Delårsrapport januari-juni 2020

För mer information:

Jonas Gustavsson, VD och koncernchef, +46 70 509 16 26
Juuso Pajunen, CFO, +358 10 33 26 632

 

Stabilt resultat i ett utmanande kvartal

Det har varit ett utmanande kvartal på många sätt och jag är stolt över hur snabbt vi har lyckats att ställa om. Trots lägre omsättning i kvartalet kan vi tack vare omfattande åtgärder redovisa ett stabilt resultat och starkt kassaflöde”, säger Jonas Gustavsson, VD och koncernchef.

Andra kvartalet 2020
– Nettoomsättningen uppgick till 4 808 MSEK (5 393)
– EBITA exkl jämförelsestörande poster uppgick till 383 MSEK (481)
– EBITA-marginalen exkl jämförelsestörande poster var 8,0 procent (8,9)
– EBITA uppgick till 360 MSEK (405)
– EBITA-marginalen var 7,5 procent (7,5)
– EBIT (rörelseresultat) uppgick till 331 MSEK (392)
– Resultat per aktie före utspädning: 1,88 SEK (2,59)

Januari-juni 2020
– Nettoomsättningen uppgick till 10 063 MSEK (9 782)
– EBITA exkl jämförelsestörande poster uppgick till 858 MSEK (870)
– EBITA-marginalen exkl jämförelsestörande poster var 8,5 procent (8,9)
– EBITA uppgick till 834 MSEK (732)
– EBITA-marginalen var 8,3 procent (7,5)
– EBIT (rörelseresultat) uppgick till 742 MSEK (705)
– Resultat per aktie före utspädning: 4,35 SEK (4,94)
  

KOMMENTAR VD JONAS GUSTAVSSON
Som väntat präglades andra kvartalet av osäkerhet och effekter kopplade till den pågående Covid-19-pandemin. Vi har haft ett fortsatt stort fokus på säkerhet och hälsa för våra medarbetare samtidigt som vi genom digitalt distansarbete har bibehållit en hög leveransförmåga till våra kunder runt om i världen.

Nettoomsättningen under kvartalet minskade, drivet av framförallt fordonsindustrin, vilket har påskyndat en ompositionering inom detta segment. Vi har vidtagit omfattande åtgärder med fokus på effektivitet och kostnadsbesparingar för att mildra effekterna på verksamheten. Trots nedgången levererar vi därför ett stabilt resultat och ett starkt kassaflöde som stärkt vår balansräkning. Mot slutet av kvartalet såg vi en viss återhämtning och stabilisering av efterfrågan. Givet den osäkerhet vi ser i marknaden och den pågående ompositioneringen, ser vi en fortsatt begränsad tillväxt inom vissa segment i tredje kvartalet.   

Under det andra kvartalet har vår portfölj förskjutits mot strategiskt viktiga tillväxtsegment såsom infrastruktur och processindustri samt livs- och läkemedelsindustrin.

Utveckling andra kvartalet
Nettoomsättningen uppgick till 4 808 MSEK (5 393) i kvartalet, vilket är en minskning med 11 procent. Minskningen drevs framförallt av fordonssegmentet där volymen gick ner med cirka 40 procent då flera nyckelkunder drastiskt minskade eller periodvis stoppade sin verksamhet. Den lägre omsättningen beror även på den pågående ompositioneringen inom Division Energy och ett nyligen avslutat EPC-projekt.

Trots volymnedgången i kvartalet har vi tack vare omfattande åtgärder kunnat redovisa ett stabilt resultat och ett starkt kassaflöde för kvartalet. EBITA, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 383 MSEK (481) motsvarande en EBITA-marginal om 8,0 procent (8,9). Nettolåneskuld/EBITDA, exklusive effekten av IFRS 16 och jämförelsestörande poster, uppgick till 2,0.

Omfattande åtgärder
Redan under första kvartalet initierades omfattande åtgärder för att möta effekterna av Covid-19-pandemin. Med det tidigare kommunicerade effektivitetsprogrammet på 120 MSEK, och ytterligare aktiviteter som genomförts under kvartalet, lyckades vi minska de totala kostnaderna med cirka 500 MSEK, en kombination av kortsiktiga, och permanenta besparingar. Vi har nu påbörjat en process för att utvärdera vårt erbjudande mot fordonsindustrin med syfte att leverera än mer värdeskapande tjänster. Ambitionen är att skapa en mer uthållig och stabil affär med en högre andel projektuppdrag och mindre andel renodlade timleveranser. Som följd av detta kommer fordonssegmentet minska i förhållande till AFRY:s totala affär.

Under kvartalet har cirka 1 900 medarbetare omfattats av olika permitteringslösningar. Vi har dessutom genomfört permanenta uppsägningar av cirka 200 medarbetare främst till följd av nedgången i fordonssegmentet. De totala kostnaderna för ompositioneringen inom fordonssegmentet har under kvartalet uppgått till 23 MSEK. Vi fortsätter arbetet med ompositioneringen också under det andra halvåret där ambitionen är att kvarvarande affär ska ha en starkare position med förbättrad lönsamhet.

