Uttalande från styrelsen i Ainax AB

Det av Scania AB (”Scania”) föreslagna offentliga erbjudandet till aktieägarna i Ainax AB (”Ainax”) att förvärva samtliga utestående aktier i Ainax skall avhandlas på den extra bolagsstämman i Scania den 19 november 2004. Ainax styrelse har tagit del av innehållet i det offentliga erbjudandet och kommer att utvärdera konsekvenserna för aktieägarna innan styrelsen avger en rekommendation till Ainax aktieägare. Följaktligen kommer Ainax att delta på Scanias extra bolagsstämma den 19 november 2004, men lägga ned sina röster med avseende på det offentliga erbjudandet. Vi hänvisar vidare till ett uttalande från Aktiemarknadsnämnden angående Ainax deltagande på Scanias extra bolagsstämma. Såsom tidigare indikerats och i enlighet med prospektet daterat den 1 juni 2004 kommer Ainax att fortsätta arbetet och förberedelserna avseende noteringen av Ainax på Stockholmsbörsens O-lista. Styrelsen har utsett Citigroup Global Markets Limited till finansiell rådgivare i anslutning till det offentliga erbjudandet, med beaktande av att målsättningen för Ainax är att skapa högsta möjliga värde för sina aktieägare genom att realisera det mervärde som kan finnas i en samlad kontrollpost. Carnegie är rådgivare i anslutning till ansökan om notering av Ainax på Stockholmsbörsens O-lista och kommer att bistå med viss rådgivning i anslutning till det offentliga erbjudandet. För mer information, vänligen kontakta: Mariana Burenstam Linder, VD, tel 08-611 8810, mobiltel 070-595 2250 www.ainax.se Ainax AB innehar 27 320 838 A-aktier i Scania, motsvarande 24,8 procent av rösterna och 13,7 procent av kapitalet. Målet är att uppnå största möjliga värde för Ainax aktieägarna genom att realisera det övervärde som bedöms finnas i en samlad kontrollpost i Scania. Antalet Ainax-aktier motsvarar bolagets innehav av A-aktier i Scania, vilket ger en transparent grund för värderingen av bolaget. Med medel avsatta för den löpande verksamheten och en kostnadseffektiv organisation är avsikten att vidareutdela hela utdelningen från innehavet till aktieägarna. Om försäljning inte har skett den 1 maj 2008 kommer tillgångarna att skiftas ut till aktieägarna. Ainax-aktien handlas på Nya Marknaden sedan den 8 juni 2004.

Dokument & länkar