KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AGES INDUSTRI AB (PUBL)

Report this content

AGES Industri AB (publ) kallar till årsstämma tisdagen den 4 maj 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av COVID-19-pandemin och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster för att minska risken för smittspridning genomförs AGES Industri AB:s årsstämma enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att  äga rum.

Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs den 4 maj 2021  så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan m.m.

En aktieägare som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 26 april 2021 och (ii) anmäla sig till stämman senast den  3 maj 2021 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den  26 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 28 april 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och  föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på AGES Industri AB:s hemsida  www.ages.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast måndagen den 3 maj 2021. Formuläret kan skickas med e-post till arsstamma@ages.se eller med post till AGES Industri AB (publ), ”Årsstämman”, Box 815, 301 18 Halmstad. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Dagordning

Ärenden:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Val av personer att justera protokollet
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. Fråga om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 8. Beslut om fördelning av de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 10. Bestämmande av det antal styrelseledamöter och revisorer som ska väljas av stämman
 11. Fastställande av arvode åt styrelseledamöter och revisorer
 12. Val av styrelse

          Valberedningens förslag till styrelseledamöter:

 1.             12.1  Anna Benjamin (omval)
 2.             12.2  Fredrik Rapp (omval)
 3.             12.3  Stefan Jonsson (omval)
 4.             12.4  Anders Berggren (omval)
 5.             12.5  Håkan Lindor (omval)
 6.             12.6  Petra Öberg Gustafsson (nyval)
 

   13. Val av styrelseordförande

           Valberedningen föreslår att Stefan Jonsson omväljs som styrelsens ordförande

 1. Val av revisorer

 2. Beslut om instruktioner för valberedningen samt val av ledamöter till valberedningen
 3. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 4. Beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner genom utgivande och överlåtelse av teckningsoptioner
 5. Beslut om bemyndigande att besluta om emissioner

Beslutsförslag

Punkt 1: Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Stefan Jonsson, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen istället anvisar, som ordförande vid stämman.

Punkt 2: Till personer att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Ulf Hedlundh och advokaten Henrik Sjöman eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som valberedningen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3: Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på den av Euroclear Sweden AB framställda bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Punkt 8: Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Punkt 10: Valberedningen föreslår sex ordinarie ledamöter och ett revisionsbolag.

Punkt 11: Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande erhåller 375 000 (350 000) kr och övriga av årsstämman valda ledamöter 160 000 (150 000) kr var med undantag av verkställande direktören. Valberedningen föreslår vidare att arvode för arbete i ersättningsutskottet och revisionsutskottet ska utgöras av högst 100 000 (100 000) kr att av styrelsen fördelas efter behov. Valberedningen föreslår att ersättning till revisorer skall utgå enligt specificerad, av styrelsen granskad och godkänd, löpande räkning.

Punkt 12-13: Valberedningens förslag framgår av förslaget till dagordning. En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för val till styrelsen finns på AGES Industri AB:s hemsida; www.ages.se.

Punkt 14: Valberedningen föreslår att årsstämman till revisor utser Ernst & Young AB för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Punkt 15: Stämman skall förrätta val av valberedning med uppgift att föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt mötesordförande vid årsstämman 2022, eller när behov föreligger, samt att föreslå styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår även, när så skall ske, revisorer. Mandatperioden föreslås omfatta tiden fram till och med årsstämman 2022. I det fall en ledamot lämnar uppdraget i valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall kvarvarande ledamöter i valberedningen utse ny ledamot.

Från aktieägare som tillsammans representerar över 80 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har inkommit förslag till en valberedning bestående av Ulf Hedlundh som ordförande, Anna Benjamin och Per Rodert.

Punkt 16: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande.

Riktlinjerna omfattar den verkställande direktören tillika koncernchefen i AGES, medlemmar i koncernledningen samt verkställande direktörer i AGES dotterbolag som rapporterar direkt till koncernchefen. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutats av bolagsstämman såsom tex arvode till styrelseledamöter eller aktiebaserade incitamentsprogram. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antogs av årsstämman 2020. Riktlinjerna styr de beslut om ersättningar som fattas av styrelsens ersättningsutskott såvitt avser ledande befattningshavare som rapporterar direkt till koncernchefen och av styrelsen i sin helhet såvitt avser koncernchefen.

