom som kan variera kraftigt och därmed vara svåra att diagnostisera .

- Förståelsen av sjukdomsbild, rehabiliteringsprocess och patient är intimt sammankopplade och studien kommer att lägga särskild fokus på hur smärtsymtom förstås och hanteras i diagnos och rehabilitering av patienter med fibromyalgi, och vilken roll arbetsplatsen spelar i denna process, säger Lena Eriksson. Vidare kommer vi i projektet kartlägga olika typer av rehabilitering och smärtbehandling.

Detta projekt kommer att drivas parallellt med en större studie ”Fibromyalgins sociokulturella diagnostik i Sverige: vetenskap, samhälle, patient och internet i ömsesidigt skapande av medicinsk kunskap och sjukdomserfarenhet”, som finansie¬ras av Vetenskapsrådet, och leds av Kyra Landzelius

För ytterligare information kontakta:
Lena Eriksson, forskare på Institutionen för Idéhistoria och Vetenskapsteori, Göteborgs universitet,
+44(0)7733143312, lena.eriksson@palabre.eu
Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen , AFA Försäkring, 08- 6964854,
hans.augustson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, pressansvarig , AFA Försäkring, 08- 6964816, 0708-939577, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Om oss

Om AFA Försäkring: 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Prenumerera

Dokument & länkar