KOMMUNIKÉ FRÅN AIK FOTBOLL AB ÅRSSTÄMMA DEN 26 MARS 2009

(NGM: AIK B)

På årsstämma i AIK Fotboll AB (publ) den 26 mars 2009 beslöts att fastställa resultat- och balansräkning.

Vidare beslöts att årets resultat (-12 613 670 SEK) läggs till den ackumulerade förlusten och att därmed –15 826 675 SEK överförs i ny räkning.

I och med att balanserade vinstmedel är negativa är det inte aktuellt med utdelning.

Stämman beslöt, i enlighet med nomineringskommitténs förslag till styrelse, om omval av Per Bystedt (styrelseordförande), Mats Carlsson, Mikael Hagman, Helen Hellströmer, Ronnie Smith, David Zaudy samt om nyval av Frank Bagge, Lars-Göran Bergström, Claes Hansen och Thomas Lyth. Marie Loverfelt, Sune Reinhold samt Lars Rekke avböjde omval.

På stämman beslöts om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Beslutet följde av styrelsen framlagt förslag.

Beslut togs också att ge bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för aktieägarna .

För ytterligare information kontakta:

Annela Yderberg tf VD, AIK Fotboll AB

Tel nr: 08-735 96 62

Mobil: 070-431 12 62

E-post: annela.yderberg@aik.se

Prenumerera

Dokument & länkar