Riktlinjernas främjande av AGES affärsstrategi

AGES affärsidé är ett erbjuda tillverkning av kvalificerade precisionskomponenter i större serier till framstående aktörer inom utvalda kundsegment. Drivna produktionsprocesser, entreprenörsanda och teknisk spetskompetens skapar förutsättningar att leverera marknadens bästa lösningar med god tillverkningsekonomi. För att uppnå detta arbetar AGES med en strategi av tillväxtfrämjande prioriteringar och effektivitetshöjande åtgärder. Därtill kommer ett stort fokus på medarbetarna. En framgångsrik implementering av AGES affärsstrategi och tillvaratagandet av AGES långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att AGES kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare med rätt kompetens. För att uppnå detta krävs att AGES kan erbjuda konkurrenskraftiga ersättningar. Riktlinjerna möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas konkurrenskraftiga totalersättningar. Ersättningsformerna AGES ska erbjuda marknadsmässig ersättning som ska baseras på faktorer som arbetsuppgifternas betydelse, medarbetarens kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen kan bestå av fast lön, kortsiktig rörlig ersättning, pensionsförmåner, försäkringar och övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver - och oberoende dessa riktlinjer - besluta om exempelvis aktie och aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast Lön

Fast lön utgör ersättning för en engagerad arbetsinsats på hög professionell nivå som ytterst syftar till att skapa mervärde för AGES kunder, aktieägare och medarbetare. Den fasta lönen ska i förhållande till marknaden vara attraktiv och baserad på medarbetarens kompetens, erfarenhet och prestation. Lönen utvärderas årligen. Ledande befattningshavare erhåller inte arvode för styrelseuppdrag i AGES koncernens dotterbolag.

Rörlig ersättning

Utöver den fasta lönen kan rörlig ersättning utgå. Den rörliga ersättningen ska kopplas till mätbara kriterier som ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Kriterierna ska fastställas årligen av ersättningsutskottet respektive styrelsen. Rörlig ersättning ska baseras på uppfyllandet av AGES, och i förekommande fall dotterbolags, mål för resultat samt personliga mål för verksamhetsåret. Mätperioden är ett år och ersättningen kan uppgå till högst tre månadslöner.

Pensions- och övriga förmåner

AGES tillämpar pensionsåldern 65 år för samtliga ledande befattningshavare. Pensionsvillkor ska vara premiebestämda om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 35 procent av den pensionsmedförande lönen. Övriga förmåner ska vara av begränsad omfattning och får bl.a. omfatta sjukvårdsförsäkring samt bil och reseförmån. Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål ska tillgodoses.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning av ledande befattningshavare från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst sex månader. Fast lön under uppsägningstiden. Vid uppsägning från bolagets sida erhåller den verkställande direktören ett avgångsvederlag motsvarande högst tolv månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas mot andra inkomster. Vid uppsägning av övriga ledande befattningshavare från bolagets sida erhålls ett avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas mot andra inkomster. Vid uppsägning från ledande befattningshavares sida utgår inget avgångsvederlag.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredning av styrelsens förslag till dessa ersättningslinjer har lön och anställningsvillkor för AGES medarbetare beaktats. Uppgifter om medarbetarnas totalersättning, ersättningskomponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och andra anställningsvillkor för denna grupp. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för koncernledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i AGES. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte koncernchefen eller andra personer i koncernledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose AGES koncernens långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa koncernens ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna och hur aktieägarnas synpunkter beaktats

Förslaget till riktlinjer som läggs fram vid årsstämman 2021 innebär inga väsentliga förändringar i förhållande till bolagets befintliga ersättningsriktlinjer. Bolaget har inte mottagit synpunkter från aktieägarna.

Punkt 17: Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen genom utgivande och överlåtelse av teckningsoptioner (”Teckningsoptionsprogram 2021/2024”) på följande huvudsakliga villkor.

