Kommuniké från AIK Fotboll AB:s årsstämma den 11 mars 2021

Report this content

Mot bakgrund av risken för spridning av covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes årsstämma i AIK Fotboll AB idag den 11 mars 2021 genom enbart förhandsröstning (s.k poströstning) med stöd av tillfälliga regler. Följande beslut fattades på stämman:

• Stämman fastställde års- och koncernredovisning samt beslutade om att ingen utdelning skulle lämnas, utan till årsstämmans förfogande stående vinstmedel skulle överföras i ny räkning.

• Stämman beslutade vidare om att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet.

• Omvaldes till styrelseledamöter, i enlighet med Nomineringskommitténs förslag, Robert Falck (som också omvaldes till styrelseordförande), Anders Appell, Joen Averstad, Marianne Bogle, Tomas Franzén, Pär Henriksson och Ulf Nilsson samt nyvaldes Caroline Goldberg, Kerem Yazgan och Stefan Lundin. Nazanin Vaseghpanah nyvaldes till styrelsesuppleant.

• Beslutades, så som Nomineringskommittén hade föreslagit, om att inget arvode skulle utgå till styrelsens ledamöter.

• Niklas Strömstedt utsågs till oberoende representant i valberedningen i enlighet med Nomineringskommitténs föreslag.

• Stämman beslutade vidare om att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

• Stämman beslöt i enlighet med vad styrelsen hade föreslagit, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med iakttagande av aktieägarnas företrädesrätt och om att ingå avtal med AIK Fotbollsförening om dels spelrätt, dels fördelning av kostnader och intäkter.

Styrelsens och Nomineringskommitténs fullständiga förslag och övrig stämmodokumentation finns tillgängligt på AIK Fotbolls hemsida www.aikfotboll.se/arsstammoprotokoll-afab där också protokoll från årsstämman kommer att läggas upp.


För mer information, kontakta:
Håkan Strandlund, Finansdirektör AIK Fotboll
Mobil: 070 - 431 12 61
E-post: hakan.strandlund@aikfotboll.se