Delårsrapport januari-september 2021

Report this content

För mer information:

Jonas Gustavsson, VD och koncernchef, +46 70 509 16 26
Juuso Pajunen, CFO, +358 10 33 26 632

Stark organisk tillväxt drivet av våra industrisegment

”Det tredje kvartalet kännetecknas av en god efterfrågan, framförallt inom våra industrisegment, drivet av omställningen i samhället och återhämtningen efter pandemin. Kvartalet kan summeras i en stark organisk tillväxt och ett stabilt resultat samtidigt som vi hittills i år har kommunicerat förvärv med en årsomsättning på drygt en miljard”, säger Jonas Gustavsson, VD och koncernchef.

Tredje kvartalet 2021

– Nettoomsättningen uppgick till 4 419 MSEK (4 021)

– EBITA exkl jämförelsestörande poster uppgick till 369 MSEK (288)

– EBITA-marginalen exkl jämförelsestörande poster var 8,3 procent (7,2)

– EBITA uppgick till 369 MSEK (271)

– EBITA-marginalen var 8,3 procent (6,7)

– EBIT (rörelseresultat) uppgick till 328 MSEK (229)

– Resultat per aktie före utspädning: 2,20 SEK (1,29)

Januari-september 2021

– Nettoomsättningen uppgick till 14 596 MSEK (14 084)

– EBITA exkl jämförelsestörande poster uppgick till 1 217 MSEK (1 146)

– EBITA-marginalen exkl jämförelsestörande poster var 8,3 procent (8,1)

– EBITA uppgick till 1 217 MSEK (1 106)

– EBITA-marginalen var 8,3 procent (7,9)

– EBIT (rörelseresultat) uppgick till 1 127 MSEK (972)

– Resultat per aktie före utspädning: 7,46 SEK (5,64)

KOMMENTAR VD JONAS GUSTAVSSON

Det tredje kvartalet kännetecknas av en god efterfrågan, framförallt inom våra industrisegment, drivet av omställningen i samhället och återhämtningen efter pandemin. Kvartalet kan summeras i en stark organisk tillväxt och ett stabilt resultat samtidigt som vi hittills i år har kommunicerat förvärv med en årsomsättning på drygt en miljard.

Fortsatt stark organisk tillväxt

Vi levererade en stark tillväxt i det tredje kvartalet med en nettoomsättning om 4 419 MSEK (4 021), vilket motsvarar en organisk tillväxt på 7,5 procent, justerat för kalendereffekter. Tillväxten drivs av en positiv utveckling inom divisionerna Industrial & Digital Solutions, Process Industries och Management Consulting. Vår orderstock är på en fortsatt stabil nivå.

Resultatutveckling

EBITA, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 369 MSEK (288) och motsvarande marginal uppgick till 8,3 procent (7,2). I samband med implementeringen av vårt nya ERP-system har metoden för periodisering av lönekostnader ändrats. Förändringen, som har en neutral påverkan på helåret, påverkade EBITA positivt med 57 MSEK under kvartalet. Justerat för denna ändring uppgick marginalen till 7,1 procent. Marginalen påverkades positivt av en god resultatutveckling i divisionerna Industrial & Digital Solutions, Process Industries, Energy och Management Consulting, men negativt av en svag utveckling inom delar av Division Infrastructure.

Utveckling inom divisionerna

Division Infrastructure redovisade i kvartalet en något positiv tillväxt dock med en svag resultatutveckling. Resultatet påverkades negativt av en lägre beläggningsgrad. Utvecklingen var framförallt svag inom transportinfrastruktur i Sverige och resultatet var inte i linje med våra förväntningar. Ett arbete pågår med fokus både att förbättra lönsamhet och tillväxt. Fastighetssegmentet noterade förbättrade marknadsförhållanden mot slutet av kvartalet och övriga marknader utanför Sverige visade på en stabil utveckling i en generellt god marknad.

Efter kvartalets utgång har vi ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Vahanen Group, ett finskt konsultbolag med fokus på bygg- och fastighetssektorn. Bolaget har en årlig nettoomsättning på cirka 470 MSEK och 500 medarbetare. Förvärvet kommer komplettera vårt infrastrukturerbjudande i Finland, som är en av våra viktigaste marknader. Förvärvet är villkorat av godkännande från konkurrensmyndigheterna i Finland.

Division Industrial & Digital Solutions uppvisade ett starkt kvartal med en ökad tillväxt och ett förbättrat resultat till följd av en god utveckling inom samtliga segment. De största fordonskunderna har ökat både ambition och takt i produktutveckling och produktionsinvesteringar, vilket till stor del drivs av elektrifieringen samt behovet av utveckling av mjukvaror där AFRY har en stark position och erbjudande.

Division Process Industries uppvisade en stark tillväxt och resultatutveckling i kvartalet framförallt i Sverige, Ryssland och Asien. Marknaden är stabil, särskilt inom operationell service och mindre projekt.

Division Energy hade en god resultatutveckling bland annat till följd av väl genomförda större projekt. Dock noterades en negativ tillväxt vilket främst beror på att pandemin fortsatt påverkar beslutsprocesserna för nya projekt och medför förseningar i uppstart av vunna projekt. Divisionen är dock väl positionerad med stora möjligheter att delta i den pågående energiomställningen och har ett tydligt fokus på tillväxt inför 2022.

Division Management Consulting uppvisade en kraftig tillväxt och ett starkt resultat drivet av en ökad efterfrågan på strategiska konsulttjänster inom energi- och bioindustrin.

Hållbara och digitala lösningar

Vi har ingått flera nya avtal under kvartalet och jag är särskilt stolt över att AFRY fått förtroendet som ingenjörs­partner när Metsä Board i Husum i Sverige investerar för att möta den växande efterfrågan på hållbart producerade förpackningsmaterial. Vår satsning på digitalisering börjar ge resultat och ett exempel är att Hitachi ABB Power Grids väljer AFRYs digitala tvilling när de tar nästa steg i sin digitaliseringsresa. Vi ser fram emot att fortsätta att utveckla hållbara digitala lösningar för industrin  där vi nu ökar tempot genom vår digitala satsning AFRY X.

Starkt fokus på tillväxt och digitalisering

För att möta den ökade efterfrågan har rekryteringstakten höjts inom samtliga divisioner och vi accelererar tillväxten genom förvärv. Totalt har fyra förvärv kommunicerats under och efter kvartalet, vilket innebär totalt 16 förvärv sedan årsskiftet. Sammantaget har de förvärvade bolagen, inklusive Vahanen Group, en årsomsättning på drygt en miljard, vilket motsvarar en omsättningstillväxt på cirka 5,6 procent. Digitalisering är en av våra starkaste drivkrafter för tillväxt och majoriteten av de förvärv vi gjort sedan början av året har ett digitalt erbjudande. Vår balansräkning skapar utrymme för ytterligare förvärv och vi arbetar för närvarande vidare med flera lovande förvärvskandidater.

En av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare

AFRY stärker sin attraktionskraft bland både unga och mer erfarna yrkesverksamma civilingenjörer. I den senaste undersökningen från Universum där akademiker får ranka de mest attraktiva arbetsgivarna i Sverige, är AFRY är ett av de företag som kommer högt upp på listan. Jag ser en otrolig mångfald av kompetenta yrkesverksamma ingenjörer som vill vara med och skapa ett mer hållbart samhälle tillsammans med oss och våra kunder.

Rätt positionerade för hållbar utveckling

Vi ser en fortsatt ökad efterfrågan framförallt inom våra industrisegment, även om pandemin fortsätter att påverka vissa beslutsprocesser för nya större projekt. Den pågående omställningen i samhället mot hållbara lösningar och en ökad digitalisering ger oss goda möjligheter för en positiv utveckling framåt. Vi är rätt positionerade för att inta en ledande roll och har ett starkt fokus på tillväxt och värdeskapande.

AFRY AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00 Fax: +46 10 505 00 10
www.afry.com /
info@afry.com
Org.nr. 556120-6474

Denna rapport har varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som AFRY AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2021 kl 07.00 CET.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.

Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk

Länk till pressbilder

https://afry.com/en/newsroom/press-images-logo

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.

Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future