AGES Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2020

Report this content

Delårsperiod

  • Nettoomsättningen var 243 MSEK (290)
  • Resultat före skatt uppgick till 11 MSEK (18)
  • Resultat efter skatt uppgick till 9 MSEK (14)
  • Resultat per aktie var 1,20 SEK (2,00)

VD:s kommentarer till koncernens utveckling

Det första kvartalet 2020 startade i stort enligt de prognoser vi såg före årsskiftet. Åtgärderna vi vidtog under hösten 2019 gav effekt under Q1.

Försäljningen för första kvartalet landade på 243 MSK med ett rörelseresultat om 13 MSK, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,4 %.  

Under större delen av första kvartalet bedrevs den operativa verksamheten utan störningar och efterfrågan på koncernens produkter var relativt oförändrad. I slutet av perioden, månadsskiftet februari/mars började osäkerheten på grund av utvecklingen av Covid -19. Flertalet av AGES största kunder beslutade stänga ner sin produktion under senare delarna av mars.  Det ledde till att vi den 20 mars beslutade vidta åtgärder och anpassa verksamheten genom både temporär och mer lång-siktig minskning av personalstyrkan. Åtgärderna omfattade i huvudsak kortsiktig permittering med hjälp av statliga stödinsatser, men även ett sammanlagt varsel om uppsägning av ca 50 medarbetare.

Framtida utveckling

Vi kan i dagsläget inte lämna prognoser för framtiden på grund av rådande omständigheter. Förändringar som ger resultat i orderingång är beroende av den globala åter-hämtningen och det finns en stor oförutsägbarhet kring när våra kunder kan återstarta sina verksamheter och i vilken omfattning.  I skrivande stund har ett flertal av våra kunder påbörjat återstart av produktionen.  

Det grundläggande marknadsarbetet fortgår och vi följer vår strategiskt långsiktiga plan att förflytta fokus från produktion till fokus på marknad och kompetens. Även våra strategier att utveckla andra kundsegment ligger kvar. Under första kvartalet genomförde vi hållbarhetsundersökningar hos kunder, leverantörer och medarbetare, ett arbete som kommer att fortsätta framåt. Vi kan också konstatera att arbetet med att förstärka AGES som varumärke och AGES som arbetsgivare har gett goda resultat. 

Vi känner stor ödmjukhet inför det faktum att vi alla befinner oss i ett exceptionellt och osäkert läge globalt – vi följer nogsamt utvecklingen och har därtill beredskap för full leveranskapacitet inför den dag då våra kunders verksamheter återgår till ett mer normalt läge. 

Halmstad maj 2020

Se vidare bifogad rapport.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Magnusson, CEO AGES Industri AB

Tel: +46 (0) 705 42 01 50

E-post: anders.magnusson@ages.se

Denna information är sådan information som AGES Industri AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj  2020 kl. 13.00 CET.

AGES Industri AB (publ)

www.ages.se

AGES erbjuder gjutning, bearbetning och montering av kvalificerade precisionskomponenter i större serier.

AGES nettoomsättning uppgår till ca 1000 MSEK och koncernen har i dag ca 550 medarbetare.

AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Market under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Eminova Fondkommisson AB, adviser@eminova.se, +46 (0) 8 684 211 10.