Munksjö - Delningen och Munksjös nya aktier registrerade i handelsregistret
FÅR INTE DISTRIBUERAS I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, SPECIELLA ADMINISTRATIVA REGIONEN HONG KONG I FOLKREPUBLIKEN KINA, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER FÖRENTA STATERNA.

Delningen av Ahlstroms affärsområde Label & Processing i Europa, Munksjö Oyj:s nya aktier och ökningen av aktiekapitalet har i dag registrerats i handelsregistret i Finland.

Det nya kombinerade bolaget blir ett av världens största specialpappersbolag med en stark position inom attraktiva marknadssegment. Munksjös unika produkter kommmer att erbjuda den globala kundbasen ett koncentrerat utbud av högkvalitativa specialpapper för utvalda industrisektorer och konsumentdrivna produkter. Starka kundhörhållanden, den djupa kunskapen om kundbehov samt sakkunnandet inom produktion och produktionsutveckling kommer att bidra till hållbarheten av de starka marknadspositionerna.

Grunden till det nya bolagets framtida tillväxt utgörs av de kombinerade affärsverksamheternas strategiska passform. Koncentration på specialpapper leder till ökad konkurrenskraft och effektivitet och innebär ökade möjligheter till såväl organisk som strategisk tillväxt.” säger Jan Åström, koncernchef och verkställande direktör för Munksjö Oyj.

Sammanlagt 11 597 326 nya aktier i Munksjö Oyj har emitterats som delningsvederlag till Ahlstroms aktieägare i samband med delningen. Efter registreringen av ökningen av aktiekapitalet och de nya aktierna som emitterats i samband med delningen och de andra aktieemissionerna som publicerats den 24 maj 2013 uppgår Munksjö Oyj:s aktiekapital till 15 000 000 euro och det sammanlagda antalet aktier till 38 769 590.

De nya aktierna förväntas registreras på aktieägarnas värdeandelskonton den 27 maj 2013. Som meddelades tidigare förväntas handeln med Munksjö Oyj:s aktier inledas omkring den 7 juni 2013.

Munksjö Oyj

För mer information:

Jan Åström, President and CEO, tel. +46 10 250 1001
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026
Viktigt meddelande

Detta dokument får inte distribueras i eller till Australien, Kanada, den speciella administrativa regionen Hong Kong i Folkrepubliken Kina, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Förenta staterna. Informationen i detta dokument utgör inte ett anbud om försäljning av eller infordran av att köpa de värdepapper som hänvisas till i dokumentet i någon sådan jurisdiktion där anbudet, infordran eller försäljningen enligt gällande värdepappersmarknadslagstiftning skulle vara rättsstridiga innan registrering, dispens från registrering eller annat godkännande erhållits.

Detta dokument är inte ett anbud om försäljning av värdepapper i Förenta staterna. Enligt Förenta staternas värdepappersmarknadslag av år 1933 (the U.S. Securities Act of 1933, med vederbörliga ändringar) får aktier inte bjudas ut eller säljas i Förenta staterna utan registrering eller dispens från registrering. Ahlstrom Abp, Munksjö AB och Munksjö Abp har inte registrerat och avser inte att registrera någon emission av aktier i Munksjö i Förenta staterna. Ingen publik emission av aktier i Munksjö kommer att ske i Förenta staterna.

D
etta dokument distribueras och riktas endast till (i) personer utanför Förenade kungariket eller (ii) professionella investerare i enlighet med Artikel 19(5), Regel 2005 (Order 2005, "Regeln") i lagen om finansiella tjänster och marknader i Förenade kungariket (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005), eller (iii) vissa institutioner ("high net worth companies") och andra personer som detta dokument får riktas till i enlighet med Artikel 49(2)(a) till (d) i Regeln, eller (iv) personer som är medlemmar eller borgenärer i det bolag som detta meddelande hänför sig till i enlighet med Artikel 43(2) i Regeln (alla dylika personer i (i)-(iv) ovan benämns tillsammans "relevanta personer"). All investeringsaktivitet till vilken detta dokument hänför sig är endast tillgänglig för och kommer endast att idkas med relevanta personer. Andra än relevanta personer skall inte agera på basis av eller i övrigt ty sig till detta dokument eller någon del av dess innehåll.


 

Prenumerera