AGES Delårsrapport 1 januari-30 september 2021

Report this content

Delårsperiod

  • Nettoomsättningen var 785 MSEK (577)
  • Rörelseresultat 39 MSEK (10)
  • Resultat före skatt uppgick till 32 MSEK (4)
  • Resultat efter skatt uppgick till 27 MSEK (4)
  • Resultat per aktie var 3,76 SEK (0,45)

Tredje kvartalet

  • Nettoomsättningen var 211 MSEK (172)
  • Rörelseresultat 9 SEK (3)
  • Resultat före skatt uppgick till 8 MSEK (1)
  • Resultat efter skatt uppgick till 8 MSEK (1)
  • Resultat per aktie var 0,97 SEK (0,10)

VD:s kommentarer till koncernens utveckling

Marknaden med bra orderböcker som rapporterades i kvartal två var fortsatt bra vid ingången i kvartalet och under semestermånaderna. Under senare delen av augusti blev vissa av våra kunder påverkade av brister i leverantörskedjan, och då främst gällande halvledare. Detta innebar senareläggning av leveranser med mycket kort varsel. Samma situation gällde i september. Kunder vilka drabbades av störningar har ej annullerat ordrar utan skjuter på leveranser vilket gjort att vi valde att bibehålla organisation och produktionskapacitet.

Kostnader för insatsvaror har fortsatt att öka under kvartalet och förs vidare till kunder. Likt tidigare finns en förståelse för de ökande råmaterialkostnaderna. Dock sker prisjusteringar med viss fördröjning

Arbetet med att utveckla nya kunder och marknadsområden resulterade i nya kontrakt inom telekom och gruvindustri. Leveranser kommer att påbörjas under kvartal 1 2022.

Kvartalets försäljning uppgår till 211 MSEK med ett rörelseresultat om 9 MSEK vilket är en klar förbättring jämfört med föregående år. Resultatet påverkades negativt av de senarelagda leveranserna hos några av våra kunder.

Vi konstaterar att diskussionerna kring hållbarhet har accelererat under kvartalet. Vi är drivande i frågan vilket ger oss rätt positionerade.

Framtida utveckling

Vi ser en fortsatt god orderstock i samtliga enheter för kvartal 4 och orderböcker börjar fyllas för 2022. 

Som tidigare nämnts ger bristen på komponenter hos våra kunder viss osäkerhet och utmaningar i produktion och organisation.

De ökade kostnaderna för insatsvaror förs vidare och sker med viss eftersläpning.

Arbetet med att bredda och utveckla nya marknadsområden fortsätter. Vi förväntar oss en ökande volym hos nya kunder, bland annat elektronikindustrin.

Halmstad oktober 2021

Se vidare bifogad rapport.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Magnusson, CEO AGES Industri AB

Tel: +46 (0) 705 42 01 50

E-post: anders.magnusson@ages.se

Denna information är sådan information som AGES Industri AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021 kl. 14.00 CET.

AGES Industri AB (publ)

www.ages.se

AGES erbjuder gjutning, bearbetning, tooling och montering av kvalificerade precisionskomponenter i större serier. AGES nettoomsättning uppgår till ca 1000 MSEK och koncernen har i dag ca 500 medarbetare.

AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Market under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Eminova Fondkommisson AB, adviser@eminova.se, +46 (0) 8 684 211 10.