AGES Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018

Delårsperioden

• Nettoomsättningen var 598 MSEK (493)

• Rörelseresultat 41 MSEK (36)

• Resultat före skatt uppgick till 37 MSEK (34)

• Resultat efter skatt uppgick till 29 MSEK (26)

• Resultat per aktie var 4,15 SEK (3,85)

Andra kvartalet

• Nettoomsättningen var 287 MSEK (268)

• Rörelseresultat 15 MSEK (15)

• Resultat före skatt uppgick till 13 MSEK (14)

• Resultat efter skatt uppgick till 10 MSEK (10)

• Resultat per aktie var 1,45 SEK (1,55)

VD:s kommentarer till koncernens utveckling under perioden

Den generella efterfrågan från våra kunder fortsätter att ligga på en konstant hög nivå.

En obalans har dock uppstått mellan olika produkt-grupper då vi nu kan se en klar nedgång i efterfrågan på komponenter kopplade till dieselmotor för personvagnar. Den enhet som främst drabbas av dessa effekter är vårt stora gjuteri i Unnaryd. Samtidigt befinner sig flera av enhetens kunder i en fas där de genomför byte av olika produktversioner, vilket ytterligare har förstärkt volymminskningen.

Ett gjuteri i AGES Unnaryds storleksordning kräver ett process- och produktionsupplägg med hög utnyttjande-grad för att kunna upprätthålla effektiviteten – och därmed ge god lönsamhet. En anpassning av organisationen har inletts för att motsvara den uppkomna situationen och det kapacitetsbehov som prognostiseras för hösten. Samtidigt prioriteras och intensifieras gruppens marknadsaktiviteter för att sälja den kapacitet som nu står till marknadens förfogande. Ledtiden för nya projekt inom gjutning är dock vanligtvis lång och effekterna beräknas först komma tidigast under 2019.

Våra övriga enheter, som inte i lika hög grad är kopplade mot personvagnar och dieseldrivlina, uppvisar samtidigt rekordhög beläggningsgrad. Denna positiva trend skapar i sig utmaningar inför den kommande semesterperioden vad gäller att upprätthålla leveransläget. För att möta den förväntade situationen har flera kapacitetshöjande investeringar gjorts under perioden. Vi ser att kunderna i sina prognoser förutspår att den höga volymen kommer att fortgå under hösten.

Vi konstaterar med tillfredsställelse att AGES fortsatt uppvisar mycket bra utfall på genomförda kvalitetsmätningar, både vad gäller leveransprecision, produktkvaliteten och i kundernas olika systemgranskningar. Dessa siffror uppmärksammas av marknaden och är en viktig delförklaring till att offertstocken fortsätter att växa. Det positiva utfallet har också banat väg för flera intressanta diskussioner kring nya samarbeten med både svenska och europeiska kunder.

Råmaterialpriserna ökade ytterligare under periodens inledning för att senare falla tillbaka något. Ökningen drivs både av uppgång i världsmarknadspriset och av valutaeffekter. För kundavtal där det inte finns materialklausuler har en rad prisökningar gjorts under perioden. AGES har inte fullt ut kunnat kompensera kostnadsuppgången vilket fått en mindre negativ effekt på marginalerna och därmed resultatet. För kundavtal med inskrivna materialklausuler har justeringar gjorts, vilket föranlett en uppvärdering av lager och därigenom bidragit med en liten positiv engångseffekt på resultatet under perioden.

Framtida utveckling

Inför hösten ser vi en fortsatt hög orderstock för koncernen som helhet, men räknar också med att obalansen i beläggningen fortgår. Det är framför allt vårt stora gjuteri som inte kommer att köras på full kapacitet som en följd av beläggningssituationen.

Aktiviteter med syfte att tillföra nya affärer och därmed volymer för att åter öka nyttjandegraden hos AGES Unnaryd, kommer att ha hög prioritet i koncernen framöver.

Se vidare bifogad rapport.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Björn, CEO

Tel:+46(0) 70 222 67 88

E-post: magnus.bjorn@ages.se

Denna information är sådan information som AGES Industri AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2018 kl. 15.00 CET.

AGES Industri AB (publ)

www.ages.se  

AGES erbjuder gjutning, bearbetning och montering av kvalificerade precisionskomponenter i större serier. AGES nettoomsättning uppgår till ca 1000 MSEK och koncernen har i dag 640 medarbetare.  

AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Firsth North Premier under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Eminova Fondkommission AB.  

Taggar:

Om oss

AGES är en svensk koncern specialiserad inom pressgjutning av aluminium samt skärande bearbetning i aluminium, stål, mässing och rostfritt. Produktionen är koncentrerad till tillverkning av komponenter i större serier med högt ställda kvalitetskrav. Våra primära kundgrupper finns inom fordons- och verkstadsindustrin i Europa. AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Market under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se, +46 (0)8-684 211 10. För mer information se www.ages.se