Kommuniké från ÅF Pöyrys årsstämma 2020

Report this content

På tisdagen den 28 april 2020 hölls årsstämma i ÅF Pöyry AB (publ) på koncernens huvudkontor i Solna.

Fastställande av räkenskaperna, ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för koncernen och moderbolaget för 2019. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Dispositioner av bolagets vinst

Årsstämman beslutade om resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen utdelning betalas till bolagets aktieägare för räkenskapsåret 2019. Bolagets ansamlade fria vinstmedel om 8 669 936 817 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisorer

I enlighet med valberedningens förslag omvalde årsstämman ledamöterna Jonas Abrahamsson, Gunilla Berg, Henrik Ehrnrooth, Anders Narvinger, Salla Pöyry, Joakim Rubin, Kristina Schauman, Anders Snell och Ulf Södergren. Anders Narvinger omvaldes som styrelseordförande.

Som bolagets revisor valdes revisionsbolaget KPMG.

Styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska oförändrat utgå med 1 000 000 kronor till styrelseordföranden och 400 000 kronor till var och en av övriga åtta ledamöter. Arvode för arbete i revisionsutskottet ska oförändrat utgå med 175 000 kronor till ordföranden och 75 000 kronor till var och en av utskottets övriga två ledamöter. Arvode för arbete i ersättningsutskottet ska oförändrat utgå med 50 000 kronor till ordföranden och till var och en av utskottets övriga två ledamöter. Arvode för det nyinrättade projektutskottet ska utgå med 50 000 kronor till ordföranden och till var och en av utskottets övriga två ledamöter.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om riktlinjer för lön och annan ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare.

Konvertibelprogram för ledning och nyckelpersoner

Det beslutades enligt styrelsens förslag att ÅF Pöyry AB upptar ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 150 000 000 kronor genom emission av konvertibler. Teckningsberättigade ska vara ledning och utvalda nyckelpersoner, totalt cirka 300 personer.

Om konverteringskursen vid emissionstillfället skulle bestämmas till ett belopp som skulle leda till en utspädning efter full konvertering med mer än 2 procent av aktiekapitalet, ska dock det maximala lånebeloppet minskas så att den maximala utspädningen blir 2 procent. Teckningskursen för varje konvertibel ska motsvara dess nominella belopp.

Styrelsen avser att återkomma, senast inför årsstämma 2024, med förslag om åtgärder för att motverka utspädningseffekterna av programmet.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen.

Bemyndigande om nyemission

Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen före årsstämma 2021, besluta om apportemission av B-aktier mot betalning eller, med företrädesrätt för aktieägarna, kontantemission. Antalet nyemitterade aktier får sammanlagt högst uppgå till 10 procent av totalt antal aktier.
 

För ytterligare information kontakta:
Susan Gustafsson, chefsjurist, +46 10 505 25 39
 


 
AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering. Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar