Nomineringsförfarande för Ainax AB (publ) inför bolagsstämma 2005

Inför ordinarie bolagsstämman 2005 har Ainax bildat en nomineringskommitté som representeras av de större aktieägarna för att, bereda frågor om, och presentera förslag till, val av och ersättning till styrelse. Sammankallande i nomineringskommittén är tillsvidare Ainax styrelseledamot Lars Otterbeck. Kommittén består i övrigt av Thierry Moulonguet från Renault, Adine Grate Axén från Investor, Ulla Litzén från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och Björn Franzon från Fjärde AP-Fonden. Dessa ägare representerade enligt ägarförteckning per 29 oktober 2004 drygt 57 procent av aktiekapitalet och rösterna i Ainax. För mer information, vänligen kontakta: Lars Otterbeck, tel 070 510 00 36 www.ainax.se Ainax Ainax AB innehar 27 320 838 A-aktier i Scania, motsvarande 24,8 procent av rösterna och 13,7 procent av kapitalet. Målet är att uppnå största möjliga värde för Ainax aktieägarna genom att realisera det övervärde som bedöms finnas i en samlad kontrollpost i Scania. Antalet Ainax-aktier motsvarar bolagets innehav av A-aktier i Scania, vilket ger en transparent grund för värderingen av bolaget. Med medel avsatta för den löpande verksamheten och en kostnadseffektiv organisation är avsikten att vidareutdela hela utdelningen från innehavet till aktieägarna. Om försäljning inte har skett den 1 maj 2008 kommer tillgångarna att skiftas ut till aktieägarna. Ainax-aktien handlas på Nya Marknaden sedan den 8 juni 2004.

Dokument & länkar