AGES Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021.

Report this content

Delårsperiod

  • Nettoomsättningen var 283 MSEK (243)
  • Resultat före skatt uppgick till 15 MSEK (11)
  • Resultat efter skatt uppgick till 12 MSEK (9)
  • Resultat per aktie var 1,76 SEK (1,20)

VD:s kommentarer till koncernens utveckling

Återhämtningen avseende volymer har fortsatt under kvartalet och ligger på de nivåer vi prognostiserat. Den snabba återgången har inneburit utmaningar beroende på brister i leverantörskedjan. Vi har dock i stort lyckats bibehålla goda resultat avseende kvalitet och leverans till kund även om det inneburit ökade kostnader i form av personalresurser och logistikkostnader. Kostnaderna för insatsvaror ökar kraftigt och har nått en nivå där dessa behöver föras vidare. Det arbetet startades i slutet av kvartalet. Av erfarenhet vet vi att det kommer krävas tid och resurser för att nå avslut.

Vi har under första och mellersta delen av kvartalet haft en ökad sjukfrånvaro kopplad till pandemin och en minskning under senare delen av kvartalet.

Arbetet med sammanslagningen av fabrikerna inom pressgjutningsområdet i Unnaryd har fortsatt och vi har fortfarande kvar målet att projektet skall vara i slutfasen runt semestern. Viss fördröjning har skett kopplat till ökad sjukfrånvaro i perioden.

Aktiviteterna gällande marknad har ökat då flera av våra kunder ser en större stabilitet gällande volymer. Kvartalets försäljning landade på 283 miljoner, med ett resultat på 15 miljoner före skatt.

Hållbarhetsarbetet fortlöper enligt den plan vi lagt. Under kvartalet har vi arbetat fram möjlighet att redovisa vår CO2-påverkan även för våra skärande enheter. Vi kan nu likt våra pressgjuterier redovisa CO2-avtrycket på detaljnivå. 

Framtida utveckling

Marknaden har stärkts och vi ser en orderbok som ligger i linje med, eller något högre än, förväntade volymer. Utmaningarna kommer vara tillgång och kostnader för insatsvaror i hela kedjan.  

AGES koncernen håller en kvalitetsnivå som motsvarar marknadens högt ställda krav och vårt produktionskoncept ligger i framkant och är konkurrenskraftigt. Vi finns nära våra kunder, håller en hög kvalitetsnivå och leveranskapacitet. Vi bedömer att efterfrågan gällande trygghet och stabilitet nu värderas än högre av våra kunder.

Diskussioner kring omställning mot elektrifiering har accelererat. Det är tydligt att debatten kring reduktion gällande CO2 nu ligger högt upp på våra kunders agenda. Det strukturerade arbete vi gjort gällande AGES CO2-påverkan i delar av vår verksamhet ligger med andra ord helt rätt i tiden. Ur ett internationellt perspektiv kan vi konstatera att vi i Sverige genom en mycket fördelaktig produktionsmix av el-framställning har en stor fördel.

CO2-diskussionerna drivs mer och mer fokuserat hos kunderna och stärker AGES ambitioner att ligga i framkant i det fortsatta proaktiva arbetet.

 

Halmstad maj 2021
 

Se vidare bifogad rapport.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Magnusson, CEO AGES Industri AB

Tel: +46 (0) 705 42 01 50

E-post: anders.magnusson@ages.se

Denna information är sådan information som AGES Industri AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj  2021 kl. 13.00 CET.

AGES Industri AB (publ)

www.ages.se

AGES erbjuder gjutning, bearbetning, tooling och montering av kvalificerade precisionskomponenter i större serier.

AGES nettoomsättning uppgår till ca 800 MSEK och koncernen har i dag ca 500 medarbetare.

AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Market under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Eminova Fondkommisson AB, adviser@eminova.se, +46 (0) 8 684 211 10.

Prenumerera