AGES Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020.

 Delårsperioden

 • Nettoomsättningen var 404 MSEK (565)
 • Rörelseresultat 7 MSEK (21)
 • Resultat före skatt uppgick till 2 MSEK (18)
 • Resultat efter skatt uppgick till 2 MSEK (14)
 • Resultat per aktie var 0,35 SEK (2,05)
   

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen var 162 MSEK (275)
 • Rörelseresultat - 6 MSEK (2)
 • Resultat före skatt uppgick till - 8 MSEK (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till - 6 MSEK (0)
 • Resultat per aktie var - 0,85 SEK (0,05)

VD:s kommentarer till koncernens utveckling

Omsättningen under första delen av kvartalet påverkades av att våra kunder började stänga ner i slutet av mars och många höll stängt under april och delar av maj. Fordonssidan, som är en viktig del i AGES verksamhet, drabbades tidigt av neddragningar och detta inverkade naturligtvis på vår verksamhet.

Vi vidtog därför kraftfulla åtgärder för att sänka kostnaderna, som nedstängning av produktion, helt eller delvis, och permitteringar med hjälp av statliga stödinsatser för att kunna klara även en längre period med lägre efterfrågan. Inför slutet av kvartalet har volymerna dock återhämtat sig och ligger nu ungefär 20% lägre jämfört med före Covid -19.

Under hela kvartalet har vi lyckats hålla leveransprecision och kvalitet på de volymer som våra kunder efterfrågar. Vi har upprättat åtgärdsprogram och en produktion som garanterar stabilitet och flexibilitet så att vi snabbt kan återgå till full kapacitet.Hållbarhetsarbetet fortskrider enligt plan. Vi har under senare delen av kvartalet genomfört ett antal djupintervjuer med kunder, leverantörer och medarbetare som kommer att ligga till grund för olika särskilda fokuspunkter under hösten. Som en liten del i vårt beslutade hållbarhetsarbete har vi nu avtal om 100% grön el i samtliga svenska enheter. Genom olika restriktioner och i övrigt iakttagande av Folkhälsomyndighetens rekommendationer, har vi inte haft några utbrott av Covid -19 inom koncernen.

Framtida utveckling

Den globala konjunkturen är svår att förutspå och det är i dagsläget omöjligt att lämna prognoser för framtiden. Den långsiktiga planeringen ligger dock kvar och AGES har under perioden upprätthållit leveranser, kvalitet och logistik. Vårt grundläggande arbete med kompetensutveckling och automatisering fortskrider och vi följer vår strategiskt långsiktiga plan att förflytta fokus från produktionen till fokus på marknad och kompetens. Erfarenheterna från riskbedömning gällande hälsa, personal och ekonomi kommer sannolikt vara en del i framtida riskspridning för alla parter. Inom fordonsindustrin ser vi tecken på en ännu snabbare omställning mot elektrifiering. AGES investering i rheocasting ligger väl i linje med våra strategier att utveckla nya tekniska lösningar och andra kundsegment.

Slutligen vill jag ta tillfället i akt att tacka hela teamet på AGES. Tack vare starkt kundfokus, god laganda och stor flexibilitet är jag försiktigt optimistisk inför framtiden. 

Halmstad juli 2020

Se vidare bifogad rapport.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Magnusson, CEO AGES Industri AB

Tel: +46 (0) 705 42 01 50

E-post: anders.magnusson@ages.se

Denna information är sådan information som AGES Industri AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli  2020 kl. 15.30 CET.

AGES Industri AB (publ)

www.ages.se

AGES erbjuder gjutning, bearbetning och montering av kvalificerade precisionskomponenter i större serier.

AGES nettoomsättning uppgår till ca 1000 MSEK och koncernen har i dag ca 500 medarbetare.

AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Market under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Eminova Fondkommisson AB, adviser@eminova.se, +46 (0) 8 684 211 10.

Prenumerera