God tillväxt trots marknadsläget

Report this content

God tillväxt trots marknadsläget Aktiakoncernen fortsatte att växa under det första halvåret 2002. Utlåningen till hushåll överskred tillväxten på marknaden. Speciellt ökade försäljningen av bolån och totalt steg nyutlåningen med hela 25 procent. Tillväxten i sparandet var mindre, men trots osäkerheten på kapitalmarknaden steg antalet fondsparare med 15 procent. Minskningen av finansnettot på grund av ränteutvecklingen dämpades av volymtillväxten och en något högre räntenivå under det andra kvartalet. Kostnaderna ökade på grund av investeringar i tillväxt och utveckling. Kreditförlusterna var däremot obefintliga och rörelsevinsten uppgick till 12,4 miljoner euro (-33 %) och räntabiliteten var 10 procent. Fördelningen av verksamheten i två separata affärsområden - Privatkunder och Företagsbanken - är så gott som genomförd. Aktias nya bolån, hypotekslånen, har fått en god start. Koncernens rörelsevinst för de första sex månaderna var 12,4 miljoner euro (-33 % jämfört med 2/2001) och räntabiliteten uppgick till 10 procent. Nettoresultatpåverkan av kreditförlusterna var fortsatt positiv (+0,178 mn ?). Den hårda priskonkurrensen och den låga marknadsräntenivån pressade finansnettot men motverkades av volymökning, en något högre marknadsräntenivå och förhöjd primeränta under det andra kvartalet. De övriga intäkterna steg, främst tack vare provisionsintäkterna, med 5 procent (till 19,3 mn ?). De totala kostnaderna ökade med drygt 7 procent (till 44,1 mn ?). Främst steg personal- och de övriga administrationskostnaderna. Detta främst på grund av investeringar i personal och teknik samt jämförelsestörande återföringar av engångskaraktär under motsvarande period 2001. I linje med Aktias tillväxtstrategi fortsatte affärsvolymen att växa. Under de senaste tolv månaderna ökade utlåningen totalt med 15 procent (2 291,6 mn ?). Under perioden växte nyutlåningen med 25 procent och bolånen med hela 36 procent. Tillväxten i sparandet var 3 procent (2 432 mn ?). Trots den svaga utvecklingen på kapitalmarknaden steg antalet fondsparare med 15 procent och antalet Toppreferens- och Preferenskunder med 11 procent. - Med tanke på marknadsläget är vi rätt nöjda med resultatet för perioden, säger verkställande direktör Erik Anderson. I enlighet med våra målsättningar har vi lyckats växa både i volym och antal Preferenskunder. Tillväxt och mera tid för kunderna Fördelningen av verksamheten i två separata affärsområden - Privatkunder och Företagsbanken - har enligt plan lett till bättre fokus och enhetliga verksamhetsmodeller som skapar mera tid för kunder och resulterar på så sätt i snabbare tillväxt. Övergången till nya verksamhetsmodeller inom koncernens främsta affärsområden betydde också investeringar i ny personal och utbildning samt teknik. Den innebar också ett omfattande segmenteringsarbete. I och med segmenteringen har Företagsbanken ökat kundvolymerna i nuvarande kundbas. Lanseringen av Aktias nya bolån, hypotekslån, i slutet av maj lyckades bra. En omfattande försäljning av denna bolåneform tryggar även Aktias utlåningstillväxt då det innebär en säker och förmånlig upplåning. - Positivt är att vi redan nu ser resultat framförallt i form av en snabbare tillväxt. Den stora utmaningen är dock att uppnå en högre produktivitet i hela vår organisation, poängterar Anderson. Utsikter 2002 De åtgärder som vidtagits i enlighet med Aktias tillväxtstrategi har resulterat i planenlig tillväxt, men resultatet för hela året uppskattas inte uppnå nivån för 2001. Bifogat: Delårsrapporten för perioden 1.1 - 30.6.2002 En resultatpresentation kan laddas ned från www.aktia.fi under Resultatrapporter. AKTIA SPARBANK ABP Ytterligare information ger: VD Erik Anderson, tfn 010 247 6210 Kommunikationsdirektör Ulrika Romantschuk, tfn 010 247 6590, 050 563 8554 Avsändare: Ulrika Romantschuk ulrika.romantschuk@aktia.fi Distribution: HEX Helsingfors