Delårsrapport januari-september 2020

Report this content

För mer information:
Jonas Gustavsson, VD och koncernchef, +46 70 509 16 26
Juuso Pajunen, CFO, +358 10 33 26 632

Stabilt resultat i en marknad som visar tecken på återhämtning

Trots minskad omsättning på grund av Covid-19-pandemin, så levererar vi ett stabilt resultat. Vi har lyckats att navigera i en osäker tid tillsammans med våra kunder, som efterfrågar hållbara tjänster. Vi fortsätter stärka vår balansräkning och ökar vårt fokus på tillväxt”, säger Jonas Gustavsson, VD och koncernchef.

Tredje kvartalet 2020
– Nettoomsättningen uppgick till 4 021 MSEK (4 562)
– EBITA exkl jämförelsestörande poster uppgick till  288 MSEK (345)
– EBITA-marginalen exkl jämförelsestörande poster  var 7,2 procent (7,6)
– EBITA uppgick till 271 MSEK (309)
– EBITA-marginalen var 6,7 procent (6,8)
– EBIT (rörelseresultat) uppgick till 229 MSEK (274)
– Resultat per aktie före utspädning: 1,29 SEK (1,67)

Januari-september 2020
– Nettoomsättningen uppgick till 14 084 MSEK (14 345)
– EBITA exkl jämförelsestörande poster uppgick till 1 146 MSEK (1 216)
– EBITA-marginalen exkl jämförelsestörande poster var 8,1 procent (8,5)
– EBITA uppgick till 1 106 MSEK (1 041)
– EBITA-marginalen var 7,9 procent (7,3)
– EBIT (rörelseresultat) uppgick till 972 MSEK (978)
– Resultat per aktie före utspädning: 5,64 SEK (6,50)


KOMMENTAR VD JONAS GUSTAVSSON
Tredje kvartalet påverkades fortsatt av effekter från den pågående Covid-19-pandemin. Samtidigt ser vi en återhämtning inom flertalet av våra viktigaste segment och marknader mot slutet av kvartalet. Vi redovisar trots minskad omsättning ett stabilt resultat och kassaflöde. Detta innebär att vi fortsätter stärka vår balansräkning och skapar utrymme för ökat fokus på tillväxt. Vi har bibehållit en hög leveransförmåga till våra kunder och samtidigt fokuserat på kostnadsoptimering och att öka flexibiliteten i organisationen.

Utveckling tredje kvartalet
Nettoomsättningen uppgick till 4 021 MSEK, vilket är 7,6 procent lägre än för ett år sedan justerat för valuta.

Omsättningen påverkades av Covid-19-pandemin, framförallt inom fordonssegmentet, men även av den pågående ompositioneringen inom Energy divisionen. Marknaden var generellt sett god inom infrastruktur, men vi såg dock en svag utveckling inom fastighetssegmentet i Skandinavien och Schweiz. Samtidigt uppvisade Food & Life Science samt flera affärsområden inom Process Industries och Management Consulting en fortsatt stark tillväxt i kvartalet. Vår orderstock är fortsatt stabil. 

Omfattande åtgärder med fokus på effektivitet och kostnadsbesparingar samt en viss återhämtning i september har bidragit till ett stabilt resultat. EBITA, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 288 MSEK (345) mot­svarande en EBITA-marginal om 7,2 procent (7,6). Valutaeffekter hade en negativ påverkan på EBITA om    cirka -15 MSEK.

Vi har en stärkt finansiell ställning med en nettoskuld/EBITDA, exklusive effekten av IFRS 16 och jämförelsestörande poster, på 2,0 ggr (2,7) och 1,3 miljarder SEK i tillgängliga likvida medel samt drygt 3 miljarder i outnyttjade kreditfaciliteter.

Omfattande åtgärder
Vi införde tidigt kraftfulla åtgärder för att möta effekterna av pandemin. Under andra kvartalet var totalt 1 900 medarbetare påverkade av olika permitteringslösningar som i slutet av tredje kvartalet minskat till cirka 800. Planen är att i stort upphöra med dessa i slutet av november.

Det tidigare kommunicerade effektivitetsprogrammet på 120 MSEK levererar enligt plan och ytterligare aktiviteter som genomförts under kvartalet minskade de totala kostnaderna med cirka 490 MSEK, en kombination av kortsiktiga och permanenta besparingar.