Vi arbetar aktivt för att se över vår strategiska position och öka vår verksamhet inom de segment där vi ser en bra återhämtning och en långsiktigt stabil efterfrågan. Till följd av detta har vår portfölj stärkts inom divisionerna Infrastructure och Process Industries. En stabil och gynnsam utveckling i den offentliga sektorn i Norden, framförallt inom väg och järnväg, bidrar till utvecklingen samt den fortsatt stabila bioekonomin där AFRY har en världsledande position.

Utveckling inom divisionerna
Inom Division Infrastructure var efterfrågan generellt god i kvartalet. Utvecklingen inom transportinfrastruktur och vatten var fortsatt stabil och har genererat en god tillväxt, särskilt i Norden. Dock har vi haft en något sämre utveckling inom fastighetssegmentet och i vår verksamhet i Centraleuropa. Flertalet av divisionens projekt är av samhällsvikt och prioriteras även under rådande omständigheter och divisionens andel inom AFRY är nu cirka 40 procent.

Division Industrial & Digital Solutions påverkades av den negativa utvecklingen inom fordonsindustrin där volymen minskade med cirka 40 procent i kvartalet. För att möta den fallande efterfrågan vidtog vi omfattande åtgärder såsom korttidsarbete och permanenta personalneddragningar. Under andra kvartalet såg vi en viss återhämtning, men fortfarande från låga nivåer. Baserat på situationen har vi inlett en ompositionering av erbjudandet till fordonsindustrin, vilket kommer att minska AFRY:s totala exponering mot segmentet. Vi har samtidigt noterat en stark tillväxt inom livs-och läkemedelsindustrin.

Division Process Industries hade en solid utveckling i kvartalet med begränsad påverkan av Covid-19-pandemin. Vi såg en fortsatt god utveckling i våra kärnmarknader och stora projekt fortgår som planerat. Dock har divisionen noterat ett förändrat kundbeteende och mer utdragna beslutsprocesser, vilket har påverkat tillväxten i vissa marknader.

Inom Division Energy utvecklas den pågående ompositioneringen enligt plan, vilket bidragit till fortsatt ökad stabilitet och resultatutveckling. På grund av rådande pandemi har flera projekt försenats eller pausats, dock har många projekt återupptagits i kvartalet, speciellt inom hydro och förnybara energikällor och transmission & distribution. Under senare delen av kvartalet noterade vi ökade aktiviteter på marknaden och vi avslutade med en stark orderingång.
Division Management Consulting hade en stark efterfrågan inom energikonsultverksamheten. Den pågående osäkerheten kopplad till Covid-19 fortsatte emellertid att påverka våra transaktionsrelaterade tjänster med en negativ påverkan på resultatet som följd. Dock kunde vi notera en ökning av aktiviteter i slutet av kvartalet.

En långsiktig hållbar återhämtning
Mot bakgrund av Covid-19-pandemin har behovet av en långsiktig hållbar återhämtning blivit tydlig och omfattande stimulansåtgärder pågår. Detta förutses att gynna AFRY eftersom vi har en bred exponering mot exempelvis infrastruktur och stabila segment inom bioekonomi.  

Under våren har vi ingått nya samarbeten för att öka vårt bidrag till en hållbar utveckling. Vi har blivit partner till ”1.5° Business Playbook”, för att anpassa vår klimatstrategi efter 1,5-gradersmålet och tillsammans med stiftelsen Gapminder ska vi arbeta för en mer faktabaserad världsbild kopplad till de globala målen.

Vi har levererat spännande projekt åt våra kunder under kvartalet och jag vill särskilt lyfta fram uppdraget till SunPine i Sverige som ingenjörspartner till deras nya produktionsanläggning för förnyelsebara drivmedel. Vi har även vunnit en order om ett helhetsåtagande för att bygga produktionslinjen för Oatly som tar nästa steg i sin globala expansion och startar produktion i Singapore samt tecknat avtal med Lunds kommun i ett nytt innovationsprojekt.

Utsikter framåt
Mot slutet av kvartalet såg vi en viss återhämtning och stabilisering på marknaden men osäkerheten kring pandemins fortsatta påverkan på vår verksamhet och den makroekonomiska utvecklingen är fortsatt stor. Därför har vi ett fortsatt fokus på kostnadsoptimering samt flexibilitet inom alla delar av vår verksamhet. Vår finansiella ställning är god med ett starkt kassaflöde under kvartalet. Detta säkerställer att bolaget är väl positionerat i framtiden samt att vi har operationell och finansiell styrka när marknadsläget stabiliseras.

Jag vill passa på att tacka alla medarbetare som har bidragit med stort engagemang, flexibilitet och starkt kundfokus under första halvåret 2020.

 
ÅF Pöyry AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00 Fax: +46 10 505 00 10
www.afry.com /
info@afry.com
Org.nr. 556120-6474

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som ÅF Pöyry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2020 kl 08.00 CET.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.

Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk

Länk till pressbilder
https://afry.com/sv/node/2032

Taggar: