Delårsrapport januari-juni 2021

Report this content

För mer information:

Jonas Gustavsson, VD och koncernchef, +46 70 509 16 26
Juuso Pajunen, CFO, +358 10 33 26 632

 

Stark organisk tillväxt

”Andra kvartalet kännetecknas av en fortsatt ökad efterfrågan, framförallt inom våra industrisegment. Vi levererade en stark organisk tillväxt, ett stabilt resultat och har samtidigt accelererat vår förvärvsagenda med tolv förvärv hittills i år”, säger Jonas Gustavsson, VD och koncernchef.

Andra kvartalet 2021

– Nettoomsättningen uppgick till 5 177 MSEK (4 808)

– EBITA exkl jämförelsestörande poster uppgick till 416 MSEK (383)

– EBITA-marginalen exkl jämförelsestörande poster var 8,0 procent (8,0)

– EBITA uppgick till 416 MSEK (360)

– EBITA-marginalen var 8,0 procent (7,5)

– EBIT (rörelseresultat) uppgick till 398 MSEK (331)

– Resultat per aktie före utspädning: 2,60 SEK (1,88)

Januari-juni 2021

– Nettoomsättningen uppgick till 10 176 MSEK (10 063)

– EBITA exkl jämförelsestörande poster uppgick till 848 MSEK (858)

– EBITA-marginalen exkl jämförelsestörande poster var 8,3 procent (8,5)

– EBITA uppgick till 848 MSEK (834)

– EBITA-marginalen var 8,3 procent (8,3)

– EBIT (rörelseresultat) uppgick till 799 MSEK (742)

– Resultat per aktie före utspädning: 5,26 SEK (4,35)

 

KOMMENTAR VD JONAS GUSTAVSSON

Det andra kvartalet kännetecknas av en fortsatt ökad efterfrågan på hållbara och digitala lösningar, framförallt inom våra industrisegment. Vi levererade en stark organisk tillväxt, ett stabilt resultat och har samtidigt accelererat vår förvärvsagenda med tolv förvärv hittills i år.

Stark organisk tillväxt

Den positiva utvecklingen fortsatte i det andra kvartalet inom de allra flesta segment. Nettoomsättningen uppgick till 5 177 MSEK (4 808), vilket motsvarar en organisk tillväxt på 7,0 procent, justerat för kalender­effekter. Ökningen förklaras främst av divisionerna Industrial & Digital Solutions, Process Industries och Management Consulting.

Stabilt resultat och stark finansiell ställning

EBITA, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 416 MSEK (383) och motsvarande marginal uppgick till 8,0 procent (8,0). I samband med implementeringen av vårt nya ERP-system har metoden för periodisering av lönekostnader ändrats. Förändringen, som har en neutral påverkan på helåret, belastade EBITA med 60 MSEK i andra kvartalet. Justerat för denna ändring uppgick marginalen i andra kvartalet till 9,2 procent. Den positiva resultatutvecklingen kommer främst från Process Industries, Energy och Management Consulting som fortsätter att leverera starka resultat med höga marginaler. Kvartalet innehöll en arbetsdag mer vilket påverkade marginalen positivt.

Orderstocken är på en fortsatt stabil nivå. Det operativa kassaflödet var starkt och vi har en god finansiell ställning med en Nettoskuld/EBITDA, exklusive effekten av IFRS 16 och jämförelsestörande poster, uppgående till 2,2 ggr (2,0). Den starka balansräkningen skapar utrymme för ytterligare förvärv.

Utveckling inom divisionerna

Division Infrastructure uppvisade tillväxt i kvartalet inom samtliga segment och ett stabilt resultat. Efterfrågan fortsätter att vara god på divisionens tjänster som drivs av ökade offentliga investeringar i bygg- och transportinfrastruktur i både Norden och Centraleuropa.

Division Industrial & Digital Solutions hade en stark tillväxt och ett förbättrat resultat i kvartalet som drevs av en stark utveckling inom fordons- och industrisegmentet.

Division Process Industries uppvisade en stark tillväxt och resultatutveckling i kvartalet framförallt i Sverige, Finland och Latinamerika.

Division Energy hade en fortsatt god resultatutveckling, men en negativ tillväxt då Covid-19-pandemin fortsatte att påverka beslutsprocesserna för nya projekt.

Division Management Consulting hade en stark tillväxt och resultat till följd av en ökad aktivitetsnivå inom energi- och bioindustrin.

Aktivt hållbarhetsarbete

Vi har ingått flera spännande avtal under kvartalet och jag är särskilt stolt över att vi blivit utvalda att utveckla världens största värmeenergilagring för Vantaa Energy i Finland. Hållbara lösningar är kärnan i AFRY, och det här projektet är ett utmärkt exempel på hur vi stödjer våra kunder att bygga en hållbar affär. AFRY har uppmärksammats av Financial Times som ett av de 300 företag i Europa som har minskat sin utsläppsintensitet allra mest mellan 2014 och 2019. Vi har även erhållit platinastatus i analysföretaget Ecovadis bedömning av vårt hållbarhetsarbete, vilket är den högsta möjliga nivån och ett kvitto på vår ständiga strävan att ligga i toppskiktet.

Starkt fokus på tillväxt och digitalisering

För att möta den ökade efterfrågan har rekryteringstakten höjts inom samtliga divisioner och vi accelererar tillväxten genom förvärv. Totalt har åtta förvärv genomförts under kvartalet och tolv sedan början av året. Sammantaget har de förvärvade bolagen en årsomsättning på cirka 500 MSEK vilket motsvarar en omsättningstillväxt på cirka 2,6 procent.

Digitalisering är en av våra starkaste drivkrafter för tillväxt och majoriteten av de förvärv vi gjort sedan början av året har ett starkt digitalt erbjudande. Jag vill särskilt lyfta fram förvärven av MosaicMill och Simosol i Finland som är världsledande inom digitala Smart Forestry-lösningar och även Pinja Industry, experter på digitala lösningar för krävande industri- och produktionsmiljöer.

Genom förvärven och vår digitala accelerator AFRY X, stärker vi vårt digitala utbud och vår position som en ledande expert och partner till våra kunder. Vi ser många möjligheter och arbetar vidare med flera lovande förvärvskandidater.

Attraktiv arbetsgivare

AFRY rankas återigen av Framtidens Forskning som den mest attraktiva arbetsgivaren när forskare i Sverige väljer arbetsgivare. Jag är mycket glad och stolt över att AFRY är och förblir en attraktiv arbetsgivare bland forskare, då de utgör en viktig del av vår framgång.

Efter beslutet på årsstämman är det legala namnet på moderbolaget nu AFRY AB. Nu är vi AFRY i alla sammanhang och vi fortsätter stärka vår position inom digitalisering och hållbarhet.

Utsikter framåt

Osäkerheten kring pandemins fortsatta förlopp och effekter kvarstår. Vi ser en ökad efterfrågan i samtliga segment, framförallt inom industrin som drivs av omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Vi har byggt en stabil plattform och är rätt positionerade för att inta en ledande roll i omställningen. Vi har fortsatt starkt fokus på tillväxt och ser positivt på AFRYs möjligheter till en god utveckling under 2021 tillsammans med våra kunder, medarbetare och partners.

 

AFRY AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00 Fax: +46 10 505 00 10
www.afry.com /

info@afry.com
Org.nr. 556120-6474

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som AFRY AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2021 kl 07.00 CET.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.

Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk

Länk till pressbilder

https://afry.com/en/newsroom/press-images-logo

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.

Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future