Baserat på den kostnadseffektiva struktur vi har etablerat så är vårt fokus att driva tillväxt i de områden där vi ser en långsiktigt stabil efterfrågan. Till följd av detta har vår portfölj förskjutits mot strategiskt viktiga tillväxtsegment såsom infrastruktur och processindustri samt livs- och läkemedel. En god utveckling i den offentliga sektorn i Norden, den fortsatt stabila bioekonomin där AFRY har en världsledande position och den gynnsamma utvecklingen inom livs- och läkemedelsindustrin, bidrar till utvecklingen.

Utveckling inom divisionerna
Division Infrastructure påverkades av en svag utveckling inom fastighetssegmentet i Skandinavien och Schweiz. Utvecklingen inom vatten och miljö har emellertid visat en stadig tillväxt på de flesta marknader. I takt med omställningen i samhället och behovet av hållbara lösningar ser vi en god underliggande efterfrågan på våra tjänster.

Division Industrial & Digital Solutions påverkades av den negativa utvecklingen inom fordonsindustrin där kunderna haft låg utvecklingstakt och varit under intern omstrukturering. Under kvartalet såg vi en sekventiell återhämtning, men fortfarande från låga nivåer. Baserat på situationen har vi inlett en ompositionering av erbjudandet till fordonsindustrin med syfte att leverera än mer värdeskapande tjänster. Vi har samtidigt noterat en stark tillväxt inom livs-och läkemedelsindustrin.

Division Process Industries hade en solid utveckling i sina kärnmarknader och stora projekt fortgår som planerat. Dock hade divisionen en viss påverkan av Covid-19-pandemin med mer utdragna beslutsprocesser för nya affärer.

Inom Division Energy utvecklas den pågående ompositioneringen enligt plan, vilket bidragit till fortsatt god resultatutveckling. På grund av rådande pandemi har flera projekt försenats, speciellt inom hydro, thermal och förnybara energikällor, vilket kan komma att påverka omsättningen även i kommande kvartal. 

Inom Division Management Consulting fortsatte energikonsultverksamheten att leverera en stark utveckling och tydliga tecken på ökad aktivitet inom bioindustrin noterades mot slutet av kvartalet.

Vi har levererat spännande projekt åt våra kunder under kvartalet och jag vill särskilt lyfta fram det fortsatta samarbetet med Metsä Fibre vid den nya bioproduktionsanläggningen i Kemi, Finland. Vi har även vunnit en order från Sermsang Power Corporation, som bedriver hållbar kraftproduktion, för ett vindkraftsprojekt i Thailand och från Øresundsbro Konsortiet som partner för support och utveckling av deras IT-system.

En attraktiv arbetsgivare
Det är glädjande att se att AFRY hamnar på topplaceringar i Academic Works och Universums mätningar när unga väljer de mest attraktiva arbetsgivarna i Sverige. Detta visar på ett framgångsrikt varumärkesbyte och att vi har lyckats kommunicera hållbarhet som en central del av vår vision och affärsstrategi. AFRY har även uppnått en relativt jämn könsfördelning i ledningsgruppen (40/60) och har därför placerat sig på stiftelsen Allbrights gröna börslista.

En långsiktig hållbar återhämtning drivet av digitalisering
Behovet av en grön återgång efter Covid-19-pandemin har ökat behovet av digitala och hållbara lösningar. AFRY är rätt positionerade för att bidra till denna utveckling; vi har en affär som alltmer fokuserar på transformativa segment med långsiktig tillväxt, en djup sektorkunskap och ett starkt erbjudande inom digitalisering.

Utsikter framåt
Vi noterade en viss återhämtning och stabilisering i slutet av kvartalet, men en stor osäkerhet kvarstår då pandemin fortsätter världen över. Även om utmaningarna är långt ifrån över ser vi goda förutsättningar att komma stärkta ur detta. Vi har en marknadsledande position inom hållbara lösningar samt en bred exponering mot flertalet branscher och marknader. Vårt fokus är att driva tillväxt, bibehålla flexibiliteten och att optimera kostnader för att ta AFRY till nästa nivå.

Våra medarbetare har bidragit med fantastiska insatser och jag vill tacka alla för ett stort engagemang, flexibilitet och starkt kundfokus.

Jag vill också välkomna er till vår virtuella kapitalmarknadsdag den 24 november där vi presenterar strategin framåt.

ÅF Pöyry AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00 Fax: +46 10 505 00 10
www.afry.com / info@afry.com
Org.nr. 556120-6474

Denna rapport har varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som ÅF Pöyry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl 07.00 CET.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.

Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk

Länk till pressbilder
https://afry.com/sv/node/2032

Taggar: