Delårsrapport januari-mars 2021

Report this content

För mer information:

Jonas Gustavsson, VD och koncernchef, +46 70 509 16 26
Juuso Pajunen, CFO, +358 10 33 26 632

 

Stabilt resultat och fortsatt positiv utveckling

I första kvartalet såg vi en stabilisering av marknaden med en ökande efterfrågan på hållbara och digitala lösningar. Vi levererade ett stabilt resultat med organisk tillväxt och har samtidigt accelererat vår förvärvsagenda med sju förvärv sedan årets början”, säger Jonas Gustavsson, VD och koncernchef.

Första kvartalet 2021

– Nettoomsättningen uppgick till 4 999 MSEK (5 255)

– EBITA exkl jämförelsestörande poster uppgick till 432 MSEK (474)

– EBITA-marginalen exkl jämförelsestörande poster var 8,6 procent (9,0)

– EBITA uppgick till 432 MSEK (474)

– EBITA-marginalen var 8,6 procent (9,0)

– EBIT (rörelseresultat) uppgick till 401 MSEK (411)

– Resultat per aktie före utspädning: 2,66 SEK (2,48)

KOMMENTAR VD JONAS GUSTAVSSON

I första kvartalet såg vi en stabilisering av marknaden med en ökande efterfrågan på hållbara och digitala lösningar. Vi levererade ett stabilt resultat med organisk till växt och har samtidigt accelererat vår förvärvsagenda med sju förvärv sedan årets början.

Utveckling i första kvartalet

Vi såg en fortsatt stabilisering av marknaden som helhet, dock fortsätter den pågående pandemin att påverka efterfrågan negativt i vissa segment. Nettoomsättningen uppgick till 4 999 MSEK (5 255), vilket motsvarar en organiskt tillväxt på 0,5 procent, justerat för kalendereffekter. Divisionerna Process Industries, Energy och Management Consulting samt flera av våra industrisegment, särskilt Food & Life Science, uppvisade en stark organisk tillväxt jämfört med föregående år. Däremot var det en fortsatt dämpad efterfrågan inom fastigheter och till viss del fordonssegmentet, som dock noterade ökade aktivitetsnivåer i slutet av kvartalet.

EBITA, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 432 MSEK (474) och motsvarande marginal uppgick till 8,6 procent (9,0). I samband med implementeringen av vårt nya ERP-system har metoden för periodisering av

lönekostnader ändrats. Förändringen, som har en neutral påverkan på helåret, belastade EBITA med 28 MSEK i första kvartalet. Även det andra kvartalet kommer att påverkas negativt. Justerat för denna ändring uppgick marginalen i första kvartalet till 9,2 procent. Kvartalet innehöll också en arbetsdag mindre vilket påverkade marginalen negativt. Det förbättrade underliggande resultatet förklaras av en positiv utveckling i fyra av fem divisioner.

Orderboken är på en fortsatt stabil nivå. Vi har en stark finansiell ställning med ett stabilt kassaflöde och Nettoskuld/EBITDA, exklusive effekten av IFRS 16 och jämförelsestörande poster, uppgick till 1,7 ggr (2,3). Den stärkta balansräkningen skapar utrymme för ytterligare förvärv.

Framgångsrik implementering av ny systemplattform

Den pågående implementeringen av ett modernt systemlandskap är av central vikt för utvecklingen av AFRY både för att driva tillväxt, och för att möjliggöra fortsatt effektivisering och integrering av gemensamma processer. Implementeringen av vårt nya ERP-system går enligt plan och rullas ut steg för steg. Under senaste halv-året har vi dessutom framgångsrikt implementerat ett modernt CRM- och HR-system i hela koncernen.

Utveckling inom divisionerna

Division Infrastructure fortsätter att påverkas av en dämpad efterfrågan inom fastighetssegmentet där projekt, särskilt inom nybyggnation, skjuts upp på grund av osäkerheten kring pandemin. Marknaden för transportinfrastruktur är stabil och efterfrågan inom vatten och miljö fortsätter att öka i Europa.

Division Industrial & Digital Solutions utvecklades positivt med en sekventiell förbättrad aktivitetsnivå inom fordonssegmentet, dock från låga nivåer. Efterfrågan inom Food & Life Science fortsätter utvecklas positivt.

