Akelius löser in samtliga preferensaktier

Styrelsen i Akelius Residential Property AB (publ) har beslutat om en obligatorisk inlösen av samtliga 18 835 606 preferensaktier för 347,5 kr per preferensaktie,
varav 2,5 kr per preferensaktie avser upplupen utdelning.

Totalt uppgår inlösenbeloppet till 6 545 miljoner kronor.

Inlösen av preferensaktierna genomförs i enlighet med inlösenförbehållet i § 5 punkt 7 i bolagsordningen.
Bolagets aktiekapital kommer genom inlösen att minskas med 1 099 643,25 euro.
Ett belopp motsvarande minskningen av aktiekapitalet avsätts till reservfonden.

Bolaget kommer ansöka om avnotering av preferensaktierna från Nasdaq First North Growth Market.
Bolaget föreslår 2019-12-13 som sista dag för handel med preferensaktierna.
Avstämningsdag är 2019-12-17 och likviddagen beräknas infalla 2019-12-20.

Akelius meddelar sista dag för handel när besked erhållits från Nasdaq Stockholm.

Inlösenförfarandet sker automatiskt,
aktieägarna behöver inte vidta någon åtgärd.

Stockholm, 2019-11-08

Styrelsen

Pål Ahlsén
VD
+46 768 07 97 02
pal.ahlsen@akelius.se

Denna information är sådan information som Akelius Residential Property AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-11-08 kl. 16.00 CET.

Akelius Residential Property ABs (publ) preferensaktie och D-aktie är noterade på marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Avanza Bank är bolagets certifierade rådgivare, ca@avanza.se, +46-8-409 421 20.

Om oss

Akelius Residential Property AB är ett av Europas största noterade bostadsbolag med ett fastighetsbestånd om 48 000 lägenheter med ett totalt marknadsvärde om EUR 11 miljarder. Bolaget är verksamt i Sverige, Tyskland, USA, Kanada, England, Danmark och Frankrike. Akelius äger bostäder i storstäder. 91 procent av fastighetsbeståndet finns i områden med mer än en miljon invånare såsom Berlin, Hamburg, München, Köln-Düsseldorf, Frankfurt-Mainz, Paris, London, Toronto, Montreal, New York, Boston, Washington, Stockholm och Köpenhamn. Akelius arbetar kontinuerligt för att ge nuvarande och framtida hyresgäster ett bättre boende, genom uppgradering av service och fastigheter. Årligen uppgraderas 4 000 lägenheter.

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

löser in samtliga preferensaktier
Twittra det här