Börs, informationsmedierna Delårsrapport 1.1- 30.6.2002 Fortsatt god tillväxt Perioden i korthet · Utlåningen till hushåll ökade jämfört med samma tidpunkt året innan med 16,7 % till 1 746,1 mn ? · Försäljningen av bolån fortsatte kraftig · Hushållens sparande steg med 2,3 % till 1 864,1 mn ? * · Provisionsintäkterna ökade med 9,3 % till 16,3 mn ? · Finansnettot minskade med 7,9 % till 37,0 mn ? · Kreditförlusterna var fortsatt obefintliga · Rörelsevinsten minskade jämfört med motsvarande period året innan med 32,9 % till 12,4 mn ? · Räntabiliteten (ROE) var 9,9 % · Mikael Ingberg utsågs till VD från 15.9.2002 * privatkundernas inlåning plus fondsparande i Aktiakoncernen Resultat Koncernens rörelsevinst för det första halvåret 2002 uppgick till 12,4 miljoner euro, och räntabiliteten (ROE) var 9,9 procent. Volymtillväxten fortsatte. Utlåningen till hushåll överskred fortsättningsvis tillväxten på marknaden och sparandet ökade något. Finansnettot svängde uppåt under det andra kvartalet. Jämfört med motsvarande period året innan steg de övriga intäkterna samtidigt som kostnaderna ökade. Intäkter De totala intäkterna minskade med 3,9 procent till 56,3 miljoner euro jämfört med motsvarande period året innan. Finansnettot sjönk med 7,9 procent till 37,0 miljoner euro. Nedgången berodde främst på att marknadsräntorna låg klart under fjolårsnivån men motverkades av volymökningen, en något högre räntenivå och förhöjd primeränta under det andra kvartalet. De övriga intäkterna uppgick till 19,3 miljoner euro, vilket innebar en ökning på 4,8 procent. Ökningen berodde främst på att provisionsintäkterna steg med 9,3 procent som en följd av större betalningsrörelsevolymer och ökade försäkringsprovisioner. Kostnader De totala kostnaderna steg med 7,4 procent till 44,1 miljoner euro. Detta berodde dels på investeringar i teknik och personal, dels på jämförelsestörande återföringar av engångskaraktär under motsvarande period 2001. Personalkostnaderna steg med 1,3 miljoner euro, varav 1,1 miljoner euro förklaras av periodiseringar av resultatbaserade ersättningar och återstoden av investeringar i ny personal i kontorsnätet. De övriga administrationskostnaderna uppgick till 12,7 miljoner euro och ökade något till följd av satsningar i den förnyade privatkundsorganisationen och högre affärsvolymer. Avskrivningarna ökade enligt plan som en följd av de investeringar i förnyelse av teknik och kontorsnät som gjordes år 2001. De övriga rörelsekostnaderna ökade med 0,7 miljoner euro till 7,8 miljoner euro eftersom kontorens hyreskostnader stigit på grund av nyöppnade kontor. Låna och spara I linje med Aktias tillväxtstrategi fortsatte affärsvolymen att växa. Främst ökade utlåningen, speciellt bolånen, medan tillväxten i sparandet var mindre. Trots osäkerheten på kapitalmarknaden ökade antalet fondsparare med 14,9 procent. Jämfört med motsvarande tidpunkt året innan ökade koncernens utlåning med 15,0 procent till 2 291,6 miljoner euro. Krediter beviljade till hushåll steg med 16,7 procent till 1 746,1 miljoner euro. Rapportperiodens nyutlåning totalt ökade med 25,0 procent och nya bolån med hela 36,4 procent. Tillväxten i utlåningen till hushåll resulterade i att Aktias marknadsandel av bolånestocken ökade från 4,6 procent (6/2001) till 4,9 procent (6/2002). Sparandet - kundernas inlåning samt fondandelar i Aktiakoncernen - ökade jämfört med motsvarande tidpunkt året innan med 3,0 procent till 2 432,1 miljoner euro. Koncernens inlåning ökade med 2,8 procent till 1 884,7 miljoner euro och fondsparande med 3,8 till 547,4 miljoner euro. Hushållens sparande, dvs. inlåning och värdet av fondandelar, steg med 2,3 procent till 1 864,1 miljoner euro. Marknadsandelen för hushållens inlåning utvecklades stabilt och var 3,5 procent (6/2002), medan marknadsandelen för hushållens sparande i fonder ökade till 6,3 procent (6/2002). Riskhantering Kreditförluster och -risker De oreglerade fordringarna uppgick under det