Kommuniké från AIK Fotboll AB:s årsstämma den 14 mars 2018.

Report this content

Följande beslut fattades av årsstämman:

Resultat- och balansräkningen för bolaget respektive koncernen avseende räkenskapsåret 2017 fastställdes. De till årsstämman förfogande medel bestående av överkursfond om 3 000 000 kr, årets resultat om
38 138 802 kronor och ansamlad förlust om totalt -2 437 849 kronor, totalt 38 700 953 kronor, överfördes i ny räkning. Någon utdelning för räkenskapsåret 2017 lämnades inte.

Samtliga styrelseledamöter och verkställande direktörer under räkenskapsåret 2017 beviljades ansvarsfrihet.

Val till styrelse skedde i enlighet med ett vid stämman framfört förslag, innebärande att antalet styrelseledamöter utökades till åtta, att Per Bystedt omvaldes som styrelseledamot och styrelseordförande, att, Faisal Gani, Patrik Englund, Anders Appell och Christian Snäcke omvaldes till styrelseledamöter samt att Eric Ljunggren, Marianne Bogle och Helena Roxtorp nyvaldes till styrelseledamöter.

Beslutades att styrelsearvode inte skall utgå till styrelsens ledamöter och att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes i enlighet med av styrelsen framlagt förslag.

Styrelsen bemyndigades att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen med - men inte utan - företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier. Sådana nyemissioner skall kunna ske upp till det högsta antal aktier som tillåts enligt bolagets bolagsordning vid tidpunkten för årsstämman.

Håkan Strandlund, tf VD och ekonomichef

070 - 431 12 61