UTTALANDE FRÅN STYRELSEN MED ANLEDNING AV STEENORDS BUDPLIKTSBUD

Styrelsen för Agrokultura AB har tagit del av det idag offentliggjorda budpliktsbudet från bolagets nye större ägare Steenord Corp (”Steenord”). Det erbjudna priset per aktie är 4,50 kr kontant och budet löper utan villkor för fullföljande förutom erforderliga konkurrensgodkännanden. Erbjudande­handlingen beräknas offentliggöras den 4 september 2014, och acceptperioden beräknas infalla mellan den 8 september och 24 oktober 2014. Det pressmeddelande varigenom Steenord lämnar budet återges nedan.

Som styrelsen tidigare offentliggjort ser styrelsen positivt på den nye huvudägarens intentioner för Agrokultura och på det förhållandet att budpliktsreglerna på First North följs. Styrelsen ser positivt på att det nu lagts ett konkret kontantbud på en nivå som avsevärt överstiger aktiekursen under en betydande tid fram till dess att Steenord började köpa aktier i Agrokultura. Det ankommer på styrelsen enligt gällande regelverk att senast två veckor före acceptperiodens utgång göra ett uttalande till ledning för aktieägarna i deras beslut huruvida de skall acceptera erbjudandet eller inte. Styrelsen återkommer således med ett mer detaljerat uttalande beträffande budet inom nämnda tidsram, varvid styrelsen även kommer att kunna beakta Steenords erbjudandehandling.

Stockholm den 28 augusti 2014

Styrelsen

Om Agrokultura AB (publ)

Agrokultura investerar i jordbruksmark och producerar jordbruksprodukter i Ryssland och Ukraina. Koncernens målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av dess jordbruksmark genom spannmålsproduktion, djurhållning och relaterade verksamheter. Aktierna i Agrokultura är noterade på Nasdaq OMX First North under kortnamnet AGRA och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Om oss

Agrokultura investerar i jordbruksmark och producerar jordbruksprodukter i Ryssland och Ukraina. Koncernens målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av dess jordbruksmark genom spannmålsproduktion, djurhållning och relaterade verksamheter.