Delårsrapport andra kvartalet 2018 och halvårsrapport januari - juni 2018

Africa Resources AB (publ), verksamt inom prospektering och utvinning av diamanter i Afrika, publicerar härmed en delårsrapport avseende det andra kvartalet 2018 och halvårsrapport avseende 1 januari – 30 juni 2018.

Sammanfattning av väsentliga händelser under det andra kvartalet 2018:

  • Bolagets aktie noterades vid marknadsplatsen NGM MTF med första handelsdag för aktien den 31 maj 2018.
  • Africa Resources höll årsstämma den 31 maj 2018 i Stockholm.
  • Bolaget genomförde en nyemission i samband med noteringen om totalt 523 599 st aktier till en kurs om 9 SEK/aktie. Emissionen var fulltecknad och bolaget tillfördes totalt 4,7 MSEK (före emissionskostnader).
  • Bolagets muddringsverk anlände, monterades och driftsattes inom bolagets arrenderade licens längs med Kasai-floden i Demokratiska Republiken Kongo (DRC). Förberedande åtgärder för diamantproduktion påbörjades under juni månad 2018.

Väsentliga händelser efter utgången av rapportperioden:

  • Africa Resources arbetade under juni och juli med att pumpa bort det överliggande sandlagret som utgör bearbetningsavfall.
  • Bolaget meddelade i mitten av augusti att de första små diamanterna har hittats i det överliggande sandlagret på fyndigheten samt i stenblock som rensats bort som bearbetningsavfall. 
  • Bolaget meddelade i slutet av augusti att utvinningen av diamanter förväntas inledas inom kort. 

Finansiell sammanfattning Q2:

  • Det negativa resultatet under det andra kvartalet är i huvudsak hänförbart till transport- och importkostnader av koncernens muddringsverk i DRC samt kostnader relaterade till noteringen och den kapitalanskaffning som gjordes i samband därmed. 
  • Resultat före skatt uppgick till -2,1 MSEK (-1,0), resultatet per aktie uppgick till -0,24 SEK        (-0,13).
  • Likvida medel uppgick till ca 862 TSEK (1 657) vid utgången av juni 2018.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Häggkvist, VD, Africa Resources AB (publ)

Mobnr: +46 70 552 26 22

e-post: thomas.haggkvist@africaresources.se  

Africa Resources AB (publ)

Africa Resources AB (publ) fokuserar på prospektering och utvinning av mineraler, främst diamanter i Afrika. Bolagets affärsidé är att med fokus på kostnadseffektivitet, ny teknik samt socialt ansvarstagande kommersialisera afrikanska råvarutillgångar i nära samarbete med lokala partners. Bolagets vision är att vara en aktiv och långsiktig aktör inom utvinning och handel med afrikanska råvaror och naturtillgångar. Bolaget är noterad på NGM Nordic MTF från och med den 31 maj 2018.

Prenumerera

Dokument & länkar