Akelius ger ut hybridobligation

Report this content

Akelius Residential Property AB (publ) har gett ut hybridobligationer till ett belopp om EUR 500 miljoner.

Orderboken fylldes snabbt och uppnådde EUR 980 miljoner.

Obligationerna förfaller under 2078.
Den första inlösendagen är under 2023.
Den årliga kupongen till 2023 är 3,875 procent.

Obligationerna ska noteras på Dublinbörsen.
Identifieringsnumret för obligationerna är XS1788973573.

Barclays, Danske Bank och Deutsche Bank har varit finansiella rådgivare, Allen & Overy legal rådgivare. 

Stockholm, 2018-03-27 

Leiv Synnes 

CFO 

+46 70 558 55 23 

leiv.synnes@akelius.se 

Akelius Residential Property ABs (publ) preferensaktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North. Avanza Bank är bolagets certifierade  rådgivare.

Ansvarsfriskrivning:

Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig.

Detta meddelande (och information häri) innehåller inte och utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA, Australien, Kanada eller Japan eller någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande eller anfordran skulle vara olaglig. De värdepapper som hänvisas till ovan har inte och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933, i gällande lydelse (“Securities Act”), eller värdepappersregleringar i någon stat i USA eller annan jurisdiktion, och värdepapperna får inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, inom USA eller till U.S. persons (såsom definierat i Regulation S i Securities Act) eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act och tillämpliga statliga eller lokala värdepappersregleringar.

Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) professionella investerare som omfattas av Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 i gällande lydelse ("Ordern"), (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som det lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a) till (d) i Ordern och (iv) personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att ägna sig åt investeringsåtgärder (i den mening som avses i paragraf 21 i U.K. Financial Services and Markets Act 2000) i samband med en emission eller försäljning av värdepapper annars lagligen kan eller skulle kunna meddelas till (alla sådana personer i (i)-(iv) ovan benämns tillsammans "relevanta personer"). En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande.

Ett kreditbetyg utgör ingen rekommendation att köpa, sälja eller inneha några värdepapper och ett kreditbetyg kan vid varje given tidpunkt omprövas, suspenderas eller dras tillbaka av det utgivande institutet. 

Prenumerera

Dokument & länkar