AFRYs nästa tillväxtresa presenteras på Kapitalmarknadsdagen

Report this content

På Kapitalmarknadsdagen presenterar AFRYs VD Jonas Gustavsson tillsammans med koncernledningen den nya Take-off Strategin för tillväxt och upprepar de finansiella målen.

AFRY inleder nu nästa del av resan med starkt fokus på tillväxt i transformativa segment där kärnan är hållbarhet och digitalisering liksom ”best in class operations”.

”Vi befinner oss mitt i flera större omställningar i dagens samhälle, drivet av digitalisering och efterfrågan på mer hållbara lösningar. Vardagslivet kommer att förändras radikalt för stora delar av världens befolkning under de kommande decennierna. Genom vårt nordiska arv och vår globala räckvidd kommer vi att accelerera den hållbara omställningen, nyttja vår digitala kompetens och fortsätta att skapa värde för ägare, kunder, medarbetare och samhället i stort”, säger Jonas Gustavsson, koncernchef och VD på AFRY.

Finansiella mål oförändrade

De finansiella målen utvärderas löpande utifrån marknadsförutsättningar och förändringar i bolaget. De befintliga finansiella målen kvarstår och gäller över en konjunkturcykel:

– En årlig tillväxt på 10 procent. Målet inkluderar tilläggsförvärv. Utöver detta tillkommer större plattformsförvärv.
– En EBITA-marginal på 10 procent (exklusive jämförelsestörande poster)
– En nettolåneskuld i relation till EBITDA om 2,5.

Take-Off Strategi för tillväxt

Vår ambition är att vara Ledande i Europa inom hållbar teknik, design och rådgivning med global räckvidd. Den nya strategin för tillväxt beskriver hur vi ska ta oss dit och bygger på fem pelare:

1. Skapa tillväxt i våra kärnmarknader – organiskt och genom förvärv

AFRY kommer att accelerera den organiska tillväxten i kärnmarknader genom att attrahera nya och utveckla nuvarande medarbetare. Baserat på vår stärkta balansräkning kommer vi även att accelerera vår förvärvsagenda med fokus på tilläggsförvärv, men även plattformsförvärv.

2. Inriktning på transformativa segment som uppvisar stark och långsiktig tillväxt

AFRY kommer att fokusera på segment som uppvisar stark och långsiktig tillväxt, till exempel Infrastructure, Bioindustry, Food & Life Science och Clean Energy. Vi siktar på ledande positioner inom dessa segment och fokuserar på uppdrag där vi har en stark position i kundens värdekedja.

Efterfrågan på ren energi ökar och AFRY kommer vara ledande i denna omställning. En åtgärd är att AFRY inte kommer gå in i nya CAPEX-projekt inom nybyggnation av kolkraftverk från januari, 2021. Befintliga avtal kommer att slutföras.

3. Utveckla AFRY Digital – en strategisk tillväxtplattform

AFRY kommer att vara drivande inom industriell digitalisering och vara bäst på att använda digital teknik i våra kärnsektorer. Inom fem år siktar vi på att tredubbla intäkterna inom det digitala området, så att de utgör > 20 procent av bolagets intäkter. Enheten ”Digital X” etableras i januari 2021 för att stärka den digitala omställningen. Den digitala enheten kommer att ha cirka 200 medarbetare vid slutet av första halvåret 2021.

4. Leda inom hållbara lösningar för att främja påverkan och tillväxt

AFRY är unikt positionerat att inta en ledande roll som möjliggörare inom hållbarhetsomställningen, så som den beskrivs i EU:s taxonomi och i EU:s Green Deal, givet våra kunders efterfrågan, vår närvaro och ambitioner. AFRY har undertecknat åtagandet ”1,5 °C Commitment Letter” för Science Based Target-initiativet och under denna process kommer vi att validera målet att nå ett nettonollutsläpp av koldioxid senast år 2050.

5. Leverera ”best in class operations” för att skapa tillväxt och skalbarhet

AFRY har tagit fram en skalbar plattform för att möjliggöra effektiv försäljning, förbättrad kvalitet och bättre användning av information. Fokus ligger också på att dra nytta av effektiva transaktions-center, utnyttja skalfördelar i kärnmarknader och öka användningen av kompetenscenter. Under 2019 uppgick kostnadssynergierna till 218 MSEK. Hittills i 2020 uppgår de ackumulerade långsiktiga besparingarna till >150 MSEK årligen (jämfört med 120 MSEK som tidigare kommunicerats).

Attraktiv arbetsgivare

AFRY har en stark ambition och strategi att accelerera tillväxten och skapa värde för våra intressenter. Vi kommer att fortsätta att främja kultur och ledarskap i kombination med att stärka vår varumärkesresa där AFRY ska ses som en av de mest spännande och intressanta arbetsgivarna i Norden. AFRY har uppdaterat varumärkesplattformen så att den överensstämmer med företagets tillväxtambition och starka syfte.

Mål: Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle
Vision: Making Future
Kärnvärden: Modiga och hängivna lagspelare
Medarbetare: Inkluderande och diversifierade team med djup sektorkompetens

Corporate Communication

ÅF Pöyry AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Cathrine Sandegren, EVP and Head of Communications & Brand
+ 46 70-292 68 26

ÅF Pöyry AB (publ), Frösundaleden 2, SE-169 99 Stockholm
Telefon +46 10 505 00 00, säte i Stockholm, www.afry.com
Organisationsnr 556120-6474, momsreg.nr SE556120647401

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering. Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future.

Prenumerera

Dokument & länkar