AGES Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2021

Report this content

 

Delårsperiod

 • Nettoomsättningen var 574 MSEK (404)
 • Rörelseresultat 30 MSEK (7)
 • Resultat före skatt uppgick till 24 MSEK (2)
 • Resultat efter skatt uppgick till 19 MSEK (2)
 • Resultat per aktie var 2,79 SEK (0,35)
   

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen var 291 MSEK (162)
 • Rörelseresultat 12 MSEK (-6)
 • Resultat före skatt uppgick till 9 MSEK (-8)
 • Resultat efter skatt uppgick till 7 MSEK (-6)
 • Resultat per aktie var 1,03 SEK (-0,85)

VD:s kommentarer till koncernens utveckling

Återhämtningen avseende volymer har fortsatt under andra kvartalet och ligger något över prognostiserade nivåer.  Vi ser att de rationaliseringar och förbättringar vi genomfört i våra fabriker gjort att vi klarat våra åtaganden gällande leverans och kvalitet. Utmaningen med brister av insatsvaror och brister i leverantörskedjor har hanterats bra av vår inköpsorganisation.

Förhandlingar för att föra vidare den mycket snabba och kraftigt ökande kostnaden för insatsmaterial har pågått under kvartalet, det finns generellt en förståelse för situationen och kostnadskompensation sker. 

Arbetet med sammanslagning av fabrikerna inom pressgjutningen har följt plan vilket innebär att projektet i stort är genomfört. Trots pandemi, utmaningar med snabb volymuppgång samt störningar i leverantörskedjor har ansvariga tillsammans med sina team lyckats lösa våra åtaganden utan allvarliga störningar för våra kunder.  Det visar att arbetet vi lagt ned genom förändring av och utvecklingsprogram för vår organisation har gett resultat.

Det optionsprogram som beslutades vid bolagstämman har tecknats av ledande befattningshavare vilket ger en stark och stabil framtidstro.

Under perioden har flertalet kapacitetsökande investeringar gjorts. 

Kvartalets försäljning uppgår till 291 MSEK, med ett resultat om 12 MSEK. Resultatet är en klar förbättring jämfört med föregående år då delar av vår verksamhet stod stilla som en följd av pandemin. 
 

Vårt fokus på hållbarhetsarbetet har mottagits med stort intresse.  Vi kan nu även redovisa jämförelsetal avseende Co2 i AGES anläggningar i Sverige och motsvarande på andra platser i världen för våra pressgjutna produkter. Här kan vi konstatera att Sverige i allmänhet och AGES i synnerhet har en stor fördel avseende Co2 påverkan per kilo levererade produkter. Även om marknaden i stort ej ännu prissatt Co2 i producentled har vi under kvartalet tecknat order direkt kopplat till ovan nämnda fördelar.

 

Framtida utveckling

Vi ser en fortsatt stark marknad med bra orderböcker för tredje kvartalet och vidare framåt. 

Effektivisering i våra fabriksanläggningar gör att vi har ett bra utgångsläge för att möta marknadens behov.

Bristen på komponenter ger en viss osäkerhet i marknaden. Ökade inköpskostnader förs vidare med viss eftersläpning.

Inom fordonsindustrin fortsätter den snabba omställningen mot elektrifiering. I vår strategi ligger redan planer för att utveckla andra kundsegment parallellt med vår inriktning som leverantör till fordonsindustrin.

Slutligen vill jag ta tillfället i akt att tacka kunder, leverantörer och hela teamet på AGES för bra samarbete under ett utmanande och omväxlande första halvår.

 

Halmstad juli 2021
 

Se vidare bifogad rapport.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Magnusson, CEO AGES Industri AB

Tel: +46 (0) 705 42 01 50

E-post: anders.magnusson@ages.se

Denna information är sådan information som AGES Industri AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juli  2021 kl. 15.00 CET.

AGES Industri AB (publ)

www.ages.se

AGES erbjuder gjutning, bearbetning, tooling och montering av kvalificerade precisionskomponenter i större serier. AGES nettoomsättning uppgår till ca 800 MSEK och koncernen har i dag ca 500 medarbetare.

AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Market under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Eminova Fondkommisson AB, adviser@eminova.se, +46 (0) 8 684 211 10.