Delårsrapport för Åhus Glass koncernen januari-juni 2001

Delårsrapport för Åhus Glass koncernen januari-juni 2001 · Nettoomsättningen för perioden januari-juni minskade till 50 641 TSEK (51 297) · Rörelseresultatet för perioden januari-juni förbättrades till 537 TSEK (-253) · Resultatet efter finansiella poster för perioden januari-juni förbättrades till -600 TSEK (-1 528) · Faktureringen under juli månad uppgick till 23,4 MSEK, en ökning med 9,2 MSEK eller 65% jämfört mot föregående år, vilket är historiskt försäljningsrekord för en enskild månad Marknad och försäljning Nettoomsättningen minskade med 1% till 50 641 TSEK (51 297). Den minskade försäljningen kan i huvudsak hänföras till stycksaker inom servicehandeln. Den svenska totalmarknaden för glass minskade med ca 8% i volym under perioden januari-juni 2001. Åhus Glass försäljning minskade totalt med ca 10% i volym under motsvarande period vilket medförde att volymandelarna minskade något. Den minskade volymen ligger till största delen inom produktgruppen Private Label och beror på att en olönsam produkt med stor volym avvecklats. Inom samtliga övriga produktgrupper stärktes vår position och volymandelarna ökade. Trots den totala volymminskningen ökade värdeandelarna till följd av en fördelaktigare produktmix. Resultat Resultatet efter finansiella poster uppgick till -600 TSEK (-1 528), en resultat-förbättring med 928 TSEK jämfört mot föregående år. I resultatet för föregående år ingår en jämförelsestörande post för allokerade medel från SPP som reducerat föregående års personalkostnader och påverkat föregående års resultat positivt med 850 TSEK. Rensat för denna effekt uppgår resultatförbättringen till 1 778 TSEK. Andra kvartalet Nettoomsättningen under det andra kvartalet minskade med 3% till 39 266 TSEK (40 281). Minskningen är i huvudsak hänförbar till försäljning av stycksaker under april månad. Under både maj och juni har den totala försäljningen ökat jämfört mot föregående år. Resultatet efter finansiella poster under andra kvartalet uppgick till 4 204 TSEK (4 777). Rensat för effekten av tidigare nämnda SPP-medel uppgår resultat-förbättringen under andra kvartalet till 277 TSEK jämfört mot föregående år. Resultatförbättringen beror huvudsakligen på fortsatt minskade kostnader och är en konsekvens av det förändringsarbete som pågår. Något minskad försäljning och försämrad marginal påverkar resultatet negativt jämfört mot föregående år. Marginalförsämringen beror till stor del på genomförda utförsäljningar och är ett led i den pågående sortimentsrationaliseringen. Juli månad Faktureringen under juli månad uppgick till 23,4 MSEK, en ökning med 9,2 MSEK eller 65% jämfört mot föregående år, vilket är försäljningsrekord för en enskild månad i Åhus Glass historia. Försäljningsökningen kan i huvudsak hänföras till de lönsamma produktgrupperna Stycksaker och Skopglass. Säsongsvariationer Bolagets försäljning är till sin natur mycket säsongsberoende. Därför är omsättningen låg under årets första och sista kvartal. Finansiering och likviditet Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3 152 TSEK (-5 929). Investeringar påverkade kassaflödet netto med -2 078 TSEK (-2 303). Likvida medel inklusive outnyttjad del av checkräkningskrediten uppgick den 30 juni 2001 till 7 182 TSEK (3 401). Soliditeten minskade till 18,2% (24,6). Investeringar Investeringar i anläggningar och utrustning uppgick brutto till 2 874 TSEK (3 039). Avskrivningarna uppgick till 3 028 TSEK (3 082). Personal Medelantalet anställda under perioden uppgick till 77 (88). Antalet fast anställda den 30 juni 2001 uppgick till 48 (57) personer. Redovisnings- och värderingsprinciper Delårsrapporten har upprättats enligt årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper är oförändrade i jämförelse med årsredovisningen för 2000 med undantag av att rekommendationerna RR 9, RR 11, RR 12, RR 18 och RR 20 har börjat tillämpas. Som en effekt av tillämpningen av RR 9 har uppskjuten skattefordran på underskotts-avdrag redovisats i delårsrapporten. Jämförelsetalen för första halvåret respektive helåret 2000 har räknats om. Rapporttillfällen Delårsrapport för januari-september presenteras den 26 oktober. Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2001 presenteras den 22 februari 2002. Åhus den 17 augusti 2001 Åhus Glass AB (publ) Christer Losell VD Frågor besvaras av VD Christer Losell, telefon 044-28 97 01 eller 0708- 14 38 29. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/17/20010817BIT00230/bit0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/17/20010817BIT00230/bit0003.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/17/20010817BIT00230/bit0003.xls Bilaga