Division Process Industries hade en stark utveckling i framförallt Sverige, Finland och Latinamerika och stora projekt fortgår som planerat. Marknaden fortsatte att återhämta sig, särskilt för mindre och medelstora investeringar.

Division Energy hade en stark utveckling särskilt inom Nuclear i Norden och Centraleuropa. Covid-19-pandemin påverkade divisionen fortsatt under kvartalet med förseningar av nya projekt, men framtidsutsikterna för energisektorn som helhet förbättras gradvis.

Division Management Consulting uppvisade ett starkt resultat till följd av en ökad aktivitetsnivå inom energi- och bioindustrin samt investeringar i tillväxt under 2020 i våra kärnmarknader.

Hållbara lösningar hos våra kunder

Vi har ingått flera spännande avtal och jag vill särskilt lyfta fram vårt nya partnerskap med Vattenfall. Avtalet som löper under tre år är värt omkring 800 MSEK och innebär att AFRYs experter kommer leverera kompetens och projektåtagande inom hållbar energiproduktion. Vår stora erfarenhetsbank när det kommer till energifrågor och våra lösningar som kopplar samman infrastruktur, process, miljö, energi och digitala lösningar kommer att bidra till att AFRY tillsammans med Vattenfall ytterligare stärker positionen som ledande inom framtida hållbara energilösningar.

Ledande inom digitalisering

AFRY har en ambition att vara ledande inom industriell digitalisering och vara bäst på att använda digital teknik i våra kärnsektorer. Inom fem år siktar vi på att tredubbla intäkterna inom det digitala området. Per Kristian Egseth, som närmast kommer från Hitachi, har utnämnts till Head of AFRY X och tillträder i maj för att leda den digitala tillväxtplattformen. I linje med strategin har vi nyligen förvärvat system- och mjukvarubolaget Evolve som fokuserar på digitala tjänster inom olika områden såsom medicinteknik, finans, detaljhandeln och cybersäkerhet. Förvärvet kommer att ytterligare stärka vår digitala position och bidra till vår mission att accelerera omställningen till ett hållbart samhälle.

Samarbete med Norrsken Foundation

I kvartalet har vi ingått ett samarbete med Norrsken för att gemensamt påskynda omställningen till ett hållbart samhälle. Våra 16 000 experter världen över besitter djup kunskap och erfarenhet inom hållbarhet och digitalisering, och genom att samarbeta med Norrskens entreprenörer inom områden som infrastruktur, bioindustri, ren energi och food & life science, ska vi utbyta kunskap och erfarenheter för att driva innovation, digitalisering och skalbara lösningar som driver omställningen.

Fokus på tillväxt och accelererad förvärvsagenda

Under 2021 ökar vi våra insatser för att växa organiskt och genom ett starkt fokus på mångfald och djup sektorkunskap i vår rekrytering, ska vi möta efterfrågan hos våra kunder. Baserat på vår stärkta balansräkning och uppdaterade strategi för tillväxt accelererar vi även vår förvärvsagenda. Totalt har fyra mindre förvärv genomförts under kvartalet och ytterligare tre förvärv har kommunicerats efter kvartalets slut. Årsomsättningen för samtliga dessa förvärv uppgår till cirka 220 MSEK. Vi ser fortsatt många möjligheter och arbetar vidare med flera lovande förvärvskandidater.

Utsikter framåt

Efterfrågan inom våra segment exponerade mot industrin visar på en stark utveckling och omställningen i samhället med behov av hållbara lösningar driver också en underliggande efterfrågan på våra infrastrukturtjänster.

Vi ser ett tydligt skifte i efterfrågan inom hållbar utveckling från våra kunder, och utifrån den starka position vi byggt upp inom både hållbarhet och digitalisering, är vi rätt positionerade för att inta en ledande roll i omställningen. Vi har ökat fokus på tillväxt och ser positivt på AFRYs möjligheter till en god utveckling i 2021 tillsammans med våra kunder, medarbetare och partners.

 

ÅF Pöyry AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00 Fax: +46 10 505 00 10
www.afry.com /

info@afry.com
Org.nr. 556120-6474

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som ÅF Pöyry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2021 kl 11.00 CET.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.

Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk

Länk till pressbilder

https://afry.com/en/newsroom/press-images-logo

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.

Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future