Resursbrist hotar rättssäkerheten inom Socialtjänsten

I takt med att klyftorna mellan människor växer blir trycket på Socialtjänsten allt hårdare. Fyra av tio socialsekreterare uppger att det i första hand är kommunens ekonomi och inte klientens behov som styr valet av insats. Det visar en undersökning som Akademikerförbundet SSR och Novus gjort.

Akademikerförbundet SSR har tillsammans med Novus intervjuat 803 socialsekreterare i hela landet om deras arbetssituation. 77 procent av socialsekreterarna uppger att arbetsbelastningen är hög eller mycket hög.

– En del av förklaringen till den ökade arbetsbelastningen ligger i att försörjningsstödet ökat, säger Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers.

Andelen som försörjer sig med ekonomiskt bistånd i Sverige har stigit från 7,8 procent år 2006 till 12,3 procent år 2011, enligt statistik från SCB.

– Vi känner till sedan tidigare att det finns svåra problem med stress och hög personalomsättning bland socialsekreterarna på fler håll i landet. Den här undersökningen bekräftar den bilden och ger oss viktiga ledtrådar till varför det ser ut som det gör för våra medlemmar, säger Heike Erkers.

I takt med att allt fler ärenden hamnar på Socialtjänstens bord har även komplexiteten i ärendena ökat. Nya riktlinjer ställer högre krav på dokumentation. Något som också lyser igenom i vår undersökning där 74 procent av socialsekreterarna anser att de administrativa kraven ökat.

– Många av de nya regler som lagts på socialsekreterarnas administrativa rutiner har goda intentioner. De syftar till att ge ökad rättssäkerhet, bättre utredningar och skärpt kontroll på ärendena. Men de måste följas upp med ökade resurser annars leder de bara till ökad stress, mer övertidsarbete och mindre tid för förebyggande arbete, säger Heike Erkers.

Den analysen får stöd av undersökningen där 78 procent av socialsekreterarna uppger att de ökade administrativa kraven medfört minskad tid för direkt klientarbete. Undersökningen visar också att 53 procent av socialsekreterarna har sömnproblem. Och kanske ännu värre; att rättssäkerheten hotas. Endast var fjärde socialsekreterare anser sig ha möjlighet att leva upp till Socialtjänstlagens intentioner. Nästan fyra av tio säger att de inte klarar kvaliteten och rättssäkerheten.

– Vi kräver att de ansvariga politikerna, på såväl riksnivå som lokalt, nu tar sitt ansvar och anställer fler socialsekreterare för att klara arbetet på ett rättssäkert sätt. Men det handlar inte bara om att nyanställa. Minst lika viktigt är att satsa mer på att behålla erfarna medarbetare. Vi ser över hela landet hur personalomsättningen bland socialsekreterarna ökar. Alltfler lämnar sina jobb på grund av stressen och de dåliga villkoren, säger Heike Erkers.

Rapporten från undersökningen hittar du på www.akademssr.se.

Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR, mobil 070-622 39 78

Stina Andersson, press- och kommunikationschef, mobil 070-618 44 87, e-post stina.andersson@akademssr.se

Henrik Alfredsson, pressekreterare, mobil 0727-17 44 06, e-post henrik.alfredsson@akademssr.se

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Förbundet som är fjärde störst inom Saco organiserar 62 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.

Taggar:

Prenumerera