Angående offentligt erbjudande om köp av aktier i Åhus Glass AB (publ)

ANGÅENDE OFFENTLIGT ERBJUDANDE OM KÖP AV AKTIER I ÅHUS GLASS AB (PUBL) Allmän bakgrund Åhus Glass AB (publ) har underrättats om att Ingman Foods Sverige AB idag genom köp har förvärvat femtiotusen (50 000) A-aktier i Åhus Glass AB (publ). Ingman Foods Sverige AB äger därefter 366 250 A-aktier och 394 205 B-aktier vilka tillsammans representerar 30,7% av bolagets aktiekapital och 45,6% av bolagets röstetal. Aktiekapitalet i Åhus Glass AB (publ) uppgår till SEK 2 476 700 fördelat på 2 476 700 aktier med ett nominellt värde om en (1) SEK per styck. Dessa fördelas på 600 000 A- aktier och 1 876 700 B-aktier. A-aktierna har fem röster per aktie och B- aktierna har en röst per aktie. Alla aktier har lika del i bolagets tillgångar och vinst. Ingman Foods Sverige AB har vidare meddelat Åhus Glass AB (publ) att som en följd av sitt aktieinnehav ser sig Ingman Foods Sverige AB föranlett att lämna offentligt erbjudande om köp och inlösen av samtliga aktier i Åhus Glass AB (publ). Erbjudandet Erbjudandet kommer som grundläggande villkor att innebära kontant betalning med tolv (12) SEK för varje A-aktie och elva (11) SEK för varje B-aktie. Prisskillnaden i erbjudandet mellan A-aktier och B-aktier betingas av deras olika röstvärde. Vid accept av erbjudandet kommer courtage för säljaren ej att utgå. Villkor och förbehåll Erbjudandet kommer inte att villkoras av att Ingman Foods Sverige AB erhåller 90% av aktierna i Åhus Glass AB (publ). Erbjudandet gäller dock under förbehåll av: · att förvärvet enligt Ingman Foods Sverige AB:s bedömning inte, innan offentliggörandet av erbjudandet fullföljs, helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller utlandet, eller av annan omständighet utanför Ingman Foods Sverige AB:s kontroll som Ingman Foods Sverige AB ej har kunnat eller borde ha kunnat förutse samt · att alla erforderliga myndighetstillstånd erhålls utan villkor eller på villkor, som enligt Ingman Foods Sverige AB:s bedömning, inte på ett väsentligt och negativt sätt inverkar på erbjudandet och förvärvet av aktierna i Åhus Glass AB (publ). Åhus Glass AB:s (publ) verksamhet i korthet Åhus Glass AB (publ) tillverkar, distribuerar och försäljer glass i allt väsentligt på den svenska marknaden. Nettoomsättningen uppgick för 2001 (1 januari-31 december) till 96,8 MSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till -3,8 MSEK. Bakgrund och motiv Som ovan framgått ser sig Ingman Foods Sverige AB nu föranlåtet att, på grund av sitt stora innehav av aktier och röster i Åhus Glass AB (publ), lämna offentligt erbjudande om köp av samtliga aktier i detta bolag. Uppslutning från aktieägare Uppslutning från aktieägare i anledning av erbjudandet kan Ingman Foods Sverige AB i dagsläget inte ange. Övriga villkor och preliminär tidsplan Övriga villkor kommer Ingman Foods Sverige AB att presentera genom sedvanligt utarbetat prospekt som, enligt Ingman Foods Sverige AB:s bedömning, kommer att finnas tillgängligt och offentliggöras omkring den 15 juli 2002. Enligt Ingman Foods Sverige AB:s bedömning kommer anmälningstiden för erbjudandet beräknas löpa från omkring den 17 juli 2002 t.o.m. omkring den 7 augusti 2002 varefter redovisning av likvid för aktier kan beräknas påbörjas. Yttrande av styrelsen i Åhus Glass AB (publ) Styrelsen i Åhus Glass AB (publ) har meddelat Ingman Foods Sverige AB att man i behörig ordning kommer att yttra sig över erbjudandet. Beträffande frågor vänligen kontakta VD Kenth Pettersson Ingman Foods Sverige AB telefon 031-963001 eller 0705 880770. Åhus 2002-07-02 Ingman Foods Sverige AB Kenth Pettersson VD ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/02/20020702BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/02/20020702BIT00060/wkr0002.pdf

Dokument & länkar