Delårsrapport Airbite AB (publ)

DELÅRSRAPPORT AIRBITE AB (PUBL) ORG NR. 556419-8397 1 juli till 30 september 2001 Perioden i sammandrag - Airbite har förvärvat hela AirTable AB. - Distributionsavtal tecknat med amerikanska Inn-Room Systems, Inc. - Agenturavtal tecknat med indiska Multichannel Marketing. - Mindre order till hotellkedjor i Tyskland och England mottagna. - Osäkerhet i hotellbranschen efter terroristattackerna i USA. - Produktionsupplägget kvalitetssäkrat. - Nya lokaler i centrala Karlstad. AirTable förvärvat Även under det tredje kvartalet har fokus legat på AirTable. Bolaget har utvecklats väl och mottagit mindre order från Tyskland och England. Airbites förvärv i månadsskiftet september - oktober av de resterande aktierna i AirTable AB innebär att Airbite nu äger hela AirTable. Lanseringen av luftrenaren har gått bra och AirTable måste nu öka utvecklingstakten och marknadsbearbetningen. Genom förvärvet får Airbite kontroll över kassaflödet och kan använda detta för ytterligare marknadsinsatser på global nivå. Fortsatt uppbyggnad av distributionsnät för AirTables luftrenare Vad beträffar uppbyggnaden av distributionsnät har två viktiga avtal ingåtts. Avtalen ger tillträde till de enskilt största marknaderna för AirTables luftrenare; Indien och USA, och är därför att betraktas som milstolpar i företagets utveckling. AirTables målsättning är att runt årsskiftet ha tecknat avtal med tiotalet distributörer världen över. Distributionsavtal tecknat med amerikanska Inn-Room Systems, Inc. Distributionsavtalet med amerikanska Inn-Room Systems, Inc. är ett viktigt steg i AirTables arbete med att bygga upp ett globalt distributionsnät. Avtalet innebär att Inn-Room Systems, Inc. exklusivt får marknadsföra AirTables luftrenare mot hotellbranschen i USA. Exklusiviteten gäller under villkor att vissa försäljningsvolymer uppnås. Avtalet omfattar även Kanada och Mexiko, men är där inte exklusivt. Inn-Room Systems, Inc. har stor erfarenhet av att marknadsföra produkter, bl a minibarer och säkerhetsboxar, mot hotell och hotellkedjor i USA. Företaget har sitt säte i Chicago. Agenturavtal tecknat med indiska Multichannel Marketing Avtalet tecknades i slutet av september och innebär att Multichannel Marketing får marknadsföra AirTables luftrenare mot hotellbranschen i Indien, Nepal, Sri Lanka och Bangladesh. Avtalet är till karaktären icke- exklusivt. AirTable kommer dock under förutsättning att vissa försäljningsvolymer uppnås, avstå från att etablera samarbeten med andra partners på de aktuella marknaderna. Multichannel Marketing har stor erfarenhet och kunskap om den indiska marknaden. Företaget marknadsför produkter, bl a TV-utrustning och minibarer, till flertalet hotell och hotellkedjor över hela landet. Osäkerhet på världens hotellmarknader Den globala hotellmarknaden har efter terrorattackerna i USA gått kraftigt nedåt. Till exempel har antalet turister i New York minskat med ca 90 procent. Än så länge är det svårt att bedöma omfattningen av nedgången och hur lång tid det tar innan marknaden återhämtar sig. Airbites ledning kommer att följa utvecklingen noggrant och tillsammans med aktuella partners vidta de åtgärder man finner nödvändiga. AirTables erfarenheter tillämpbara även i Airbite Airbite arbetar kontinuerligt med att identifiera intressanta framtida områden och utveckla därtill hörande koncept. Arbetet underlättas till stor del av den kunskap och det nätverk som utvecklats inom AirTable. Gemensamt för både Airbite och AirTable är målsättningen att finna flexibla konkurrenskraftiga produktionslösningar som maximerar samordningsvinsterna. Produktionsupplägget kvalitetssäkrat Airbite har sedan starten lagt stor vikt vid att hitta leverantörer som uppfyller såväl kvalitetsmässiga som miljö- och säkerhetsmässigt krav. Produktionen av AirTables luftrenare sker under kvalitetscertifieringen ISO 9001 och miljöcertifieringen ISO 14 000. AirTables luftrenare har även UL-godkänts (motsvarande S-märkning) för den amerikanska marknaden. Nya lokaler i centrala Karlstad Airbite flyttade under perioden till nya lokaler på Norra Strandgatan 17 i centrala Karlstad. Kostnader och finansiell ställning Koncernens kostnader under det tredje kvartalet uppgick till 1 564 059 kronor. Köpet av AirTable har medfört ökade utgifter för Airbite. Med bakgrund i en sviktande konjunktur för hotellbranschen har kostnaderna ökat mer än kalkylerat. Airbites målsättning har sedan start varit att minimera de fasta kostnaderna. Strax efter periodens slut har en person lämnat Airbite och en person lämnat AirTable. Deras platser kommer inte omedelbart att ersättas. Aktien Airbites aktie är sedan oktober 2000 inofficiellt noterad på Göteborgs OTC-lista. Handeln med aktien sker hos Thenberg & Kinde Fondkommission AB. Antalet aktier uppgår till 35 454 070 stycken, varav 2 000 000 utgör A-aktier med tio röster per aktie och 33 454 070 utgör B-aktier med en röst per aktie. Information Bokslutskommuniké för 2001 publiceras den 15 februari 2002. Karlstad den 16 november Styrelsen Denna rapport finns även utlagd på www.airbite.com. För ytterligare information hänvisas till Stefan Jansson, VD för Airbite, telefon 054-17 04 00, fax 054-17 04 09 eller e-post: stefan.jansson@airbite.com. Rapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor. Detta är Airbite Airbite är ett tillväxtbolag med affärsidén att utveckla, producera, marknadsföra och sälja produkter som bidrar till en renare inomhusmiljö. Företaget har utvecklat ett filter för att rena luft från kemikalier och gaser. AirTable bildades i mars 2001 för att marknadsföra luftrenaren AirTable mot hotellbranschen. Företaget ägs helt av Airbite AB. Airbite bedriver verksamhet i Karlstad och har för närvarande fem anställda. För en fullständig version av kvartalsrapporten hänvisas till Airbites webbplats, www.airbite.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/16/20011116BIT00170/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/16/20011116BIT00170/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Airbite är ett utvecklingsbolag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter som ger en renare inomhusluft. Bolaget har tagit fram en unik och patenterad filterkombination som renar luft från kemikalier.

Dokument & länkar