A. Emission av teckningsoptioner

Högst 250 000 teckningsoptioner ska ges ut. Teckningsberättigad ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara bolagets helägda dotterbolag MPT Gruppen AB, med rätt och skyldighet för dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i AGES Industri koncernen. Dotterbolaget ska inte ha rätt att förfoga över teckningsoptionerna på annat sätt. Teckningsoptionerna ska ges ut till marknadsvärde till MPT Gruppen AB. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den 14 maj 2021, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie av serie B i bolaget. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 15 maj 2024 till och med den 30 juni 2024.

Teckningskursen per aktie ska motsvara 125 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 19 maj 2021 till och med den 25 maj 2021. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogram 2021/2024 framgår av ”Villkor för teckningsoptioner serie 2021/2024 avseende nyteckning av aktier i AGES Industri AB (publ)”. Styrelsen, eller den styrelsen utser därtill, bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut jämte bilagor som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att ett optionsprogram som ger ledande befattningshavare och nyckelpersoner möjlighet att ta del av bolagets långsiktiga värdeutveckling främjar delaktighet och ansvarstagande och medför en ökad motivation och lojalitet att verka för en gynnsam ekonomisk utveckling i bolaget. Ett incitamentsprogram förväntas också bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta, motiverade och engagerade medarbetare samt i förlängningen till uppfyllandet av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet. 

B.Överlåtelse av teckningsoptioner

Teckningsoptionerna ska av MPT Gruppen AB, vid ett eller flera tillfällen, överlåtas till anställda i AGES Industri koncernen i enlighet med nedan angivna riktlinjer. Överlåtelse ska ske till marknadsmässigt värde vid överlåtelsetidpunkten, vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes värderingsmodell. Tilldelning av teckningsoptioner ska ske till VD med högst 50 000 teckningsoptioner, till ledande befattningshavare (f.n. 2 personer) med högst 50 000 teckningsoptioner per person och till övriga nyckelpersoner (f.n. 5 personer) med högst 20 000 teckningsoptioner per person. Första tilldelning beräknas ske under maj 2021. Överteckning kan inte ske.

De teckningsoptioner som eventuellt kvarstår efter första tilldelningen får tilldelas framtida anställda eller anställda som har befordrats, till vid var tid gällande marknadsvärde enligt ovan angivna tilldelningsprinciper, varvid det ovan angivna antalet anställda i respektive kategori kan komma att ändras. Överlåtelse av teckningsoptioner får inte ske efter årsstämman 2022. Rätt till tilldelning i Teckningsoptionsprogram 2021/2024 förutsätter att den anställde innehar sin position eller har tecknat avtal därom senast vid tilldelningen och inte vid nämnda tidpunkt meddelat eller meddelats att anställningen avses att avslutas.

Vid förvärv av teckningsoptionerna ska teckningsoptionsinnehavaren ingå hembudsavtal med AGES Industri AB, på av styrelsen fastställda sedvanliga villkor. Avtalet ska innehålla rätt för styrelsen att under vissa förhållanden helt eller delvis återkräva förvärvade teckningsoptioner (eller värde som erhållits från en disposition av dessa), med de begränsningar som må följa av lag.

C.Subvention av förvärv

Som en del av Teckningsoptionsprogram 2021/2024 erhåller deltagaren subvention i form av ett bruttolönetillägg från bolaget som sammanlagt motsvarar 50 procent av det belopp som deltagaren har betalat för teckningsoptionerna, förutsatt att deltagaren vid tidpunkten för utbetalning kvarstår i sin anställning inom koncernen och inte har sagt upp sin anställning. Subventionen utbetalas i samband med ordinarie löneutbetalning i juni 2021. Styrelsen kan om man bedömer det erforderligt i enskilda fall besluta om alternativa utbetalningstidpunkter eller att subvention under vissa förhållanden helt eller delvis inte ska utgå eller kan återkrävas, med de begränsningar som må följa av lag.

