Nomineringskommitté i AIK Fotboll AB, motiverade yttrande

Report this content

Nomineringskommitté i AIK Fotboll AB (publ), org. nr 556520-1190, motiverade yttrande.

Bakgrund
AIK Fotboll AB (AFAB) bildades runt millennieskiftet av AIK och övertogs av AIK Fotbollsförening (FF) 2003. Genom åren har AIK:are vid flera tillfällen erbjudits att köpa aktier i AFAB och drygt 100 miljoner kronor har investerats i AIK Fotboll i olika emissioner. Idag har Bolaget drygt 4 000 aktieägare som äger ca 90% av aktierna i bolaget. FF äger ca 10% av aktierna och, i enlighet med RF:s regler för idrottsaktiebolag, ca 52% av rösterna genom s k A-aktier.

AIK Fotboll arbetar till vardags och i organisationen till mycket stor del som en enhet, ”Ett AIK Fotboll”. Dock består AIK Fotboll av två skilda juridiska enheter med väsentligen olika ägarformer, verksamheter och problemställningar. FF driver en omfattande ungdomsverksamhet och är röstmässig majoritetsägare i AFAB. AFAB driver elitverksamheten inom dam och herr och har avtal med AIK huvudförening och FF för detta.

Sedan 1 juli 2008 tillämpar AIK Fotboll Svensk Kod för Bolagsstyrning, ”Koden” (AIK Fotbolls hemsida). I enlighet med denna har AFAB sedan länge en nomineringskommitté (i koden kallad valberedning). Nomineringskommittén har till uppdrag att lämna förslag till ordförande vid årsstämma, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna i enlighet med Koden. Nomineringskommittén består av en person utsedd av FF, en person utsedd av aktieägarna och en från samtliga aktieägare oberoende person.

Processen
I år har nomineringskommittén (NK) i AFAB och valberedningen (VB) i FF haft ett tätt samarbete. Önskemål från FF var en allt väsentligt speglad styrelse och detta har hörsammats av NK. Det har varit naturligt eftersom styrelserna i FF resp. AFAB redan under året enligt uppgift haft ett bra samarbete. NK hade då haft som strategi att föreslå bolagsstämman samma styrelse som VB föreslagit i FF men tillägg om en oberoende kandidat.

NK har bestått av Caroline Szyber (representant för AIK Fotbollsförening), Niklas Strömstedt (representant oberoende från större ägare) och Klaus Vikström Hansen (representant för största minoritetsägaren). NK har träffats vid ett flertal tillfällen, haft flera telefonavstämningar och har därutöver haft löpande kontakt.

Nomineringskommittén har diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, samt styrning och kontroll för att bedöma styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning samt kompetens, erfarenhet och bakgrund hos styrelseledamöterna samt även belyst Svensk kod för bolagsstyrnings krav på mångsidighet, bredd, könsfördelning och oberoende.

NK har under året besökt två styrelsemöten. Likaså har NK har i sitt arbete gjort en styrelseutvärdering till styrelseledamöter och samtliga vittnar om ett väl fungerande styrelsearbete och ett positivt samarbetsklimat internt. Önskemål om arbetsro och kontinuitet har varit en återkommande feedback. Vi ser ingen anledning att inte ge de som arbetat fortsatt förtroende. Baserat på Bolagets resultat och den utvärdering som skett anser NK att sittande ordförande och ledamöter Anders Appell, Joen Averstad, Marianne Bogle, Patrick Englund, Tomas Franzén och Eric Ljunggren skall få förnyat mandat. Därutöver anser NK att styrelsen ska förstärkas ytterligare med Nazanin Vaseghpanah, Pär Henriksson och Ulf Nilsson som styrelseledamöter samt Caroline Goldberg som styrelsesuppleant. Ambitionen är fortsatt att tillföra ytterligare kvinnliga ledamöter till styrelsen då en jämn könsfördelning eftersträvas. Långsiktigt bör könsfördelningen vara jämlik.


För mer information, kontakta:
Caroline Szyber (representant för AIK Fotbollsförening)
Niklas Strömstedt (representant oberoende från större ägare)
Klaus Vikström Hansen (representant för största minoritetsägaren)
* Nomineringskommittén nås på mejladressen nomkom@aikfotboll.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 februari 2020 kl. 18:21.

Prenumerera

Dokument & länkar