Kallelse till årsstämma i CGit Holding AB (publ)

Report this content

Mölndal                                                                                      2022-04-07

I samband med årsstämman den 17/5 kommer årsredovisning att offentliggöras

Kallelse till årsstämma i CGit Holding AB (publ)

Aktieägarna i CGit Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma.
Dag och tid: tisdagen den 17 maj kl. 13:00

Plats: CGit's lokaler, Taljegårdsgatan 11C, 431 53 Mölndal

Rätt till deltagande och anmälan:
Aktieägare, som önskar att delta i årsstämman, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken den 10 maj 2022 och dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress:
CGit Holding AB (publ), ”Årsstämma”, Taljegårdsgatan 11 C, 431 53 Mölndal eller via e-post till 
holding@cgit.se senast den 10 maj 2022.
Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress samt telefonnummer anges. Om
aktieägaren avser att medföra biträde till bolagsstämman, ska antal (högst två) och namn på biträde anmälas hos bolaget enligt ovan.


 

Om aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud ska skriftlig, daterad fullmakt, utfärdas för ombudet. Fullmakten i original bör insändas till bolaget på ovan angivna adress så att bolaget erhåller fullmakten senast den 10 maj 2022. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, ska en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling sändas till bolaget. Observera att aktieägare som företräds genom fullmakt också måste anmäla sig enligt ovan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, ha registrerat aktierna i eget namn hos Euroclear. Sådan inregistrering ska vara verkställd den 10 maj 2022 och ska därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om
a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och beslut om avstämningsdag för vinstutdelning
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

d) Framtagande av optionsprogram.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
12. Val av styrelseledamöter och ordförande i styrelsen
13. Val av revisor
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut:

 

Antal styrelseledamöter, arvode till styrelse och revisor samt val av styrelseledamöter, ordförande och revisor. (punkt 10-13):
Styrelsen har föreslagit följande:
Antalet styrelseledamöter ska vara 4 stycken utan suppleanter. Till styrelse föreslås omval av Mattias Bergkvist, Leif Nord, Christian Gustavsson och Johan Ljungquist. Till styrelseordförande föreslås omval av Leif Nord. Arvode till styrelseledamöterna föreslås att utgå med 0 kr till styrelseordföranden och med 48 300 kr (ett prisbasbelopp) till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.


Till revisor föreslås omval av baks & co AB med Viktor Mattsson som huvudansvarig. Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning och avtal.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14):
Styrelsen har i uppgift att årligen överse bolagets ersättning till anställda och ledning och föreslår att följande riktlinjer ska gälla inom området: Bolaget ska erbjuda samtliga medarbetare en attraktiv total kompensation som verkar för att kunna rekrytera och behålla kompetent personal i en bransch där konkurrensen kring kvalificerade medarbetare är hård. Ersättningen ska vara marknadsmässig och får innehålla villkor som motiverar bolagets medarbetare att verka i aktieägarnas intresse. Rörliga ersättningar såsom bonus får förekomma, när så är motiverat för att kunna rekrytera och behålla nyckelpersoner samt för att stimulera försäljnings- och resultatförbättringar och arbetet att uppnå särskilda av styrelsen fastställda nyckeltal. Den rörliga ersättningen ska baseras på förutbestämda och mätbara kriterier såsom resultatutvecklingen för CGit-koncernen och får högst kunna uppgå till motsvarande tolv månadslöner av fast lön. Ersättningen kan även utgöras av pension och eventuella ytterligare anställningsförmåner. Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om särskilda skäl föreligger i enskilda fall.

Ytterligare information
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, kommer från och med den 10 maj 2022 att finnas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida cgit.se.

 

Upplysningar på stämman
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernföretag.


Antalet aktier och röster
Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 1 576 000 st, varav 100 000 st aktier av serie A och 1 476 000 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 2 476 000 st röster.

//

För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist 
Telefon: 031-762 02 40
info@cgit.se
www.cgit.se

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT vilket omfattar bl.a. AI/Deep Learning-plattformar datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.

Prenumerera