Pressmeddelande

Den 1 januari 2005 börjar Jan Grönlund på AFA. Jan kommer närmast från Näringsdepartementet där han idag arbetar som statssekreterare. Han har idag arbetsmarknadspolitik och arbetslivspolitik som sina huvudsakliga ansvarsområden och är dessutom ansvarig för sjukförsäkringen, arbetsskadeförsäkringen, lagen om statligt personskadeskydd samt lagen om sjuklön. Jan kommer, som direktör, att ingå i AFA:s företagsledning. För mer information, kontakta Lars Baltzari telefon 08-696 40 23

Om oss

AFA administrerar avtalsförsäkringar, bestämda i kollektivavtal eller andra överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter. Försäkringarna ger stöd vid sjukdom, arbetsbrist, dödsfall, arbetsskada och föräldraledighet. Fler än tre miljoner människor omfattas av minst en av dessa försäkringar. En viktig del av AFA:s verksamhet är också att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra folkhälsa, arbetsmiljö och enskildas livskvalitet. AFA ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Dokument & länkar