AGES Delårsrapport 1 januari – 30 september 2018

  Delårsperioden

• Nettoomsättningen var 822 MSEK (719)

• Rörelseresultat 42 MSEK (28)

• Resultat före skatt uppgick till 36 MSEK (26)

• Resultat efter skatt uppgick till 29 MSEK (20)

• Resultat per aktie var 4,20 SEK (2,90)

  Tredje kvartalet

• Nettoomsättningen var 224 MSEK (226)

• Rörelseresultat 1 MSEK (-8)

• Resultat före skatt uppgick till -1 MSEK (-8)

• Resultat efter skatt uppgick till 0 MSEK (-6)

• Resultat per aktie var 0,05 SEK (-0,90)

• Anders Magnusson tf. VD och koncernchef

• Engångskostnad om -7,6 MSEK avseende omorganisation koncernledning

VD:s kommentarer till koncernens utveckling

under perioden

I september fick jag styrelsens förtroende att som VD och koncernchef, tillsammans med övriga medarbetare, leda och driva AGES mot de mål och strategier vi har satt upp.

Sedan förvärvet av Hörle Automatic Gruppen i maj 2017 har jag varit en del av AGES och ser både ödmjukt och med stor tillförsikt fram emot uppdraget. Min tid inom koncernen må ha varit kort, men en stor del har ägnats åt att vara ute i de olika verksamheterna för fördjupade kunskaper. Det är genom dessa erfarenheter och insikter jag ser den stora potentialen för AGES koncernen som helhet.

Med tillfredsställelse kan vi konstatera att gruppen har många engagerade medarbetare, bra kunder och bra produktionsenheter. Förutom fokus på operativt arbete inom produktion och lönsamhet vill jag även knyta an till de mjuka delarna. Vi tog i oktober ett avstamp för att vidareutveckla AGES som varumärke och arbetsplats. Arbetet med att förtydliga bolagets själva DNA är påbörjat och kommer successivt att fortgå. Tydlighet gällande målinriktning, kundfokus och AGES som arbetsplats är en viktig del i koncernens utveckling både på kort och lång sikt.

Framtida utveckling 

Tredje kvartalet kännetecknas av fortsatt stabil lönsamhet inom våra områden skärande, svetsning och montering. Gjorda investeringar i produktionskapacitet har gett oss möjlighet att växa med nya kontrakt. Tillsammans med vår verksamhet i kinesiska Ningbo har vi totalt en stor bredd och möjlighet att växa ytterligare.

Inom pressgjutningsverksamheten är flytten av produk-tionen från AGES Solna till AGES Kulltorp genomförd, och nu går vi vidare med nästa fas i och med planering av en utbyggnad i Kulltorp. För AGES Unnaryd startar vi en större omläggning inom produktion och renodling av olika produktionsflöden för att effektivisera och rationalisera. Starten sker under hösten 2018 för att vi ska kunna få del av utfallet under senare delen av 2019 och sedan rulla det vidare steg för steg. Detta är en viktig åtgärd och en större förändring gentemot hur anläggningen drivits historiskt.  

Vi ser med tillförsikt på vår framtida utveckling. Det finns en stor potential, naturligtvis tillsammans med utmaningar. De avstamp vi gör nu kommer dock ge goda förutsättningar för AGES långsiktiga lönsamhet.

Se vidare bifogad rapport.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Magnusson, CEO

Tel:+46(0) 70 542 01 50

E-post: anders.magnusson@ages.se

Denna information är sådan information som AGES Industri AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2018 kl. 15.00 CET.

  

Taggar:

Om oss

AGES är en svensk koncern specialiserad inom pressgjutning av aluminium samt skärande bearbetning i aluminium, stål, mässing och rostfritt. Produktionen är koncentrerad till tillverkning av komponenter i större serier med högt ställda kvalitetskrav. Våra primära kundgrupper finns inom fordons- och verkstadsindustrin i Europa. AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Eminova Fondkommission AB, info@eminova.se, +46 (0)8-684 211 00. För mer information se www.ages.se