Ytterligare information om Agrokulturas nye storägare

Agrokulturas styrelse har nu erhållit en brevkontakt med viss ytterligare respektive bekräftande information från bolagets nye storägare. I tillägg/justering till bolagets releaser den 14 och 21 juli 2014 framgår härav att ägarbolaget ifråga ska heta Steenord Ltd och är inkorporerat på British Virgin Islands, samt att det ska inneha 27,5% av aktier och röster i bolaget.

Styrelsen har nu för avsikt att omgående etablera en direkt kommunikation med den nye storägaren för att efterhöra dennes agenda i bland annat valberedningsfrågor, samt för att förklara styrelsens offentliggjorda åtgärder och planer. Ytterligare information kommer att delges aktiemarknaden när denna direktkommunikation så föranleder.

Stockholm den 31 juli 2014

För mer information, kontakta:
Investor Relations
+44 203 427 3983

Om Agrokultura AB (publ)

Agrokultura investerar i jordbruksmark och producerar jordbruksprodukter i Ryssland och Ukraina. Koncernens målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av dess jordbruksmark genom spannmålsproduktion, djurhållning och relaterade verksamheter. Aktierna i Agrokultura är noterade på Nasdaq OMX First North under kortnamnet AGRA och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Om oss

Agrokultura investerar i jordbruksmark och producerar jordbruksprodukter i Ryssland och Ukraina. Koncernens målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av dess jordbruksmark genom spannmålsproduktion, djurhållning och relaterade verksamheter.