Akelius planerar hybridobligation

Report this content

Akelius avser att emittera hybridobligationer om EUR 300-500 miljoner.

Akelius har kreditbetyget BBB med stabil utsikt från Standard and Poor’s.

Barclays, Danske Bank och Deutsche Bank kommer att arrangera investerarmöten med start måndagen 19:e mars.                                          

Stockholm, 2018-03-14 

Leiv Synnes 

CFO 

+46 70 558 55 23 

leiv.synnes@akelius.se 

Denna information är sådan information som Akelius Residential Property AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2018 kl. 14:00 CET.

Akelius Residential Property ABs (publ) preferensaktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North. Avanza Bank är bolagets certifierade  rådgivare.

Ansvarsfriskrivning:

Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig.

Detta meddelande (och information häri) innehåller inte och utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA, Australien, Kanada eller Japan eller någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande eller anfordran skulle vara olaglig. De värdepapper som hänvisas till ovan har inte och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933, i gällande lydelse (“Securities Act”), eller värdepappersregleringar i någon stat i USA eller annan jurisdiktion, och värdepapperna får inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, inom USA eller till U.S. persons (såsom definierat i Regulation S i Securities Act) eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act och tillämpliga statliga eller lokala värdepappersregleringar.

Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) professionella investerare som omfattas av Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 i gällande lydelse ("Ordern"), (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som det lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a) till (d) i Ordern och (iv) personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att ägna sig åt investeringsåtgärder (i den mening som avses i paragraf 21 i U.K. Financial Services and Markets Act 2000) i samband med en emission eller försäljning av värdepapper annars lagligen kan eller skulle kunna meddelas till (alla sådana personer i (i)-(iv) ovan benämns tillsammans "relevanta personer"). En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande.

Ett kreditbetyg utgör ingen rekommendation att köpa, sälja eller inneha några värdepapper och ett kreditbetyg kan vid varje given tidpunkt omprövas, suspenderas eller dras tillbaka av det utgivande institutet. 

Prenumerera

Dokument & länkar