Nomineringskommitté i AIK Fotboll AB, motiverade yttrande

Nomineringskommitté i AIK Fotboll AB (publ), org. nr 556520-1190, motiverade yttrande.

Bakgrund
AIK Fotboll AB (AFAB) bildades runt millennieskiftet av AIK och övertogs av AIK Fotbollsförening (FF) 2003. Genom åren har AIK:are vid flera tillfällen erbjudits att köpa aktier i AFAB och drygt 100 miljoner kronor har investerats i AIK Fotboll i olika emissioner. Idag har bolaget drygt 4.000 aktieägare som äger ca 90% av aktierna i bolaget. FF äger ca 10% av aktierna och, i enlighet med RF:s regler för idrottsaktiebolag, ca 52% av rösterna genom s k A-aktier.

AIK Fotboll arbetar till vardags och i organisationen till mycket stor del som en enhet, ”Ett AIK Fotboll”. Dock består AIK Fotboll av två skilda juridiska enheter med väsentligen olika ägarformer, verksamheter och problemställningar. FF driver en omfattande ungdomsverksamhet och är röstmässig majoritetsägare i AFAB. AFAB driver elitverksamheten inom dam och herr och har avtal med AIK huvudförening och FF för detta.

Sedan 1 juli 2008 tillämpar AIK Fotboll Svensk Kod för Bolagsstyrning, ”Koden” (AIK Fotbolls hemsida). I enlighet med denna har AFAB sedan länge en nomineringskommitté (i koden kallad valberedning). Nomineringskommittén har till uppdrag att lämna förslag till ordförande vid årsstämma, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna i enlighet med Koden. Nomineringskommittén ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor. Nomineringskommittén består av en person utsedd av FF, en person utsedd av aktieägarna och en från samtliga aktieägare oberoende person.

Situationen i år
I år har nomineringskommittén (NK) i AFAB och valberedningen (VB) i FF haft ett tätt samarbete. Önskemål från FF om en allt väsentligt speglad styrelse har hörsammats av NK. Det har varit naturligt eftersom styrelserna i FF resp. AFAB redan under året enligt uppgift haft ett bra samarbete. NK hade då haft som strategi att föreslå bolagsstämman samma styrelse som VB föreslagit i FF. Eftersom årsstämman i FF avslog VB:s förslag till styrelse har ett nytt och oväntat läge uppstått. Den strategi som VB haft är inte längre genomförbar.

Bolagsordningen i AIK Fotboll AB tillåter upp till tio ordinarie styrelseledamöter och upp till fyra suppleanter. NK använder maximalt enligt bolagsordningen tillgängliga ordinarie platser samt två suppleanter i nomineringen vilket möjliggör att VBs förslag ryms inom ramen för gällande bolagsordning.

NK har bestått av Niklas Strömstedt (representant för AIK Fotbollsförening), Patrik Karlsson (representant oberoende från större ägare) och Gustaf Eriksson (representant för större minoritetsägare). NK har träffats vid 28 tillfällen och har därutöver haft löpande kontakt. Nomineringskommittén har diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, samt styrning och kontroll för att bedöma styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning samt kompetens, erfarenhet och bakgrund hos styrelseledamöterna samt även belyst Svensk kod för bolagsstyrnings krav på mångsidighet, bredd, könsfördelning och oberoende.

NK har i sitt arbete intervjuat såväl ledningen för AIK Fotboll som styrelseledamöter och samtliga vittnar om ett väl fungerande styrelsearbete och ett positivt samarbetsklimat internt. Önskemål om arbetsro och kontinuitet har varit en återkommande feedback. AIK Fotboll har dessutom ett mycket framgångsrikt år bakom sig. Vi ser ingen anledning att inte ge de som arbetat fortsatt förtroende.

Baserat på bolagets resultat och den utvärdering som skett anser NK att sittande ordförande och ledamöter skall få förnyat mandat. Därutöver anser NK att styrelsen ska förstärkas ytterligare med Robert Falck, Tomas Franzén och Joen Averstad som styrelseledamöter samt Jonas Svanberg och Nazanin Vaseghpanah som styrelsesuppleanter. Ambitionen är fortsatt att tillföra ytterligare kvinnliga ledamöter till styrelsen då en jämn könsfördelning eftersträvas. Vi uppmanar dock samtliga aktieägarna (föreningen och minoritetsaktieägarna) att snarast nå en långsiktig och bärkraftig överenskommelse om hur styrningen av AIK Fotboll AB ska fungera framgent.

Noterades att Niklas Strömstedt (representant för FF) reserverat sig mot NK förslag till val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

Om oss

AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsförenings elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag, damlag samt ett juniorlag för herrar. Herrlaget är regerande svenska mästare och spelar 2019 i Allsvenskan, damlaget i Elitettan och juniorlaget, som utgör en viktig rekryteringsgrund för framtida spelare, spelar i U19 Allsvenskan Norra. AIK Fotboll AB är noterat på NGM Nordic Growth Market Stockholm. För ytterligare information kring AIK Fotboll besök www.aikfotboll.se.

Prenumerera

Dokument & länkar