Arbetsmarknadens mest riskfyllda yrkesgrupper

Arbetsmarknadens mest riskfyllda yrkesgrupper Sysselsatta inom träindustrin har arbetsmarknadens farligaste yrken. Sammantaget löper träindustriarbetaren tre gånger större risk att drabbas av arbetsskador eller arbetsrelaterad ohälsa än genomsnittet. Ökade olycksrisker ser man bland annat bland poliser, brandmän och väktare. Detta framgår av AFA:s senaste arbetsskaderapport. Statistiken är hämtad från AFA:s försäkringsregister för AGS avtalsgruppsjukförsäkring och TFA trygghetsförsäkring. Den registrerar hela den sysselsatta arbetskraften som omfattas av kollektivavtal, totalt ca 3 miljoner. I rapporten väger man samman risken för arbetssjukdomar, arbetsolycksfall samt risken för långtidssjukskrivning och förtidspensionering för olika yrkesgrupper. Detta ger en unik bild av riskerna för olika yrkesgrupper ställt mot genomsnittet, sk. allvarlighetstal. Invalidiserande olyckor Träindustrin har de mest olycksdrabbade yrkena totalt sett, träarbetare löper till exempel en åtta gånger högre risk för att råka ut för en invalidiserande skada än genomsnittet. Andra yrken med höga allvarlighetstal är gruv- och bergarbetare, livsmedelsarbetare och metallindustriarbetare. Under perioden 1998-2000 skadade sig totalt 4818 metallarbetare i ett allvarligt arbetsolycksfall. Allvarlighetstalen är nästan lika höga som för träindustrin men branschen har betydligt fler sysselsatta. - Träindustriarbetare och metallarbetare har länge varit utsatta grupper. Vi kan se att majoriteten av olyckorna uppstår i kontakt med trä- och metallbearbetningsmaskiner och annan utrustning. Därför är det viktigt för dessa branscher att satsa på förebyggande åtgärder, säger Leif Holmgren, chef för AFA:s preventionsenhet. Inom civilt bevaknings- och skyddsarbete, exempelvis poliser, brandmän och väktare, har riskerna ökat sedan förra rapporten. Det handlar främst om en ökning av arbetsrelaterade olyckor som resulterar i längre sjukskrivningar. Den vanligaste diagnosen är psykiska skador som följd av exponering för olika former av våld. Inom dessa yrken är det däremot mindre vanligt med invalidiserande skador. Förtidspension Yrken med den högsta risken att drabbas av förtidspension eller sjukbidrag är städare, hotell- och restauranganställda samt personer i hälso-, sjukvårds-, vård- och omsorgsarbete. I denna grupp är majoriteten över 45 år och kvinnor. Inom industrin löper pappersindustriarbetare, träindustriarbetare och livsmedelsarbetare högst risk att förtidspensioneras. Här är majoriteten av de insjuknade män över 45 år. - Inom exempelvis vårdyrkena är allvarlighetstalen lägre, men i och med att fler är sysselsatta så blir de samhällsekonomiska effekterna större för dessa grupper. De största riskyrkena finns fortfarande inom den traditionella industrin, säger Leif Holmgren. - Mätningarna gjordes i december 2001 och innefattar personer som insjuknade år 1999. Allvarlighetstalen för olika yrkesgrupper. [REMOVED GRAPHICS] AFA tar fram risktal för alla yrkesgrupper över samtliga faktorer som leder till arbetsskade- eller sjukdomsrelaterad ohälsa. Risktalen visar till exempel antalet arbetsolyckor i en yrkesgrupp ställt mot antalet sysselsatta i yrkesgruppen. Yrkesrisken divideras sedan med den genomsnittliga risken och ger allvarlighetstalen för de olika yrkesgrupperna. För mer information kontakta: Leif Holmgren, chef för AFA:s preventionsenhet, telefon: 08-696 45 57, 0708-92 85 85 Agneta Östberg Forsell, Informationschef AFA, telefon: 08-696 46 13, 0708-92 85 78 Rapporten kommer att presenteras vid ett frukostseminarium på AFA, Klara S:a Kyrkogata 18, den 14 juni, klockan 8.00. AFA ägs av arbetsmarknadens parter, Svenskt Näringsliv, LO och PTK och är gemensam organisation för de tre försäkringsbolagen AFA Livförsäkring, AFA Sjukförsäkring och AFA Trygghetsförsäkring. Organisationens huvudsakliga arbetsuppgift är att administrera avtalsförsäkringar, bestämda i kollektivavtal eller andra överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter. AFA stödjer även forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra folkhälsa, arbetsmiljö och enskildas livskvalitet. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/06/20020606BIT00690/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/06/20020606BIT00690/wkr0002.pdf

Om oss

AFA administrerar avtalsförsäkringar, bestämda i kollektivavtal eller andra överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter. Försäkringarna ger stöd vid sjukdom, arbetsbrist, dödsfall, arbetsskada och föräldraledighet. Fler än tre miljoner människor omfattas av minst en av dessa försäkringar. En viktig del av AFA:s verksamhet är också att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra folkhälsa, arbetsmiljö och enskildas livskvalitet. AFA ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Dokument & länkar