Kommuniké från årsstämma i AGES Industri AB (publ

Report this content

Årsstämma har idag den 4 maj 2021 avhållits i AGES Industri AB (publ).

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av Covid -19 pandemin och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster för att minska risken för smittspridning genomfördes AGES Industri AB:s årsstämma genom enbart förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2020.

Utdelning

Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Styrelse, revisorer och arvoden

Till styrelseledamöter omvaldes Stefan Jonsson, Anna Benjamin, Fredrik Rapp, Håkan Lindor, Anders Berggren och nyval Petra Öberg Gustafsson. Till styrelseordförande omvaldes Stefan Jonsson. Arvode beslutades utgå med 375 000 SEK till ordförande och 160 000 SEK vardera till övriga ledamöter, totalt 1 175 000 SEK. Arvode för arbete i ersättningsutskottet och revisionsutskottet beslutades utgå av högst 100 000 kr att av styrelsen fördelas efter behov. Val av revisor Ernst & Young AB för en ettårig mandatperiod. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Anders Johansson kommer att vara huvudansvarig revisor.  

Valberedning

Stämman beslutade att till ledamöter i valberedningen utse Ulf Hedlund (ordförande), Anna Benjamin och Per Rodert.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att fastställa de av styrelsen förslagna riktlinjerna för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner genom utgivande och överlåtelse av teckningsoptioner.Stämman beslutade om ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen genom utgivande och överlåtelse av teckningsoptioner.
Bemyndigande om nyemission

Stämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier av serie B eller emission av konvertibler avseende sådana aktier. Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler) ska sammanlagt uppgå till högst tio procent av bolagets utestående aktier per dagen för årsstämman. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt möjliggöra företagsförvärv eller emissioner till strategiskt viktiga partners. Emissioner med stöd av bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.

VD:s Anförande

VD:s anförande finns tillgängligt på AGES hemsida, www.ages.se

Kommande rapporteringstillfällen

  • 2021-07-08                     Delårsrapport januari – juni 2021                         
  • 2021-10-28                      Delårsrapport januari – september 2021     
  • 2022-02-08                    Bokslutskommuniké januari-december 2021
  • 2022 -maj                       Delårsrapport januari-mars 2022                                

     
 

AGES Industri AB (publ)

Styrelsen
 

För ytterligare information, kontakta:

Anders Magnusson, CEO AGES Industri AB

Tel: +46 (0) 705 42 01 50

E-post: anders.magnusson@ages.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2021 kl. 16.00 CET.

AGES Industri AB (publ)

www.ages.se

AGES erbjuder gjutning, bearbetning, tooling och montering av kvalificerade precisionskomponenter i större serier.

AGES nettoomsättning uppgår till ca 800 MSEK och koncernen har i dag 500 medarbetare.

AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Market under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se,

+46 (0) 8 684 211 10.