AGES Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019

Report this content

Delårsperioden

• Nettoomsättningen var 290 MSEK (311)

• Resultat före skatt uppgick till 18 MSEK (24)

• Resultat efter skatt uppgick till 14 MSEK (19)

• Resultat per aktie var 2,00 SEK (2,70)

VD:s kommentarer till koncernens utveckling under perioden

Arbetet med investeringar och rationaliseringar inom verksamheten har fortsatt enligt plan 

Inom pressgjutningsverksamheten har produktionen i Unnaryd historiskt varit uppdelad med pressgjutning i en fabrik och maskinbearbetning i en fabrik. Vi skapar nu ett rationaliserat flöde för våra högvolymprodukter och flyttar succesivt delar av maskinbearbetningen till samma fabrik som pressgjutningen. De första automatiserade maskinbearbetningscellerna installeras under maj. Som en del i detta, har vi under kvartalet påbörjat en legal integrering av de juridiska enheterna i Unnaryd vilket möjliggör gemensamt affärssystem, administration, rationalisering och ger en tydlighet och enkelhet.

Utbyggnaden av pressgjuteriet i Kulltorp pågår enligt plan och beräknas vara klar under senhösten.

Under perioden har vi beslutat att påbörja investeringar inom ny gjutteknik, rheocasting, som en del i utvecklingen av nya affärsmöjligheter inom hybrid och elektrifiering.

Inom områdena skärande maskinbearbetning, svetsning och montering fokuseras investeringar framför allt i utveckling av kvalitetssystem och processtyrning. Marknadens krav på mycket hög leveransprecision och felfria leveranser är tydliga och kommer så vara framöver. Som en del i det startade vi i februari ett koncerngemensamt program gällande struktur och styrning avseende våra interna processer för att så kostnadseffektivt och snabbt som möjligt bättre kunna fördela och delge mest effektiva arbetssättet i koncernens bolag.

Marknadsinvesteringarna vi gör inom exporten har under perioden resulterat i ett nytt kontrakt inom pressgjutningen avseende motordelar för personbilar. Vi har också kontrakterat avtal om leveranser utanför fordonsindustrin.

Marknaden totalt inom branschen är utjämnad och ej längre stigande. Vi såg i början av året att vissa områden, bland annat försäljning av komponenter till dieselmotorer, minskade kraftigare än våra kunder förutspådde. Det tillsammans med rationaliseringsinvesteringar, gjorde att vi agerade omgående med varsel i Unnarydsenheten för att anpassa kostnadsnivåerna. Vi följer marknaden på kort och lång sikt och agerar utefter behov. Generellt ser vi att konjunkturen ser något vikande ut under hösten.

Arbetet med AGES varumärke och AGES som arbetsgivarare har resulterat i 120 utbildade AGES Ambassadörer vilka kommer diplomeras under maj, Att vara AGES Ambassadör innebär att vi genom utbildning och kommunikation delar och förmedlar våra grundvärderingar och får en ”spridningseffekt” i koncernen. AGES Academy vilket är vårt utbildningsprogram fokuserar på enskilda områden, personer eller grupper och där har vi idag ett flertal program igång.

Framtida utveckling

Vi följer marknadens rörelser och prognoser nogsamt och agerar och anpassar oss utefter rådande läge. Investeringar i marknadsorganisation, ny teknik och personal fortskrider och är en viktig del i att bygga AGES för långsiktig stabilitet, tillväxt och lönsamhet. Ombyggnaden av ”mind-set” mot ett kund fokuserat AGES ger, och är en förutsättning för oss att vara en stark spelare i konkurrensen. Vi ser resultat i form av nya kontrakt och förtroende från både nya och gamla kunder. Konjunkturen anpassar vi oss till, framtiden arbetar vi för.

Se vidare bifogad rapport.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Magnusson, CEO AGES Industri A

Tel: +46 (0) 705 42 01 50

E-post: anders.magnusson@ages.se

Denna information är sådan information som AGES Industri AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2019 kl. 13.00 CET.

AGES Industri AB (publ)

www.ages.se  

AGES erbjuder gjutning, bearbetning och montering av kvalificerade precisionskomponenter i större serier. AGES nettoomsättning uppgår till ca 1100 MSEK och koncernen har i dag 600 medarbetare.  

AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Firsth North Premier under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Eminova Fondkommisson AB, info@eminova.se, +46 (0) 8 684 211 00. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar