Munksjö Oyj publicerar prospekt för delningen av Ahlstroms affärsområde Label and Processing i Brasilien


MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE

FÅR INTE DISTRIBUERAS I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, SPECIELLA ADMINISTRATIVA REGIONEN HONG KONG I FOLKREPUBLIKEN KINA, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER FÖRENTA STATERNA.

Finansinspektionen i Finland har idag godkänt den finskspråkiga versionen av sammanfattningen och värdepappersnoten som bolaget har upprättat för emissionen av aktier i samband med delningen av Ahlstroms affärsområde Label and Processing i Brasilien (Coated Specialties). Sammanfattningen och värdepappersnoten tillsammans med registreringsdokumentet publicerat den 16 november 2012 utgör bolagets prospekt för aktier som emitteras som delningsvederlag.

Delningen utgör en del av transaktionen där Munksjö AB kombineras med Ahlstroms affärsområde Label and Processing. Enligt delningsplanen övergår alla tillgångar och skulder i Coated Specialties till Munksjö Oyj genom en partiell delning. Munksjö Oyj:s och Ahlstrom Oyj:s styrelser undertecknade den 13 maj 2013 en ny delningsplan för Coated Specialties och upphävde den tidigare delningsplanen. Den tidigare delningsplanen upphävdes eftersom inte alla regulativa godkännanden erhölls innan beslutet som fattades av Ahlstroms extra bolagsstämma den 27 november 2012 förföll. Ahlstrom har sammankallat en extra bolagsstämma den 4 juli 2013 för att godkänna delningen av Coated Specialties och verkställandet av delningen förväntas ske innan utgången av 2013.

Prospektet innehåller följande information som inte publicerats tidigare:

Eftersom handeln med Munksjö Oyj:s aktier inletts på Helsingforsbörsen har det preliminära verkliga värdet (fair value) på den för Coated Specialties överförda ersättningen uppdaterats i pro forma -informationen så att den motsvarar det noterade priset för Munksjös aktie den 11 juni 2013 (6,10 euro). Baserat på detta aktiepris utgör det preliminära verkliga värdet på den överförda ersättningen 75,0 miljoner euro jämfört med det tidigare presenterade preliminära verkliga värdet på 112,4 miljoner euro. Skillnaden på 37,4 miljoner euro har bokförts som en minskning av goodwill och eget kapital. Det slutliga värdet på den överförda ersättningen som hänför sig till Coated Specialties kommer att motsvara Munksjöaktiens pris när delningen verkställs och således kommer det slutliga värdet på den överförda ersättningen samt den relaterade goodwill -posten att förändras.

Den finskspråkiga versionen av prospektet och en inofficiell engelskspråkig översättning finns tillgängliga på Munksjös webbplats www.munksjo.com senast den 1 juli 2013.

Munksjö Oyj

För mer information:

Jan Åström, President and CEO, tel. +46 10 250 1001
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026
Viktigt meddelande

Detta dokument får inte distribueras i eller till Australien, Kanada, den speciella administrativa regionen Hong Kong i Folkrepubliken Kina, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Förenta staterna. Informationen i detta dokument utgör inte ett anbud om försäljning av eller infordran av att köpa de värdepapper som hänvisas till i dokumentet i någon sådan jurisdiktion där anbudet, infordran eller försäljningen enligt gällande värdepappersmarknadslagstiftning skulle vara rättsstridiga innan registrering, dispens från registrering eller annat godkännande erhållits.

Detta dokument är inte ett anbud om försäljning av värdepapper i Förenta staterna. Enligt Förenta staternas värdepappersmarknadslag av år 1933 (the U.S. Securities Act of 1933, med vederbörliga ändringar) får aktier inte bjudas ut eller säljas i Förenta staterna utan registrering eller dispens från registrering. Ahlstrom Abp, Munksjö AB och Munksjö Abp har inte registrerat och avser inte att registrera någon emission av aktier i Munksjö i Förenta staterna. Ingen publik emission av aktier i Munksjö kommer att ske i Förenta staterna.

Detta dokument distribueras och riktas endast till (i) personer utanför Förenade kungariket eller (ii) professionella investerare i enlighet med Artikel 19(5), Regel 2005 (Order 2005, "Regeln") i lagen om finansiella tjänster och marknader i Förenade kungariket (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005), eller (iii) vissa institutioner ("high net worth companies") och andra personer som detta dokument får riktas till i enlighet med Artikel 49(2)(a) till (d) i Regeln, eller (iv) personer som är medlemmar eller borgenärer i det bolag som detta meddelande hänför sig till i enlighet med Artikel 43(2) i Regeln (alla dylika personer i (i)-(iv) ovan benämns tillsammans "relevanta personer"). All investeringsaktivitet till vilken detta dokument hänför sig är endast tillgänglig för och kommer endast att idkas med relevanta personer. Andra än relevanta personer skall inte agera på basis av eller i övrigt ty sig till detta dokument eller någon del av dess innehåll.


 

Prenumerera

Dokument & länkar