beslut vid årsstämma 2019

Report this content

Vid dagens årsstämma i Akelius Residential Property AB har beslut fattats om bland annat vinstutdelning och ändring av bolagsordning.
Stämman beslutade således
 

att fastställa bolagets resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning;

att i enlighet med styrelsens förslag lämna vinstutdelning med 20 kronor per preferensaktie.
Totalt ska vinstutdelning på preferensaktierna betalas med ett belopp som sammanlagt motsvarar högst 376 712 120 kronor.
Utdelningen ska fördelas på fyra utbetalningar om 5 kronor per preferensaktie vid respektive utdelningstillfälle.
Som avstämningsdagar föreslås 2019‑05‑03,
2019‑08‑05,
2019‑11‑05 respektive
2020‑02‑05.
Utdelningen beräknas att betalas genom Euroclear Sweden AB 2019‑05‑08,
2019‑08‑08,
2019‑11‑08 respektive
2020‑02‑10;

att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning;

att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören;

att styrelseordföranden ska erhålla 500 000 kronor och övriga ledamöter 300 000 kronor i styrelsearvode.
Arvode utgår inte till ledamot som anställd i koncernen;

att arvode till det registrerade revisionsbolaget ska utgå enligt godkänd räkning;

att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter;

att bolaget oförändrat ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor;

att omvälja Pål Ahlsén, Igor Rogulj, Anders Lindskog och Lars Åhrman till styrelseledamöter;

att styrelsen inom sig ska utse en av styrelseledamöterna till ordföranden;

att omvälja det registrerade revisionsbolaget EY AB till revisor för bolaget;

att ändra valutan och gränserna för bolagets aktiekapital samt att ändra bolagsordningen med innebörd att ordalydelsen av § 4 ändras enligt följande:
”Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 000 euro och högst 400 000 000 euro.”

att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2020,
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av sammanlagt högst 500 000 000 stamaktier.

Stockholm 2019-04-11

Pål Ahlsén 

VD, Koncernchef 

+46 768 07 97 02 

pal.ahlsen@akelius.se 

Denna information är sådan som Akelius Residential Property AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Akelius Residential Property ABs (publ) preferensaktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North. Avanza Bank är bolagets certifierade rådgivare, corp@avanza.se, +46-8-409 421 20.

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

beslut vid årsstämma 2019
Twittra det här