Delårsrapport för Åhus Glass koncernen januari-mars 2001

Delårsrapport för Åhus Glass koncernen januari-mars 2001 · Nettoomsättningen ökade till 11 375 TSEK (11 016) · Rörelseresultatet förbättrades till -4 261 TSEK (-5 702) · Resultatet efter finansiella poster förbättrades till -4 804 TSEK (-6 305) · Samarbetet mellan Åhus Glass, Ingman Foods och Triumf Glass utvecklas som planerat · VD förvärvade i maj A-aktier i bolaget motsvarande 5,5% av aktiekapitalet och 14,0% av rösterna · Marknad och försäljning Nettoomsättningen ökade med 3% till 11 375 TSEK (11 016). Den ökade försäljningen kan i huvudsak hänföras till stycksaker inom servicehandeln. Årets produktprogram presenterades drygt en månad tidigare än föregående år och har blivit väl mottaget på marknaden. Den svenska totalmarknaden för glass minskade med ca 10% i volym under januari-februari 2001. Åhus Glass försäljning minskade dock enbart med ca 4% i volym under motsvarande period, vilket medförde att volymandelarna ökade något. Våra värdeandelar ökade mer än volymandelarna, framför allt till följd av vår stärkta position för stycksaker. Resultat Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 804 TSEK (-6 305). Resultat-förbättringen kommer i stor utsträckning från minskade personalkostnader. Det är en direkt konsekvens av det förändringsarbete som pågår i bolaget. Även ökad nettoomsättning och stärkt marginal påverkar resultatet positivt. Samarbetet Åhus Glass, Ingman Foods och Triumf Glass Samarbetet utvecklas som planerat. De realiserade synergivinsterna av gemensamt beslutade projekt är hittills begränsade på grund av att produktionsvolymerna successivt flyttas över och koncentreras till de valda produktionslinjerna. På sikt kommer samarbetet att innebära betydande synergivinster inom framför allt produktion och inköp. VD förvärvar aktier i Åhus Glass Christer Losell, VD i Åhus Glass, förvärvade 2001-05-02 136.250 A-aktier i bolaget. Christer Losell innehar efter förvärvet 14,0% av rösterna och 5,5% av aktiekapitalet i Åhus Glass. Säsongsvariationer Bolagets försäljning är till sin natur mycket säsongsberoende. Därför är omsättningen låg under årets första och sista kvartal. Finansiering och likviditet Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6 595 (-8 938). Investeringar påverkade kassaflödet netto med -957 TSEK (- 234). Likvida medel inklusive outnyttjad del av checkräkningskrediten uppgick den 31 mars 2001 till 5 167 TSEK (3 824). Soliditeten minskade till 16,3% (22,6). Investeringar Investeringar i anläggningar och utrustning uppgick brutto till 1 647 TSEK (992). Avskrivningarna uppgick till 1 470 TSEK (1 510). Personal Medelantalet anställda under perioden uppgick till 61 (69). Antalet fast anställda den 31 mars 2001 uppgick till 48 (57) personer. Redovisnings- och värderingsprinciper Delårsrapporten har upprättats enligt årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper är oförändrade i jämförelse med årsredovisningen för 2000 med undantag av att rekommendationerna RR 9, RR 11, RR 12, RR 18 och RR 20 har börjat tillämpas. Som en effekt av tillämpningen av RR 9 har uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag redovisats i delårsrapporten. Jämförelsetalen för första kvartalet respektive helåret 2000 har räknats om. Rapporttillfällen 2001 Delårsrapport januari-juni: 17 augusti Delårsrapport januari-september: 26 oktober Åhus den 18 maj 2001 Åhus Glass AB (publ) Christer Losell VD Frågor besvaras av VD Christer Losell, telefon 044-28 97 01 eller 0708- 14 38 29. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/18/20010518BIT00660/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/18/20010518BIT00660/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2001/05/18/20010518BIT00660/bit0001.xls Tabeller