första halvåret till 13,3 miljoner euro och ökade således med 1,1 miljoner euro. Tillsammans med nollräntelånen utgjorde dessa dock endast 0,6 procent av hela kreditstocken inklusive förbindelserna utanför balansräkningen. Vid motsvarande tidpunkt året innan var andelen 0,8 procent. Tack vare bankens lågrisklinje var koncernens kreditförluster fortsatt marginella. Koncernen bokförde under perioden kreditförluster för 0,178 miljoner euro och återföringar från tidigare gjorda kreditförluster för 0,189 miljoner euro. Den totala positiva nettoresultatpåverkan var således 0,011 miljoner euro. Under motsvarande period 2001 var nettopåverkan tack vare utförsäljning av indrivningskrediter sammanlagt 1,0 miljoner euro. Ränterisker För att skydda sig mot räntenedgångar och stabilisera utvecklingen av finansnettot har banken ingått ränteswapavtal. Vid utgången av perioden uppgick dessa till ett nominellt värde av 296,2 miljoner euro. Därtill hade banken ränteoptionsavtal till ett nominellt värde av 170,0 miljoner euro. Kapitaltäckning Koncernens kapitalbas uppgick den 30 juni till 226,3 miljoner euro. Av kapitalbasen utgjorde 166,6 miljoner euro primärt eget kapital och 59,7 miljoner euro supplementärt eget kapital. Kapitaltäckningsgraden var 13,1 procent och primärkapitalrelationen 9,6 procent. Inom ramen för sitt masskuldebrevsprogram emitterade Aktia i april ett debenturlån på 10 miljoner euro som på grund av stor efterfrågan höjdes till 20 miljoner euro i maj. Teckningstiden pågår fortfarande, och vid utgången av perioden hade lånet tecknats för 15,8 miljoner euro. Inom ramen för samma program emitterade banken i maj ett aktieindexdebenturlån som tecknades för 7,0 miljoner euro. Personal Personalantalet i koncernen uppgick vid utgången av perioden till 925 (872 vid motsvarande tidpunkt 2001), varav 875 (825/2001) var egentlig bankpersonal. I genomsnitt uppgick antalet anställda under perioden till 871 (839/2001). Händelser under perioden I april övertog Aktia av Oy Samlink Ab verksamheten som kontoförande institut för spar- och lokalandelsbankernas värdepapperstjänster. Överföringen medför ett klarare servicekoncept som svarar på framtidens krav på att clearing och förvar av värdepapper skall ingå i samma organisation. Genom att koncentrera och effektivera de funktioner som stöder värdepapperstjänsterna uppnås dessutom kostnadsbesparingar för både Aktia och de övriga bankerna. Aktias förvaltningsråd utsåg verkställande direktören för Svenska Litteratursällskapet i Finland, kammarrådet Henry Wiklund till ordförande för förvaltningsrådet på sitt möte den 15 maj. Verkställande direktör Erik Anderson meddelade vid samma möte, den 15 maj, att han går i pension då han fyller 60 år i januari 2003. Den 4 juni utnämndes Ph.D. (Econ.) Mikael Ingberg av Aktias förvaltningsråd till verkställande direktör för Aktia Sparbank Abp. Ingberg tillträder som verkställande direktör den 15 september. Erik Anderson står till styrelsens förfogande fram till sin pensionering. Försäljningen av Aktia Hypoteksbanks bolån som startade i slutet av maj har kommit bra i gång. Aktia höjde sin primeränta från 3,50 till 3,75 procent den 10 juni. Sparbankernas Säkerhetsfond Aktia och alla övriga sparbanker är medlemmar i sparbankernas frivilliga säkerhetsfond. Syftet med fonden är att trygga en stabil verksamhet för sparbankerna. Enligt fondens stadgar ansvarar sparbankerna inte solidariskt för varandras skulder eller åtaganden. Fonden är skuldfri och dess medel uppgick vid utgången av det första halvåret till 26,8 miljoner euro. Utsikter 2002 De åtgärder som vidtagits i enlighet med Aktias tillväxtstrategi har resulterat i planenlig tillväxt, men resultatet för hela året uppskattas inte uppnå nivån för 2001. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/19/20020819BIT00160/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/19/20020819BIT00160/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar