Munksjö Oyj: Beslut av Munksjö Oyj:s ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte


MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 2 april 2014 kl. 13:45 CET

Munksjö Oyj: Beslut av Munksjö Oyj:s ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte

Munksjö Oyj:s ordinarie bolagsstämma hölls idag i Helsingfors. Bolagsstämman fastställde bokslutet samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

- Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning

Bolagsstämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag att ingen dividend för räkenskapsåret 2013 utdelas.

- Beslut om utbetalning från fonden för inbetalt fritt eget kapital såsom återbäring av kapital

Bolagsstämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag att 0,1 euro per aktie utdelas till aktieägarna som kapitalåterbäring från fonden för inbetalt fritt eget kapital på basis av den balansräkning per den 31 december 2013 som fastställdes av bolagsstämman. 

Återbäringen av kapital utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för betalningen den 7 april 2014 är registrerad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Kapitalåterbäringen betalas den 14 april 2014. 

- Beslut om styrelseledamöternas arvoden

Bolagsstämman fastställde i enlighet med nomineringsorganets förslag att ersättningen till styrelseledamöterna förblir oförändrad. Styrelseordföranden erhåller ett arvode om 70 000 euro per år och styrelseledamöterna ett arvode om 35 000 euro per år. 

Bolagsstämman fastställde i enlighet med styrelsen förslag att ersättningen till medlemmarna av styrelsens permanenta utskott förblir oförändrad. Revisionskommitténs ordförande erhåller ett årligt arvode om 9 000 euro och medlemmarna ett årligt arvode om 6 000 euro. Ersättningskommitténs ordförande erhåller ett årligt arvode om 6 000 euro och medlemmarna ett årligt arvode om 3 000 euro. 

Nomineringsorganets medlemmar föreslås inte erhålla någon ersättning. Reseutgifter ersätts i enlighet med bolagets resereglemente.

- Beslut om antalet styrelseledamöter och val av styrelseledamöter

Bolagsstämman fastställde i enlighet med nomineringsorganets förslag att antalet styrelseledamöter är sju. Bolagsstämman fastställde i enlighet med nomineringsorganets förslag att Sebastian Bondestam, Fredrik Cappelen, Hannele Jakosuo-Jansson, Elisabet Salander Björklund och Peter Seligson omväljs. Till nya medlemmar av styrelsen valdes Caspar Callerström och Alexander Ehrnrooth. Styrelsens mandatperiod löper till utgången av nästa års ordinarie bolagsstämma.

- Val av revisor och beslut om revisorns arvode

Bolagsstämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag att välja KPMG Oy Ab till revisor. KPMG har meddelat att de utsett CGR Sixten Nyman till huvudansvarig revisor. Bolagsstämman fastställde vidare att revisorns arvode betalas enligt av bolaget godkänd räkning.

- Bemyndigande av styrelsen att förvärva och avyttra bolagets egna aktier samt att motta egna aktier som pant

Bolagsstämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av bolagets egna aktier samt mottagande av bolagets egna aktier som pant i en eller flera omgångar enligt följande villkor:

Genom bemyndigandet kan sammanlagt högst 4 000 000 stycken av bolagets egna aktier förvärvas eller mottas som pant med beaktande av aktiebolagslagens bestämmelser om maximiantalet egna aktier som kan innehas eller mottas som pant av bolaget eller dess dottersammanslutningar. Aktierna kan förvärvas endast med bolagets fria egna kapital i offentlig handel till vid inköpstillfället gällande börskurs. Vid förvärv av egna aktier tillämpas NASDAQ OMX Helsinki Oy:s och Euroclear Finland Ab:s bestämmelser.

Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om alla övriga villkor angående förvärv och mottagande som pant av egna aktier. Således innehåller bemyndigandet även rätt att besluta om förvärv av egna aktier på annat sätt än i förhållande till aktieägarnas äganderätt. 

Genom bemyndigandet kan styrelsen besluta om avyttring av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier som bolaget innehar. Styrelsen bemyndigas att besluta till vem och i vilken ordning de egna aktierna skall överlåtas. Styrelsen kan besluta om att överlåta egna aktier på annat sätt än i det förhållande som aktieägarna har företrädesrätt att förvärva bolagets egna aktier. Aktierna kan överlåtas bl.a. som vederlag i eventuella företagsförvärv eller andra arrangemang eller för verkställande av bolagets aktiebaserade incentivsystem på det sätt och i den utsträckning som styrelsen beslutar. Styrelsen har också rätt att besluta om avyttring av de egna aktierna i offentlig handel för finansiering av eventuella företagsköp. Genom bemyndigandet kan styrelsen besluta om avyttring av aktier som mottagits som pant. Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om alla övriga villkor angående avyttring av egna aktier. 

Styrelsens bemyndigande till förvärv och avyttring av egna aktier samt till att motta bolagets egna aktier som pant gäller 18 månader från att bolagsstämman avslutas men upphör dock att gälla senast när följande ordinarie bolagsstämma avslutas.

- Bolagsstämmohandlingar

Bolagsstämmoprotokollet finns till påseende på www.munksjo.com från och med den 16 april 2014. 

- Beslut av styrelsens konstituerande möte

Vid sitt konstituerande möte, som hölls genast efter bolagsstämman, valde Munksjö Oyj:s styrelse Peter Seligson till ordförande och Fredrik Cappelen till vice ordförande.

Styrelsen beslöt att tillsätta två permanenta styrelsekommittéer, revisionskommittén och ersättningskommittén. Styrelsen valde inom sig Elisabet Salander Björklund (ordförande), Alexander Ehrnrooth och Sebastian Bondestam till medlemmar av revisionskommittén och Peter Seligson (ordförande), Fredrik Cappelen och Hannele Jakosuo-Jansson till medlemmar av ersättningskommittén.

Munksjö Oyj 


För mer information:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026Munksjö – Materials for innovative product design
Munksjökoncernen är ett internationellt specialpappersföretag med ett unikt produkterbjudande till flera industriella applikationer och konsumentstyrda produkter. Grundat redan år 1862 är Munksjö bland de världsledande producenterna av högkvalitativa papper inom attraktiva marknadssegment så som dekorpapper, releasepapper, elektrotekniskt papper, slipbaspapper och stålmellanläggspapper. Munksjös globala närvaro och sätt att integrera med kundernas verksamheter, formar en global serviceorganisation med omkring 3 000 anställda. Produktionsanläggningarna finns i Frankrike, Sverige, Tyskland, Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjö Oyj är noterat på NASDAQ OMX i Helsingfors. Läs mer på www.munksjo.com.

 

Om oss

Ahlstrom-Munksjö i korthet Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.

Prenumerera