Delårsrapport för Åhus Glass koncernen januari-juni 2002

Report this content

Delårsrapport för Åhus Glass koncernen januari-juni 2002 * Nettoomsättningen uppgick till 50 503 kkr (50 641) * Rörelseresultatet uppgick till 472 kkr (537) * Resultatet efter finansiella poster uppgick till -606 kkr (- 600) Marknad och försäljning Nettoomsättningen var i princip oförändrad och uppgick till 50 503 kkr (50 641). Försäljningsutvecklingen är splittrad där framför allt stycksaker inom servicehandeln fortsätter att utvecklas mycket bra men hushållsglass och private label inom dagligvaruhandeln utvecklas negativt. Den svenska totalmarknaden för glass ökade med ca 1% i volym under perioden januari-juni 2002. Åhus Glass försäljning minskade totalt med ca 5% i volym under motsvarande period vilket medförde att volymandelarna minskade något. Den minskade volymen ligger till största delen inom produktgruppen private label och beror på att en olönsam produkt med stor volym avvecklats. Trots den totala volymminskningen ökade värdeandelarna till följd av en fördelaktigare produktmix. Resultat Resultatet efter finansiella poster uppgick till -606 kkr (-600) dvs oförändrat jämfört med föregående år. Andra kvartalet Nettoomsättningen under det andra kvartalet ökade med ca 2% till 39 998 kkr (39 266). Framför allt stycksaker inom servicehandeln utvecklades mycket bra men hushållsglass och private label inom dagligvaruhandeln minskade jämfört med föregående år. Resultatet efter finansiella poster under andra kvartalet förbättrades till 5 067 kkr (4 204). Resultatförbättringen beror huvudsakligen på förbättrade marginaler och är framför allt en effekt av genomförda sortimentsåtgärder. Utsikter för 2002 Nettoomsättningen under juli månad uppgick till 18 177 kkr (22 709), vilket är en minskning med ca 20% jämfört med föregående år och lägre än planerat. Den minskade försäljningen jämfört med föregående år är generell för samtliga produktgrupper. Resultatet efter finansiella poster under juli månad är, trots minskad försäljning, i nivå med föregående år men lägre än planerat. Ackumulerat till och med juli innebär detta att resultatutvecklingen är sämre än planerat. Det är därför osäkert om koncernens tidigare beräknade positiva resultat efter finansiella poster under 2002 kan infrias. Offentligt erbjudande om köp av aktierna i Åhus Glass AB (publ) Ingman Foods Sverige AB har lämnat offentligt erbjudande till aktieägarna i Åhus Glass AB (publ) att överlåta sina A-aktier och B- aktier i bolaget mot kontant betalning med för varje A-aktie tolv (12) SEK och för varje B-aktie med elva (11) SEK. De aktieägare som önskar acceptera erbjudandet skall anmäla detta enligt separat upprättat och utskickat prospekt med tillhörande anmälningssedel under perioden 19 juli-23 augusti 2002. Säsongsvariationer Bolagets försäljning är till sin natur mycket säsongsberoende. Därför är omsättningen mycket låg under årets första och sista kvartal. Finansiering och likviditet Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6 322 kkr (-3 152). Investeringar påverkade kassaflödet netto med -834 kkr (-2 078). Kassa och bank, inklusive outnyttjad del av checkräkningskrediten, uppgick den 30 juni 2002 till 7 449 kkr (7 182). Soliditeten minskade till 15,1% (18,2). Investeringar Investeringar i anläggningar och utrustning uppgick brutto till 1 100 kkr (2 874). Avskrivningarna uppgick till 2 896 kkr (3 028). Personal Medelantalet anställda under perioden uppgick till 69 (77). Antalet fast anställda den 30 juni 2002 uppgick till 46 (48) personer. Redovisnings- och värderingsprinciper Delårsrapporten har upprättats enligt årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper är oförändrade i jämförelse med årsredovisningen för 2001. Från och med 2002 tillämpas den funktionsindelade uppställningsformen för resultaträkningen. Samtliga jämförelsetal har klassificerats om. Rapporttillfällen Delårsrapport januari-september 18 oktober Åhus den 16 augusti 2002 Åhus Glass AB (publ) Christer Losell VD Frågor besvaras av VD Christer Losell, telefon 044-28 97 01 eller 0708-14 38 29. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/16/20020816BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/16/20020816BIT00040/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/16/20020816BIT00040/wkr0003.xls Tabeller