Kostnader, utspädning m.m.
Bolagets kostnad för subvention av förvärv uppskattas, vid fullt initialt deltagande inklusive sociala avgifter och vid ett antaget marknadsvärde för optionerna vid tilldelningstillfället om 7,00 kronor per option, beräknat på aktuell aktiekurs om 55 kronor per aktie (per 26 mars 2021) och villkor enligt ovan, uppgå till maximalt ca 1,1 miljoner kronor. Kassaflödeseffekten bedöms bli -0,3 miljoner kronor netto, efter deltagarnas erläggande av optionspremier och utbetalning av subvention och sociala avgifter. I övrigt beräknas Teckningsoptionsprogram 2021/2024 inte medföra några kostnader av betydelse för bolaget. Av den anledningen har inga åtgärder för säkring av programmet vidtagits. Vid antagande av att samtliga 250 000 teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2021/2024 utnyttjas för teckning av nya aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 1 250 00 kronor, medförande en maximal utspädningseffekt motsvarande ca 3,4 procent i kapital och 1,1 procent i röster. Nyckeltalet resultat per aktie för helåret 2020 hade i sådant fall minskat med ca 0,01 kronor från 0,12 kronor till 0,11 kronor. Inklusive engångskostnad för subventioner hade resultat per aktie minskat med ca 0,13 kronor från 0,12 kronor till -0,01 kronor. Ovanstående gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren.

Befintliga incitamentsprogram
AGES Industri AB har inga övriga befintliga aktiebaserade incitamentsprogram. 

Förslagets beredning
Styrelsens förslag har beretts av styrelsen och har utarbetats i samråd med extern rådgivare baserat på en utvärdering av tidigare incitamentsprogram och av gällande marknadspraxis för noterade bolag.

Punkt 18: Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om emissioner enligt följande.

Årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra sådana villkor, besluta om nyemission av aktier av serie B eller emission av konvertibler avseende sådana aktier. Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler) ska sammanlagt uppgå till högst tio procent av bolagets utestående aktier per dagen för årsstämman.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt möjliggöra företagsförvärv eller emissioner till strategiskt viktiga partners. Emissioner med stöd av bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.

Verkställande direktören eller den styrelsen utser föreslås bli bemyndigad att vidta de mindre justeringar i beslutet och vidta de åtgärder som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering.

 

Majoritetsregler

Beslut av årsstämman avseende punkt 17 förutsätter att förslaget biträds av aktieägare med minst nio  tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. För giltigt beslut av årsstämman avseende punkt 18 fordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Handlingar och ytterligare information

Valberedningens fullständiga förslag och dess motiverade yttrande finns tillgängliga på www.ages.se.
 

Årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut om Teckningsoptionsprogram 2021/2024 kommer att finnas tillgängliga på www.ages.se samt på AGES Industri AB:s huvudkontor, Kristian IV:s väg 3, 302 50 Halmstad, senast från  och med den 13 april 2021 (eller i fråga om Teckningsoptionsprogram 2021/2024 senast från och med den 20 april 2021). Dessa handlingar, jämte uppgifter om föreslagna styrelseledamöter som finns angivna i valberedningens fullständiga förslag, framläggs på stämman genom att handlingarna finns tillgängliga på hemsidan enligt ovan. Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på AGES Industri AB:s huvudkontor, Kristian IV:s väg 3, 302 50 Halmstad.
 

Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på www.ages.se.
 

Handlingarna kommer även, från den dag då de finns tillgängliga, att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till AGES Industri AB (publ), Box 815, 301 18 Halmstad., eller via e-post till arsstamma@ages.se, senast den 24 april 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls  tillgängliga hos AGES Industri AB, Kristian IV:s väg 3, 302 50 Halmstad, och på www.ages.se, senast den 29 april 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 7 028 974, varav 1 822 200 aktier av serie A och 5 206 774 aktier av serie B. Det totala antalet röster uppgick till 23 428 774.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. AGES Industri AB (publ) har organisationsnummer 556234-6204 och säte i Halmstad.
 

Halmstad i mars 2021
AGES Industri AB (publ)
Styrelsen

 

För ytterligare information, kontakta:

Anders Magnusson, CEO AGES Industri AB

Tel: +46 (0) 705 42 01 50

E-post: anders.magnusson@ages.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2021  kl. 08.30 CET.

AGES Industri AB (publ)

www.ages.se

AGES erbjuder gjutning, bearbetning, tooling och montering av kvalificerade precisionskomponenter i större serier. AGES nettoomsättning uppgår till ca 800 MSEK och koncernen har i dag ca 500 medarbetare.

AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Market under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Eminova Fondkommisson AB, adviser@eminova.se, +46 (0) 8 684 211 10.

Prenumerera